Página principal

Sesión ordinaria da xunta de goberno local celebrada o dia dez de abril de dous mil trece


Descargar 163.65 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño163.65 Kb.
SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DIA DEZ DE ABRIL DE DOUS MIL TRECE.
No Concello de Láncara, sendo as doce horas, do día dez de abril de dous mil trece reúnese no Salón de Sesións a Xunta de Goberno Local, para tratar dos asuntos contidos na Orde do Día, coa asistencia dos Sres Concelleiros: D. José Manuel Neira Castro, D. Ricardo Núñez Valcárcel e D.Carlos Fernández Díaz.

Preside a Sesión o Sr. Alcalde D. Eladio Capón López, e actúa como secretario o titular D. José López Castro.Aberto o acto pola Presidencia dase conta dos seguintes asuntos.
1º.-LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA O DIA VINTE E DOUS DE MARZO DE DOUS MIL TRECE.

2º.- DECRETO Nº 68 SOBRE DENUNCIA POR INFRACCIÓN Á SEGURIDADE VIAL DE CAMILO BLANCO RODRIGUEZ.

3º.-PERSOAL:

ESCRITO DE D. MIGUEL POSE FUENTES, DIRECTOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO “RAMÓN PIÑEIRO V”, SOBRE VACACIÓNS ALUMNOS, MONITORES, PERSOAL ADMINISTRATIVO E DIRECTOR.

4º.-DEVOLUCIÓN DE AVAIS:

-ESCRITO DE GORETTY LOUREIRO MARTINEZ, SOLICITANDO A DEVOLUCIÓN DO AVAL Nº 0191 3000101921, OBRA “AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS AL NÚCLEO RURAL DE VILLAESTEVA Y VILARÍN”.

-SOLICITUDE DO BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., SOBRE DE VOLUCIÓN AVAIS nº 940064, CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO ASFALTICO DEL CAMINO DE LÁNCARA A ARMEA POR SAN PEDRO”; Nº 940012 CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO DE LA PISTA DE MATO A OUTEIRO Y SUBQUINTA”; Nº 940063 OBRA “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LANCARA-PIQUEIRA Y OTRAS”; Nº 940014 CORRESPONDENTE A OBRA “REIGO ASFALTICO DE LA PISTA DESDE LA CARRETERA DE BECERREÁ POR SAA A CASA BALADO”; Nº 940013 CORRESPONDENTE A OBRA “RIEGO ASFALTICO DE LA PISTA DE VILLOUZAN A AIREXE”; Nº 940011, CORRESPONDENTE A OBRA “REVISIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A PUEBLA DE SAN JULIÁN, 1º FASE”; Nº 94001 CORRESPONDENTE A OBRA “PAVIMENTACIÓN, RUA Y ESCALINATA DE RAMÓN PIÑEIRO” E nº 940007 CORRESPONDENTE A OBRA “SERVICIOS BÁSICOS RÚA RAMÓN PIÑEIRO Y ESCALINATA 1ª FASE”.

5º.-LICENCIA DE OBRAS MENORES:

-JOSÉ SANGIL FERNÁNDEZ, “DESMANTELAMIENTO E POSTERIOR REHABILITACIÓN DO TELLADO DUN TENDAL ANEXO A CASA”, EN SEOANE SANTALLA DE LAGOS.

-MANUEL FRANCISCO BANDE NEIRA, CORRECIÓN ERRO NA SOLICITUDE DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 24-10-2012.

6º.-ESCRITO DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ, SOLICITANDO QUE OS RECIBOS DE AUGA,LIXO E SUMIDOIROS CORRESPONDENTES AO TALLER MECÁNICO, SITO EN PZ. CUARTEL DE POBRA DE SAN XIAO, CONTINUEN A NOME DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ.

7º.-CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, INFORMACIÓN SOBRE O TRÁMITE DE IMPACTO AMBIENTAL, CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE MURO, OLEIROS, RONFE, VILAMBRAN E LARÍN.

8º.-TROCO DE TITULARIDADE.

-ESCRITO DE Dª FRANCISCA VILLANUEVA DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE “SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L.” PARA TROCO DE TITULARIDADE DO ESTABLECEMENTO SITO EN BENIGNO QUIROGA Nº 40 BAIXO, POBRA DE SAN XIOA.

-COMUNICADO DE NOME DE LEITE RÍO S.L., PASANDO A GRUPO LECHE RIO S.A.

9º.-ESCRITO DE SOLICITUDE DE MANUEL LÓPEZ MAGDALENA, PARA DAR DE BAIXA O RECIBO DE LIXO CORRESPONDENTE A CASA-VIVENDA DE GALLEGOS Nº 4.

10º.-ENTRONQUES DE AGUA:

-SOLICITUDE DE DON CONSTANTINO MOURELO QUIROGA, PARA EFECTUAR UN ENTRONQUE A REDE XERAL PARA SUMINISTRO DA CASA-VIVENDA SITA EN SANTA MARÍA DE LAMA S/N.

-SOLICITUDE DE ANTONIO JUAN LÓPEZ LÓPEZ, PARA ALTA NO SUMINISTRO DE AGUAS PARA VIVENDA SITA EN SANTA MARÍA DE LAMA Nº 5.

11º.-SOLICITUDE A DEPUTACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRESTES DE SAF BÁSICO NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE LUGO 2013.

12º.-RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR D. MANUEL SANTÍN FRANCO, CONTRA IMPAGO DE RECIBOS DE AUGA,LIXO E SUMIDOIROS EXERCICIO 2010.

13º.-RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR DON ANTONIO JUAN LÓPEZ LÓPEZ, CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

14º.-ASUNTO ASCENSOR CASA DO CONCELLO OFERTAS, VALORACIÓN TÉCNICA FEITA POR DON MIGUEL POSE FUENTES.

15º.-FACTURA Nº 4241 DE MANUEL LÓPEZ LÓPEZ INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.

16º.-NATURAL PROJECT, PRESUPOSTO FOCOS PAVILLÓN.

17º.-APROBACIÓN DE GASTOS:

A)FACTURAS CONCELLO MES DE FEBREIRO.

B)FACTURAS OBRADOIRO DE EMPREGO,REXISTRADAS NO MES DE MARZO.
1º.-LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA O DIA VINTE E DOUS DE MARZO DE DOUS MIL TRECE.

Visto o borrador da acta da sesión celebrada o día vinte e dous de marzo de dous mil trece, este foi aprobado por unanimidade de tódolos asistentes.2º.- DECRETO Nº 68 SOBRE DENUNCIA POR INFRACCIÓN Á SEGURIDADE VIAL DE CAMILO BLANCO RODRIGUEZ.

Visto o decreto nº 68 sobre notificación a D. Camilo Blanco Rodríguez da denuncia por infracción a seguridade vial. .

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


Darse por enterada de dito decreto, ratificando o mesmo.

3º.-PERSOAL:

ESCRITO DE D. MIGUEL POSE FUENTES, DIRECTOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO “RAMÓN PIÑEIRO V”, SOBRE VACACIÓNS ALUMNOS, MONITORES, PERSOAL ADMINISTRATIVO E DIRECTOR.

Visto o escrito presentado por D. Miguel Pose Fuentes, sobre solicitude de vacacións para alumnos, persoal docente, administrativo e dirección do Obradoiro Ramón Piñeiro V:

-Alumnos e persoal docente: do 14 ao 28 de xuño ambos inclusive

-Administrativa: 22 ao 28 de abril e do 20 ao 27 de maio.

-Director: do 3 ao 17 de xuño ambos inclusive.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Conceder vacacións ós alumnos, persoal docente,administrativo e dirección do Obradoiro Ramón Piñeiro V, co seguinte calendario:

-Alumnos e persoal docente: do 14 ao 28 de xuño ambos inclusive

-Administrativa: 22 ao 28 de abril e do 20 ao 27 de maio.

-Director: do 3 ao 17 de xuño ambos inclusive.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

2º.-Notificar este acordo ao Director do Obradoiro Miguel Pose Fuentes.

4º.-DEVOLUCIÓN DE AVAIS:

-ESCRITO DE GORETTY LOUREIRO MARTINEZ, SOLICITANDO A DEVOLUCIÓN DO AVAL Nº 0191 3000101921, OBRA “AMPLIACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS AL NÚCLEO RURAL DE VILLAESTEVA Y VILARÍN”.

Visto o escrito presentado por Dª Goretty Loureiro Martínez, con D.N.I. Nº 33547246-K, solicitando a devolución do aval nº 0191 3000101921, por importe de 2.588,91 €, presentado para a execución da obra : acondicionamiento y mejora de los acceso a los núcleos de población de Villaesteva y Villarín”.

Visto que o aval figura a nome de Goretty Loureiro Martínez, cando en realidade é Goretty Loureiro López, tendo un erro no segundo apelido, si ben o D.N.I. é correcto.

Visto o informe de fin de período de garantía de data 15-03-2013.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


Devolver a Dª Goretty Loureiro López o aval nº 0191 3000101921, por importe de 2.588,91 €, correspondente a obra : acondicionamiento y mejora de los acceso a los núcleos de población de Villaesteva y Villarín

-SOLICITUDE DO BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., SOBRE DE VOLUCIÓN AVAIS nº 940064, CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO ASFALTICO DEL CAMINO DE LÁNCARA A ARMEA POR SAN PEDRO”; Nº 940012 CORRESPONDENTE A OBRA “AFIRMADO DE LA PISTA DE MATO A OUTEIRO Y SUBQUINTA”; Nº 940063 OBRA “ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LANCARA-PIQUEIRA Y OTRAS”; Nº 940014 CORRESPONDENTE A OBRA “REIGO ASFALTICO DE LA PISTA DESDE LA CARRETERA DE BECERREÁ POR SAA A CASA BALADO”; Nº 940013 CORRESPONDENTE A OBRA “RIEGO ASFALTICO DE LA PISTA DE VILLOUZAN A AIREXE”; Nº 940011, CORRESPONDENTE A OBRA “REVISIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A PUEBLA DE SAN JULIÁN, 1º FASE”; Nº 94001 CORRESPONDENTE A OBRA “PAVIMENTACIÓN, RUA Y ESCALINATA DE RAMÓN PIÑEIRO” E nº 940007 CORRESPONDENTE A OBRA “SERVICIOS BÁSICOS RÚA RAMÓN PIÑEIRO Y ESCALINATA 1ª FASE”.

Visto o escrito presentado por Banco Popular Español S.A, solicitando a devolución de : aval nº 0216 940007, correspondente a obra “servicios básicos rúa Ramón Piñeiro y escalinta 1ª fase”; aval nº 0216 940001, correspondente a obra “pavimentación, rúa y escalinatas de Ramón Piñeiro”; aval nº 0216 940011, correspondente a obra “revisión del abastecimiento de aguas a Puebla de San Julián, lª fase”; aval nº 0216 940012, correspondente a obra “afirmado de la pista de Mato a Outeiro y Subquinta”; aval nº 0216 940014, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista desde la carretera de Becerrá por Saá a Csa Balado”; aval nº 0216 940013, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista de Villouzan a Airexe”; aval nº 0216 940063, correspondente a obra “acondicionamiento del camino de Láncara-Piqueira y otras” e aval nº 0216 940064, correspondente a obras “Afirmado asfaltico del camino de Láncara a Armea por San Pedro”.

Visto que nos expediente figuran os avais.

Visto que estes avais son do ano 1994, polo que o período de garantía está sobradamente pasado.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


Devolver os avais : aval nº 0216 940007, correspondente a obra “servicios básicos rúa Ramón Piñeiro y escalinta 1ª fase”; aval nº 0216 940001, correspondente a obra “pavimentación, rúa y escalinatas de Ramón Piñeiro”; aval nº 0216 940011, correspondente a obra “revisión del abastecimiento de aguas a Puebla de San Julián, lª fase”; aval nº 0216 940012, correspondente a obra “afirmado de la pista de Mato a Outeiro y Subquinta”; aval nº 0216 940014, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista desde la carretera de Becerrá por Saá a Csa Balado”; aval nº 0216 940013, correspondente a obra “riego asfáltico de la pista de Villouzan a Airexe”; aval nº 0216 940063, correspondente a obra “acondicionamiento del camino de Láncara-Piqueira y otras” e aval nº 0216 940064, correspondente a obras “Afirmado asfaltico del camino de Láncara a Armea por San Pedro”.

5º.-LICENCIA DE OBRAS MENORES:

-JOSÉ SANGIL FERNÁNDEZ, “DESMANTELAMIENTO E POSTERIOR REHABILITACIÓN DO TELLADO DUN TENDAL ANEXO A CASA”, EN SEOANE SANTALLA DE LAGOS.

Vista a solicitude presentada por D. José Sangil Fernández , provisto del D.N.I. Nº 33717532-S, para desmantelamiento e posterior rehablitación do tellado dun tendal anexo a casa, sito en Seoane-Santalla de Lagos, cun orzamento de 2.400,00 €

Visto o informe favorable da arquitecto técnico municipal que di :

“Que as obras que pretende realizar cinguiranse a substitución do material de cubrición por lousa do país, similar a existente e ocasinalmente o entaboado se fose o caso, sin que afecte a estructura, nin supoña alteración algunha do volumen, das condicións de posición, nin das características estéticas e compositivas das fachadas, debendo consistir en obras de escasa entidade e técnica constructiva sinxela”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


1º.-Conceder licenza municipal a D. José Sangil Fernández, para desmantelamiento e posterior rehablitación do Tellado dun tendal anexo a casa, sito en Seoane-Santalla de Lagoa.

2º.- Practicar a liquidación seguinte:

Licencia de obra :(2.400,00 X 3,1 %)= 74,40 €

Bonificación (74,40X 35% = 26,04 )

Total a pagar 48,36 €
Taxa municipal sobre licenza urbanística de 25,00 €, debendo xustificar o pago no momento da entrega da certificación.

3º.-A licenza concedese salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiros.

4º.- A taxa debe ser ingresada antes de retirar a certificación deste acordo. E o resto de liquidacións nos prazos indicados.

5º.-Concedese un prazo de 6 meses para iniciar as obras, e un prazo de 2 anos para rematalas.-MANUEL FRANCISCO BANDE NEIRA, CORRECIÓN ERRO NA SOLICITUDE DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DATA 24-10-2012.

Visto que con data 3-08-2012, foi rexistrada co nº 1163, a solicitude de licenza de obra menor a nome de Manuel Francisco Bande López.

Visto que con data 24-10-2012 a Xunta de Goberno Local concedeulle licenza de obra menor a D. Manuel Francisco Bande López.

Visto que na solicitude existe un erro no segundo apelido.

Visto que con data 01-04-2013, rexistro de entrada nº 488, presentou presuposto correxido a nome de Manuel Bande Neira., provisto del D.N.I. Nº 33815903-S

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Conceder a D. Manuel Bande Neira licenza municipal para “retellado dunha vivenda sita na rúa Benigno Qurioga Nº 77 de Pobra de San Xiao, salvo o dereito de propiedade e sen prexuizo de terceiros e con suxeción o informe da arquitecto técnico municial.

2º.-Non sufrindo modificación o resto do acordo de data 24-10-2012, sobre este asunto

6º.-ESCRITO DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ, SOLICITANDO QUE OS RECIBOS DE AUGA,LIXO E SUMIDOIROS CORRESPONDENTES AO TALLER MECÁNICO, SITO EN PZ. CUARTEL DE POBRA DE SAN XIAO, CONTINUEN A NOME DE JULIO LÓPEZ LÓPEZ.

Visto o escrito presentado por D. Julio López López, provisto do D.N.I. Nº 33858456-M, no que pon de manifesto:

“Primero.-Que ha recibido acuerdo de ese Concello en el que se aprueba el cambio de licencia de titularidad del taller mecánico sito en Pz. Cuartel de Puebla de San Julián a nombre de José Manuel López López, arrendatario del local.

Segundo.-Que en la misma se requiere que se llevan a cabo los cambios necesarios para que los recibos de agua, basura y sumideros pasen a nombre de José Manuel López López.

Tercero.-Que solicito que se mantengan los recibos a mi nombre, sin que se lleve a cabo cambio alguno, siendo yo responsable del pago de los mismos tal y como se venía haciendo hasta la fecha”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Que os recibos de auga, lixo e sumidoiros correspondentes ao taller mecánico sito en Pz. Cuartel Nº 56 de Pobra de San Xio se emitan a nome de Julio López López, quen segue sendo o propietario do local.

2º.-Remitir certificación deste acordo a D. Julio López López e a D. José Manuel López López.

3º.-Remitir certificación deste acordo ó funcionario D. Gerardo Sobrado Ventosinos, encargado de confeccionar os padróns e a D. José Luis Varela Fernández, encargado de tomar as lecturas.7º.-CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS, SECRETARÍA XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL, INFORMACIÓN SOBRE O TRÁMITE DE IMPACTO AMBIENTAL, CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE MURO, OLEIROS, RONFE, VILAMBRAN E LARÍN.

Visto o escrito remitido pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, sobre trámite de impacto ambiental no proxecto concentración parcelaria de Muro, Oleiros, Ronfe, Vilambrán e Larín.

Visto que o prazo para emitir o informe é dun mes, contado a partir de recepción da documentación., que tivo entrada neste Concello o 21-03-2013.

Visto que nas parroquias onde se proxeta a concentración parcelaria poden existir elementos catalogados

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


Requerir copia do plan xeral atraves de CD, no que se incluia a relación de elementos catalogados das parroquias de Muro,Oleiros,Ronfe,Villambrán e Larín, así como todo o relacionado co impacto ambiental que poida haber no plan xeral.

8º.-TROCO DE TITULARIDADE.

-ESCRITO DE Dª FRANCISCA VILLANUEVA DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE “SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L.” PARA TROCO DE TITULARIDADE DO ESTABLECEMENTO SITO EN BENIGNO QUIROGA Nº 40 BAIXO, POBRA DE SAN XIOA.

Vista a solicitude presentada por Dª Francisca Villanueva Díaz, con D.N.I. Nº 39126581-Q, en representación da sociedade SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L. con CIF: B27437839, para troco do establecemento sito en Benigno Quiroga Nº 40 baixo de Pobra de San Xiao.

Visto o acordo tomado pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 26-12-2012.

Visto que no expediente figuran os xustificantes de pago de tódalas debedas pendente, ata esta data.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


1º.-Conceder o troco de titularidade do establecemento de “Supermercado sito en Benigno Quiroga Nº 40 bajo a nome de SUPERMERCADO VILLANUEVA S.L., que figuraba a nome de Supermercado Espuma C.B.

2º.-Practicar un liquidación de 30,00 €, correspondente a taxa por troco da titularidade.

3º.-Que os recibos de auga lixo e sumidoiros pasen a nome de Supermercado Villanueva S.L., con CIF: B27437839.

4º.-Comunicarlle este troco de recibos ó encargado da auga D. Luís Varela Fernández e ó encargado de confeccionar os padróns D. Gerardo Sobrado Ventosinos, para que faga as modificacións oportunas, con efectos a data deste acordo.

5º.-Dar traslado deste acordo ao propietario do local D. Arturo Sobrado Castro e a Dª Francisca Villanueva Díaz, representante do supermercado Villanueva S.L.

-COMUNICADO DE NOME DE LEITE RÍO S.L., PASANDO A GRUPO LECHE RIO S.A.

Visto o escrito presentado por Mª Carmen Barral V. Xerente de control de calidade, Grupo Leches Río S.A., comunicando a tranformación da empresa Leite Río S.L. en GRUPO LECHES RIO S.A. con CIF A-27015965 e tamen a fusión das sociedades: “sociedad absorvente “grupo Leches Rio S.A” con CIF A-27015965, Sociedad absorbida “Leyma Central Lechera S.A” CIF A-700066135.

Formado el grupo Leche Rio por 4 centros

-Rúa agricultura s/n POL IND CEAO 27003 LUGO

-Rúa dos Artesans s/n POL IND CEAO 27003 LUGO

-Vega de Anzuelos s/n Láncara 27367 LUGO

-Pol. Industrial SABÓN Nº 136-138 ARTEIXO A CORUÑA 15142.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

Darse por enterada da transformación de Leite Río S.L. no Grupo Leche Rio S.A.9º.-ESCRITO DE SOLICITUDE DE MANUEL LÓPEZ MAGDALENA, PARA DAR DE BAIXA O RECIBO DE LIXO CORRESPONDENTE A CASA-VIVENDA DE GALLEGOS Nº 4.

Visto o escrito presentado por D. Manuel López Magdalena sobre baixa do recibo de lixo da vivenda sita en Gallegos nº 4, que figuraba a nome de Bautista Magdalena Valín (falecido).

Visto que polo Secretario se informa que o lixo débese pagar, independente de que a vivenda este aberta ou non, sempre que a mesma sexa habitable, tal como se establece na ordenanza reguladora.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

Deixar o asunto sobre a mesa para mellor estudo.10º.-ENTRONQUES DE AGUA:

-SOLICITUDE DE DON CONSTANTINO MOURELO QUIROGA, PARA EFECTUAR UN ENTRONQUE A REDE XERAL PARA SUMINISTRO DA CASA-VIVENDA SITA EN SANTA MARÍA DE LAMA S/N.

Visto o escrito presentado por D. Constantino Mourelo Quiroga, con D.N.I. Nº76554987-Q, solicitando efectuar un entronque a rede xeral de abastecemento de augas en Sta Mª de Lama (antigua casa do Comunista)

Visto que no expediente non obra boletín de enganche.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Concederlle a alta na rede xeral do abastecemento de augas a D. Constantino Mourelo Quiroga, para Sta Mª de Lama (antigua casa do Comunista), previa presentación do boletín de enganche e pago de 90,15 euros, ós que se elevan as taxas municipais, segundo a ordenanza en vigor. En caso de non pagar as taxas e non presentar o boletín de enganche, este acordo non surtirá efecto, entendendo denegada a licenza.

2º.-Comunicarlle a D. Constantino Mourelo Quiroga que debe domiciliar o pago dos seus recibos.

3º.-Comunicarlle ó encargado do servizo de augas D. Luis Varela Fernández, que non se faga o entronque o servizo do abastecemento da auga, mentres non se xustifique o ingreso do importe correspondente e a presentación do boletín oficial de enganche.


4º.-Remitir certificación deste acordo ó funcionario D. Gerardo Sobrado Ventosinos, encargado de confeccionar os padróns, para que tome razón deste acordo.

-SOLICITUDE DE ANTONIO JUAN LÓPEZ LÓPEZ, PARA ALTA NO SUMINISTRO DE AGUAS PARA VIVENDA SITA EN SANTA MARÍA DE LAMA Nº 5.

Visto o escrito presentado por D.Antonio Juan López López , con D.N.I. Nº33809845-Y, solicitando efectuar un entronque a rede xeral de abastecemento de augas en Stª Mª de Lama , para vivenda da súa propiedade, sita en Stª Mª de Lama nº 5.

Visto o boletín de enganche.

Visto que o contador ten unha lectura de 596 m3.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


1º.-Concederlle a alta na rede xeral do abastecemento de augas a D. Antonio Juan López López, para Stª Mª de Lama nº 5, previo pago de 90,15 euros, ós que se elevan as taxas municipais, segundo a ordenanza en vigor. En caso de non pagar as taxas, este acordo non surtirá efecto, entendendose denegada a licenza.

2º.-Comunicarlle a D. Antonio Juan López López, que debe domiciliar o pago dos seus recibos.

3º.-Comunicarlle ó encargado do servizo de augas D. Luis Varela Fernández, que non se faga o entronque o servizo do abastecemento da auga, mentres non se xustifique o ingreso do importe correspondente as tasas e que teña enconta que o contador ten unha lectura inicial de 596 m3.
4º.-Remitir certificación deste acordo ó funcionario D. Gerardo Sobrado Ventosinos, encargado de confeccionar os padróns, para que tome razón deste acordo.

11º.-SOLICITUDE A DEPUTACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRESTES DE SAF BÁSICO NOS CONCELLOS DA PROVINCIA DE LUGO 2013.

Vistas as bases que rexerán no procedemento de concorrencia competitiva para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a gastos correntes do servizo de axuda no fogar na modalidade de prestación básica (SAF básico) nos concellos da provincia de Lugo (anualidade 2013)(BOP nº 65 do 19/03/2013.

Vistas as memorias redactadas pola traballadora social, reponsable de servizos sociais.

Visto que este concello leva prestando este servizo dende fai moito tempo, de forma adecuada e eficiente, tendo necesidade de que se cofinancie este servizo pola Excma Deputación Provincial de Lugo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


1º.-Solicitar Deputación unha subvención de 15.419,36 €, para un investimento de 22.027,66 €.

2º.-O resto da aportación financiarase :  • Concello fondos propios 5.908,46 € .

  • Aportación usuarios 2.332,80 €

3º.-Facultar ó Sr. Alcalde para levar a cabo tódolos trámites relacionados con este asunto.

12º.-RECURSO DE ALZADA INTERPOSTO POR D. MANUEL SANTÍN FRANCO, CONTRA IMPAGO DE RECIBOS DE AUGA,LIXO E SUMIDOIROS EXERCICIO 2010.

Visto o recurso de alzada interposto por D. Manuel Santín Franco contra impago de recibos de auga, lixo e sumidoiros, exercicio 2010.

Visto o informe do Secretario-Interventor, que di:

“INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN:

ASUNTO:RECURSO DE ALZADA FORMULADO POR D. MANUEL SANTIN FRANCO, CONTRA LIQUIDACIÓN DE RECIBO DE TASA DE AGUA BASURA E ALCANTARILLADO, AÑO 2010, 3º TRIMESTE.

ANTECEDENTES:

El recibo al que se refiere el recurrente correspondente al 3º trimestre del ejercicio 2010, estando al cobro en vía ejecutiva en el Servicio de Recaudación de Lugo.

Una vez examinado el contenido del recurso considera oportuno formular el siguiente

I N F O R M E:

1º.-El recurso de alzada no está ajustado a derecho, ya que no hay recurso de alzada en los Ayuntamientos al existir únicamente el recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo. El recurso que se le ofrece en la notificación de la Deputación se refiere ante el Presidente de esta y no ante el Alcalde.

2º.-Es igualmente falso que este secretario-interventor del Ayuntamiento de Láncara formulara ninguna providencia de apremio contra este contribuinte.

3º.-Los argumentos esgrimidos en este recurso no son vinculantes para el Ayuntamiento, ya que las obras en la red de saneamiento a las que hace mención no fueron hechas por administración, se le adjudicaron a una empresa privada y ésta fue quien las ejecutó, por lo que tanto el consumo,como las averías son un tema privado, entre el recurren y el contratista adjudicatario de las obras, a quien en su momento debería pedir las indemnizaciones o explicaciones oportunas, así como el consumo excesivo de agua, de producirse este, al usar agua el contratista en la ejecución de las obras , por lo cual no procede estimar este recurso.

Esto es todo cuanto tento que informar al respeto.

Al no ser este informe vinculante, puede solicitar cuantos otros consideren conveniente y ajustados a derecho.

Láncara a 8 de abril de 2013”

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Desestimar o recurso de alzada interposto por D. Manuel Santín Franco, en base a carecer de fundamentos xurídicos ao non caber recurso de alzada ante o Sr. Alcalde.

2º.-Facultar ó Sr. Alcalde para levar a cabo tódolos trámites relacionados con este asunto.

13º.-RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO POR DON ANTONIO JUAN LÓPEZ LÓPEZ, CONTRA ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

Visto o recurso de reposición interposto por D. Antonio Juan López López, contra acordo da Xunta de Goberno Local de data 25 de febreiro de 2013.

Visto que é necesario facer un estudo para poder ver a viabilidade de solucionar este asunto.

Visto que como queda dito noutros acordos os bens mércanse con tódalas cargas, usos e servidumes que teñan, no caso que nos ocupa recibir as aguas procedentes da canalización, augas que leva recibindo dende tempo inmemoriable.

E visto que a obra de canalización realizouse fai moito tempo pola Deputación Provincial e cando se fixo a canalización embocouse na finca obxeto de litixio, naquel intre propiedade doutro titular, posiblemente incluso este solicitou a canalización da auga tal como se fixo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:

1º.-Facultar o Sr. Alcalde D. Eladio Capón López e o Concelleiro de Obras D. Carlos Fernández Díaz, para intentar chegar a unha solución viable para ámbalas dúas partes enfrentadas por este asunto.

2º.-Dar traslado deste acordos a ámbalas duas partes, (recurrente e afectada polas inundacións).

14º.-ASUNTO ASCENSOR CASA DO CONCELLO OFERTAS, VALORACIÓN TÉCNICA FEITA POR DON MIGUEL POSE FUENTES.

Vista a información presentada polas empresas Otis, Orona; Enor, Eninter,Embarba, GE XXI e Nexoted.

Visto o cadro comparativo das ofertas redactado polo arquitecto D. Miguel Pose Fuentes, no que na súa parte final pon de manifesto:”En mi opinión, dadas las características ofertas, solicitaría una oferta a aquellos fabricantes más adecuados a las necesidades, solictando a Otis,Orona,Enor y Embarba, que incluyan dentro de la ofertas (pliego de condiciones) tanto la obra civil necesaria (adaptación de hueco a puertas) como la conexión al cuatro eléctrico existente.

Ninguna de las ofertas incluye instlación y contratación de línea telefónica del ascensor.

Ninguna de las ofertas incluye proyecto técnico, dirección de obras, coordinación seguridad y salud”.

Visto que é nceserio redactar un prego de prescripcións técnicas particulares, para licitar este suministro.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


1º.-Darse por enterada do cadro comparativo das ofertas presentado por D. Miguel Pose Fuentes.

2º.-Solicitar a Deputación Provincial a colaboración do servizo de cooperación e asistencia técnica, ao obxeto de que se nos faga, si é posible, un prego de prescripcións técnicas para este suministro.

3º.-Solicitar as empresas : Otis,Orona,Enor e Embarba que incluan dentro da oferta, prego d de condicións, tanto da obra civil necesaria (adaptación de hueco e puertas) como a conexión ao cadro eléctrico existente.

Inastalación e contratación de línea teléfonica, proxecto técnico, dirección de obra,coordinación seguridade e saúde.15º.-FACTURA Nº 4241 DE MANUEL LÓPEZ LÓPEZ INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS S.L.

Vista a factura Nº 4241 de Manuel López López, Instalaciones y Montajes Eléctricos S.L., corespondente a materiais e man de obra para reparación do alumeado público no lugar de Lama de Souto (xunto casa Portela) debido a avaría provocada por caída de chopo encima da linea ao ser talado, por importe de 375,10 €.

Visto o escrito remitido ao propietario co data 06-03-2012.

E visto que polo secretario-interventor se informa que o pago deste gasto non corresponde ao Concello e que cando se presentou esta factura xa informou que se debía presentar unha denuncia,contra o propietario da árbore e contra quen a cortou.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


1º.-Facer efectivo o pago da factura Nº 4241 de Manuel López López Instalacines y Montajes Electricos S.L., por importe de 375,10 €.

2º.-Continuar a tramitación do expediente tal como se acordou no seu día, denunciando os feitos ante a Garda Civil.16º.-NATURAL PROJECT, PRESUPOSTO FOCOS PAVILLÓN.

Visto o acordo tomado pola Xunta de Goberno, en sesión celebrada o día 10 de xaneiro de 2013

Visto o presuposto Nº GAN107, de data 18-03-2013, presentado por Natural Project para sustitución de proxectores no pavillón polideportivo, por importe de 3.434,62 € .

Visto que este Concello non dispón de medios económicos para poder afrontar este gasto.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade,

ACORDOU:


Intentar ver a viabilidade de solicitar subvención a Agader e a Deputación para executar estas obras.

17º.-APROBACIÓN DE GASTOS:

A)FACTURAS CONCELLO MES DE FEBREIRO.

B)FACTURAS OBRADOIRO DE EMPREGO,REXISTRADAS NO MES DE MARZO.

A)CONTA DE GASTOS MES DE FEBREIRO DE 2013.

Visto que polo secretario se informa que a factura nº 1 de Pablo Vázquez Liz, material mercado para o día da tractorada polo Camiño Real, por importe de 344,85 €, debe ser incluída no pagamneto de cultura e deportes ao obxeto de dar cumprimento o plan de axuste.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade acordou prestar aprobación as seguintes facturas ó consideralas totalmente correctas:

Nome CIF/NIF Nº fac. partida Descripción Importe

Mª Sabina López

Capón


33351127-T

F.1/ P. 1/22

Diverso material para o Concello

789,40

Serhuman

B-73296063

F.402462/P 9.22

Bolígrafos

60,50

Arturo Rivera Díaz

34220067-T

F. 8/ P. 3.22

Butano cabalgata reis

32,70

Arturo Rivera Díaz

34220067-T

F. 9/ P.3.22

Fouces,machetas,pedra de

Afiar,etc32,35

Arturo Rivera Díaz

34220067-T

F.10/P. 2.22

Traxes e botas persoal sub. Consellería Traballo

127,60

Kleer-Kim

A-80644701

F. 283/P. l.22

Cloro para auga potable

646,87

Tesagua

B-36885531

F.12/P. l.21

Asistencia tec. Etaps e Edars

717,43

Animatium

B-27343706

F1301018/P.3.22

Actividades Entroido

381,15

Talleres Churrillo S.L.

B-27021195

F. T13/ 0000012/P.1.22

Reparación trator

1576,27

Marta López Cepeda

76577206-V

Proforma . 4.22

Proxec. Prazas Neira Cabaleiros

San Pai e Couoto582,47

Talleres Churrillo S.L.

B-27021195

F.3 0000009/P

1.2


Mantemento debrozadora

39,08

Gasoleos Doncel S.L.

B27230531

F. 225/P. 9.22

Gasoleo Centro Médico vello

237,66

Gasoleos Doncel S.L.

B27230531

F.13 54/ P. 3.22

Gasoleo Biblioteca

1844,16

Gasoleos Doncel S.L.

B27230531

F.13 226/P. 9.22

Gasoleo Concello

1610,58

Salvador Diz Cerviño

33858098M

F.81/01/P. 9.22

Honorarios mes febreiro

516,67

Adif

G-28016749

F.1301006343/

P.4.22


Aluger terreo P.K 410/652

123,90

Carlos Fernan. Diaz

33340722-Z

P. 23.9

Viaxe Santiago levar documen.Plan Xeral

75,00

Movilidad y aparcam. S.L.

B-80392731

F.279950/ P.23.9

Suplido Carlos Fernández aparcamiento en Santiago

1,75

Autopista del Atlantico

A-15020522

F. 0028/P.23.9

Suplido Carlos Fernández

Peaxe viaxe a Santiago5,55

Pablo Vázquez Liz

33324516-T

F.01 /13 /P. 22.3

Sombreiro,pañoletas,panta-

lla camiño Real344,85

Eusebio Loureiro López

33839240-F

F.1 / P.4.22

Desatascar tubos pista de Gallegos a Vigo

137,94

Eusebio Loureiro López

33839240-F

F.2/ P.4.22

Retirar desprendimiento pista de Vigo de Gallegos

459,80

Eusebio Loureiro López

33839240-F

F.3/ P.4.22

Retirar desprendimiento

Terra en Outeiro183,92

Eusebio Loureiro López

33839240-F

F.4 /P.4.22

Desatascar tubo en Gallegos

91,96

Francisco Ferreira Salgado

32659166-V

F.11/ P.9.16

Suplido secretairo 60% (83,64)

50,18

Federopticos Lukus

33805229-J

F.J00048/P. 9.16

Suplido secretario 60%

(99,00)


59,40

Moleskine SL.L.

B-27361955

F 100/ P.9.22

Grafoplas e tinta tampón

51,18

Lousado S.L.

B27154665

F.I I300007I/

P.1.22


Reparación vehículo LU6377-M

283,21


B)FACTURAS OBRADOIRO DE EMPREGO,REXISTRADAS NO MES DE MARZO.
Nome CIF/NIF Nº fac. Descripción ImporteFissura

B27404771

F.9/ P.2.22

Carteles Obradoiro

435,60

Ferreteria Sarria S.L.

B27315530

F.13/74/ P.2.22

Materias xardineria

285,21

Moleskine,S.L.L.

B27361955

F 513/ P.2.22

Material de oficina

101,75

Arturo Rivera Diaz

34220067-T

F.030/2013/P.2.22

Mate, carpinteria Triacastelas

39,05

Arturo Rivera Diaz

34220067-T

F.029/2013/P.2.22

Mate,xardineria Láncara

45,05

Arturo L. Rivera García

76574909C

F.004/2013/P.2.20

Aluger cortacésped, mes de febreiro 2013

114,13

Arturo L. Rivera García

76574909C

F.003/2013/P.2.20

Aluger biotrituradora, mes de febreiro 2013

215,34

Arturo Rivera Diaz

34220067-T

F.031/2013/P.2.21

Muletillas puertas

19,80

Agromar,recam. e maquinaria S.L.

B27190313

F.13014/P.2.22

Materiais módulo xardineria

271,10

Oliva Rodríguez Pontón

34261946-L

F.3855675H/ P.2.22

Gasolina módulo xardineria

52,00

Wurth España SA

A08472276

F.57539/P.2.22

Disco. diam.zenesis seco

78,89

Wurth España SA

A08472276

F.37655/P.2.22

Calzado seguridade

60,28

Foga,SL.

B15490667

F.97000008/P.2.21

Configuración impresora

133,10

Foga,SL.

B15490667

F.Recti. nº 9428/

P.2.21


Configu. Impre. Rectifi

-39,06

Intectoma,S L

B24277493

F.698/P.2.22

Recoñecemento persoal

1422,00

Wurth SL

B15326036

F.35/2/P.2.22

Programa nóminas

981,60

Wurth SL

B15326036

F.58/2/P.2.22

Retrocesión fra nº 35/2

-981,60

Wurth SL

B15326036

F.59/2/P.2.22

Programa nóminas

490,80

Wurth SA

A08472276

F.147853/P.2.22

Papel limpeza +cubo

165,70

Alquifer Ceao SL

B27194430

F.2131000256/

P.2.20


Aluger caseta,vallas para Triacastela

435,72

Alquifer Ceao SL

B27194430

F.2131000255/

P.2.20


Aluger caseta para As Nogais

420,32

Alquifer Ceao SL

B27194430

F.2131000254/

P.2.20


Aluger casete para Baralla

420,32

Fundación ECCA

G35103431

F.02/2.22

Material competencia clave nivel II

480,00

Manuel A Bande Rodríguez

33860818B

1371/2.22

Material oficina

69,15


DIFERENCIA ACUMULADA……………………13.292,73 €

2º.-Dar conta deste acordo ao Concelleiro Delegado de Cultura e Deportes D. Andres Caballero López.FORA DA ORDE DO DÍA E PREVIA DECLARACIÓN DE URXENCIA, ADOITOUSE O SEGUINTE ACORDO:
RESOLUCIÓN DO 7 DE MARZO DE 2013 DO INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS E SE ANUNCIA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2013 DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA PARA OS PROXECTOS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA EXISTENTES NOS CONCELLOS DE GALICIA.
Vista a Resolución epigrafiada.

A Xunta de Goberno, considerando a minoración de costos que supón a prestación conxunta de servizos


ACORDA:
-Establecer a efectos da solicitude de subvención ó amparo da citada Resolución do 7 de marzo de 2013 do INEGA unha agrupación dos concellos de Guntin, Páramo e Láncara, todos eles limítrofes, co fin de colaborar na xestión compartida dun proxecto de mellora da eficiencia enerxética e iluminación pública, sendo o ámbito territorial da xetión ó dos municipios agrupados, de Guntin, Páramo e Láncara.

-Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na Resolución do 7 de marzo de 2013 sobre subvencións para 2013 de aforro e eficiencia enerxética do INEGA.

-Comprometerse a execución da actividade segundo a porcentaxe da subvención.

-Que a xestión do proxecto sexa realizada polo concello de Guntín, en representación da agrupación, que será a entidade promotora e incluirá todo o relacionado coa xestión do proxecto, aspectos materiais técnicos ou de servizo. Todo elo en base o artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Rexime Xurídico das Administracións Públicas.

-Comprometerse a manter a agrupación ata que transcurra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

-Designar a D. Jesús Carreira Ferreiro, Alcalde-Presidente do Concello de Guntín, representante da agrupación con poder suficiente para cumprir con todas as obrigas que como beneficiario corresponde á agrupación para a xestión compartida entre os concellos de Guntín, Páramo e Láncara.- D. Jesús Carreira Ferreiro, Alcalde-Presidente do Concello de Guntín, actuará como coordinador, interlocutor, preceptor e xustificador da axuda solicitada.

-Comprometerse solidariamente cos demais concellos da agrupación á execución e aplicación solidaria da subvención solicitada.E non habendo máis asuntos que tratar dáse por rematada a sesión por orde do Sr. Alcalde, sendo as trece horas cincuenta minutos, estendéndose a presente acta que como Secretario, certifico.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje