Página principal

Vad är Vision For All?


Descargar 32.66 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño32.66 Kb.
Vision For All
Att hjälpa fattiga människor att se är att ge hjälp till självhjälp.
Kan du se,

kan du lära dig att skriva och läsa.

Kan du skriva och läsa,

kan du utbilda dig.

Kan du utbilda dig,

kan du få ett värdigare liv.Vad är Vision For All?

VFA är en ideell, politiskt obunden organisation som vill:

* erbjuda synundersökningar och dela ut bra, begagnade glasögon till de allra fattigaste och på så vis förbättra förutsättningarna för deras möjlighet till utbildning och arbete.

* inspirera till aktivt solidariskt engagemang - hemma, med insamling av pengar och glasögon, och utomlands under våra många biståndsresor.

* bygga broar av vänskap, internationell solidaritet, förståelse för människors lika värde och öka medvetandet om att en bättre värld är möjlig.
Hur arbetar VFA?

VFA skickar grupper om 4-10 optiker och assisten­ter till byar och förstäder där det saknas optiker. I mottagarländerna arbetar VFA nära lokala kyrkor, skolor, kvinnokooperativ och andra organisationer. Genom att fokusera på de fattigaste, vilka inte har råd att betala för en professionell synundersökning, erbjuder VFA ett komplement snarare än konkurrens till de inhemska optikerna.

Av dem VFA hjälper är cirka 70% kvinnor.
Var kommer VFA:s medlemmar ifrån?

De flesta medlemmarna är från Sverige men VFA-Sverige har också medlemmar i andra länder bl.a. Danmark, Grekland, Spanien, Finland, Frankrike, Costa Rica, och USA.

VFA-Norge är en systerorganisation sedan 2003.
Res med Vision For All

Vi vill att du reser ut med oss! Under 2-3 veckor kommer du att slita hårt med att hjälpa människor att se. Du kommer att somna trött men nöjd och förhoppningsvis ha en fantastisk upplevelse!


Var utför VFA sina projekt?

Sedan organisationen grundades 1995, har VFA organiserat och lett i genomsnitt 4 resor/år till länder såsom Chile, Nicaragua, Guatemala, Kenya, Venezuela, Cuba, Argentina, Eritrea, Tanzania, Uganda, Bolivia, Sydafrika och Litauen. Från april 1995 till februari, 2008, har vi synundersökt och delat ut glasögon till 48 127 patienter.


Hur finansierar VFA sina projekt?

VFA är helt beroende av bidrag från privatpersoner, företag och organisationer.

I Sverige är våra huvudsakliga donatorer Lions, Rotary, optikerfirmor och flera solidaritetsorganisationer, såsom Emmaus Björkå och Brödet & Fiskarna.
Hur kan jag stödja VFA:s arbete?
VFA behöver:


  • optiker och andra yrkesmänniskor som kan arbeta intensivt och ideellt under några veckor i ett utvecklingsland.

  • frivilliga som kan ansöka om stipendier, kontakta potentiella sponsorer och hjälpa till att samla in pengar för att finansiera projekten.

  • vuxna och ungdomar som kan delta i VFA:s arbetsdagar där man rengör, mäter upp och förbereder glasögon för distribution.

  • tips var man kan ge föredrag, visa VFA:s bildspel och ställa upp VFA:s fotoutställning.

Si me ponen al costado


la ciega de nacimiento
le diré, bajo, bajito
con la voz llena de polvo:
»Hermana, toma mis ojos«.
Om de lägger mig vid sidan om den medfött blinda
ska jag säga henne, lågt, med rösten full av damm:
»Syster, ta mina ögon«.
Gabriela Mistral,

Chile, (1889-1957) Nobelpristagare i litteratur, 1945


Kontakt:
VISION FOR ALL
C/o John J.Godoy
Kungsbrovägen 32 A

S-59072 LJUNG5BRO 5WEDEN


Tel: 013-637 15 E-mail: info@visionforall.org

www.visionforall.org Pg 90 06 61-0

English Vision For All

To help poor people to see

is to make them more independent.
If you can see,

you can learn to read and write.


If you can learn to read and write,
you can educate yourself.

If you can educate yourself,

you can live a more dignified life.
What is Vision For All?

Vision For All (VFA) is a non-profit, volunteer organization that wishes:

* to provide eye examinations and offer good, used eyeglasses to the poor, and in so doing better the conditions for the possibility to get an education and work.

* to inspire all people to an active solidarity engagement both at home, with fund raising and collection of eyeglasses, and abroad during one of our many solidarity projects.

* to work for international solidarity, better understanding between peoples and the vision that a better world is possible.
How does VFA work?

VFA sends teams of 4-10 optometrists and assistants to villages and urban areas where no optical care is available. During the project, they work closely with local churches, schools, women cooperatives and other organizations. By targeting the poorest, who cannot afford to pay for professional eyecare, VFA serves as a crucial complement - rather than a competitor - to optometrists in developing countries.

Among those served by VFA, about 70% are women.
Where do VFA members come from?

Most of the members come from Sweden but VFA Sweden also has members in other countries such as Denmark, Greece, Spain, Finland, France, Costa Rica and USA.

VFA-Norway is a sister-organization established 2003.
Travel with VFA!

We want you to travel with us and experience a unique and intensive 2-3 weeks helping people to see better. Despite mostly hard work, simple food and lodgings, we can assure you an unforgettable experience.

Where does VFA carry out its projects?

Since it was established in 1995, VFA has organized and lead approx. 4 projects per year to countries like Chile, Nicaragua, Guatemala, Kenya, Venezuela, Cuba, Argentina, Peru, Eritrea, Tanzania, Uganda, Bolivia, South Africa and Lithuania.

From April, 1995 to February 2008, 48,127 patients have received eye examinations and eyeglasses.
How does VFA fund its projects?

VFA is totally dependent upon voluntary contributions from individuals, companies and organizations. In Sweden, principal funders include Lions and Rotary, private optical firms and numerous solidarity organizations such as Emmaus Björkå and Brödet & Fiskarna.


How can I support VFA' s work?

VFA needs:  • optometrists and other professionals who can work on a volunteer basis for 2 - 3 weeks in project countries.

  • volunteers who can assist in applying for grants, contacting potential sponsors and helping in various ways to raise funds.

  • adults and teenagers who can participate in VFA:s volunteer workdays during which used eyeglasses are cleaned, measured and prepared for distribution.

  • tips where to present our work to interested organizations and general public through lectures, photo exhibits, videos and other information forums.

Si me ponen al costado la ciega de nacimiento


le diré, bajo, bajito

con la voz llena de polvo:


»Hermana, toma mis ojos«.
If they lay me at her side of the blind from birth
I shall tell her, quiet, quietly with my voice full of dust:

»Sister, take my eyes«.

Gabriela Mistral, Chile, (1889-1957) Nobel Prize in Literature, 1945
Contact:
VISION FOR ALL

C/o John J.Godoy


Kungsbrovägen 32 A

S-59072 LJUNG5BRO 5WEDEN


Phone: 013-637 15 E-mail: info@visionforall.org

www.visionforall.org Pg 90 06 61-0

SPANSKA Vision For All

Ayudar a la gente pobre a ver, es hacerla más independiente

Si puedes ver,

puedes aprender a leer y escribir.

Si puedes leer y escribir,

puedes educarte.

Si puedes educarte,

puedes tener una vida más digna.¿Qué es Vision For All, (Vision Para Todos) VFA?

VFA es una organización sueca, sin fines de lucro que quiere:

* ofrecer exámenes de vista y distribuir pares de anteojos usados a los más pobres, y así mejorar las posibilidades de ellos para educarse y conseguir un trabajo.

* inspirar a todas las personas a trabajar solidariamente tanto en su propio país buscando financiamiento y anteojos, como fuera del país en uno de los viajes solidarios .

* construir puentes de amistad, solidaridad internacional, igualdad entre los pueblos para alzar la conciencia de que un mundo mejor es posible.
¿Cómo trabaja VFA?

VFA manda equipos de 4-10 optometristas y asistentes a pueblos y centros urbanos donde no hay servicios ópticos. Mientras que el equipo está en los países respectivos, VFA trabaja conjuntamente con las iglesias locales, escuelas, cooperativas de mujeres y otras organizaciones más.

Trabajando con el pueblo más pobre y humilde, que no puede pagar por este servicio óptico, VFA sirve como un complemento importante - y no como un adversario - a los optometristas en los países en desarrollo.

De todos los atendidos por VFA, 70% son mujeres.


¿De dónde vienen los miembros de VFA?

La mayoría de los miembros son de Suecia pero VFA-Suecia también tiene miembros en otros países, como Dinamarca, Grecia, España, Finlandia, Francia, Costa Rica y EEUU. VFA-Noruega es una organización hermana desde 2003.


¡Viaje con VFA!

Queremos que viajes con nosotros y vivas 2-3 semanas de trabajo intensivo ayudando a la gente a ver mejor. A pesar de bastante trabajo, comida simple y dormitorios sencillos, te aseguramos una experiencia inolvidable.


¿Dónde tiene VFA sus proyectos?

Desde que fue establecida en 1995, VFA ha organizado muchos viajes. Actualmente se realiza 4 viajes/anuales a países como, Chile, Nicaragua, Guatemala, Kenia, Venezuela, Cuba, Argentina, Peru, Eritrea, Tanzania, Uganda, Bolivia, Sudafrica i Lituania.

Desde abril 1995 hasta febrero, 2008, 48,127 pacientes han sido examinado y han recibido anteojos.
¿Cómo financia VFA sus proyectos?

VFA depende totalmente de contribuciones voluntarias de personas, compañías y organizaciones. En Suecia, la mayor parte de apoyo viene de los clubes de Leones, Rotarios, negocios ópticos y diferentes organizaciones solidarias como Emmaus Björkå y Brödet & Fiskarna.


¿Cómo se puede apoyar el trabajo de VFA?

VFA necesita:

•.. optometristas y otros profesionales que puedan trabajar en forma voluntaria por 2-3 semanas en países con proyectos.

•.. voluntarios que puedan trabajar buscando fondos para financiar proyectos de VFA;

•.. la ayuda de adultos y jóvenes para participar en un Día de Trabajo, limpiando y midiendo los anteojos para tenerlos listos para su distribución.

•.. información de entidades que requieran charlas, ver los videos o brindarles una exposición de fotos sobre VFA.Si me ponen al costado

la ciega de nacimiento

le diré, bajo, bajito

con la voz llena de polvo:

»Hermana, toma mis ojos«.
Gabriela Mistral, chilena, (1889-1957)

Premio Nobel de Literatura, 1945
Contacta: VISION FOR ALL

C/o John J.Godoy


Kungsbrovägen 32 A

S-59072 LJUNGSBRO SUECIA


Teléfono: 013-637 15 E-mail: info@visionforall.org

www.visionforall.org Pg 90 06 61-0


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje