Página principal

Reitero mi felicitación


Descargar 39.33 Kb.
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño39.33 Kb.
2008

Conozco un poco tu obra  por los catálogos y por la exposición que tuviste en la galería Caracol en Valladolid, Por ello, y aunque no te conozco personalmente, quería felicitarte, pues tus fotografías me parecen de lo mejor que se está haciendo últimamente. "Homenaje al negro" es un buen ejemplo , uniendo la monocromía de vanguardia al más profundo sentido estético de los clásicos; el ritmo de los cuerpos, el destaque de los músculos en la penumbra y las luces tenebristas casi caravaggiescas.... en una palabra obras de gran sensibilidad y capacidad de sedución.


Reitero mi felicitación.
Un afectuoso  saludo,
Concepción Porras,

Profesora de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid. 

2008


HOMENAJE A LO NEGRO
Llegado un momento en la historia de la fotografía, el fotógrafo por fin, como el pintor lo fue siempre, consigue constituirse en el sujeto del fotografiar: esto es, capta sentido y otorga sentido a la realidad fotografiada. “Nada de sentido en absoluto, es más seguro; los redactores de Life – escribe Roland Barthes – rechazaron las fotos de Kertesz, a su llegada a los Estados Unidos en 1937, porque, dijeron ellos, sus imágenes «hablan demasiado»; hacían reflexionar, sugerían un sentido”. Es decir tornaban pensativo a quien miraba, haciéndole sujeto del mirar, y, por lo tanto, capaz de hacerse cargo de una realidad con sentido. Porque la realidad es siempre productora de sentido, o no es; o como si no fuese, porque no es para nosotros, y se agota en la opacidad de lo ello, arrojado en el mundo. Pero la fotografía llegaría también a un punto crítico que la ha obligado a preguntarse por sí misma, como la pintura tuvo que hacerlo, y ha hecho preguntas al fotógrafo por la posibilidad de decir y producir sentido en medio del océano de estampas banales, y sobre todo embellecedoras de lo real.

El color, sin duda, ha llevado a veces, a la fotografía, a un acercamiento extraordinario, a una igualación o hasta un desborde del arte pictórico, pero es obvio que se han multiplicado mucho más las estampas, y que una inflación de color ha llegado a resultar por lo menos un riesgo del no poder decir ni dar sentido, y entonces el fotógrafo ha vuelto la mirada al blanco y negro, al juego o a la lucha y escarceos, de la luz y la sombra, mucho más allá de la pintura. Y ahí se juega todo. Pero si hay un logro, como en estas fotografías de modo tan magnífico lo hay, entonces el sentido, surge con una extraordinaria fuerza, y como un misterio que se cela y se muestra al mismo tiempo. Y entonces también nos arrastra adonde quiere, que es lo que siempre hace el arte verdadero. ¿Cómo no homenajearía el fotógrafo «a lo negro», si le permite todo esto?


José JIMÉNEZ LOZANO

Premio Cervantes de las Letras Españolas

2007


De mystérieuses apparitions dans le noir.
A côté de son travail de photographe spécialisé dans l’architecture, la décoration, l’illustration de livres d’art de grande qualité, Jordi Cuxart s’est intéressé depuis toujours à la figure humaine, à l’architecture du corps féminin et au jeu de la lumière sur la peau et l’effet du clair-obscur très marqué qui dramatise l’image, dans cette tradition ténébriste méditerranéenne du XVII° siècle. Mais dans les « gélatinobromures » de Cuxart, à la texture si particulière, avec la savante subtilité des gris, plus que de dramatisme il faudrait parler de surprise par la façon dont le motif semble surgir du fonds, comme s’il s’agissait d’une apparition, et cette sorte de miraculeuse émergence d’une figure fragmentaire rappelle le principe chimique même de la photographie, lorsque le développement fait sortir l’image du néant. Paradoxalement dans cette exposition de nus, il y a une grande austérité, un ascétisme esthétique dans l’apparition de ces fragments de corps féminins surprenants, révélés par une lumière tangente qui se reflète sur la peau de la modèle, elle aussi noire d’où cette tonalité des parties éclairées. Dans le grand format, toujours carré, de ces photographies deux éléments sont fondamentaux car ils déterminent le caractère et la nature de ces images qui sont mises à distance par le photographe dans un plan moyen, il s’agit du cadrage et de la posture de la modèle. Le cadrage est souvent asymétrique, décentré, diagonal, le corps n’occupe qu’une partie de l’espace et l’équilibre de la composition est d’une grande subtilité. La posture de la modèle s’éloigne aussi de la normalité, du repos, elle est toujours expressive, suspendue, dynamique, captée dans l’instantanéité de la prise de vue. Ceci donne beaucoup de dynamisme à ces compositions, l’espace carré de la photo, celui du plateau du studio semble se transformer en une scène de théâtre d’ombres chinoises inversé chromatiquement, le noir devenant blanc, traversée par une apparition humaine, qui semble parfois presque fantasmagorique.

Le plus étrange dans ces photographies qui semblent retouchées, très travaillées, improbables tellement elles semblent s’éloigner parfois de la vision d’un corps réel, c’est qu’il y a de la part de Jordi Cuxart un respect total de la réalité photographiée, qu’il n’y a aucun maquillage esthétisant, et ceci donne une grande honnêteté et de l’authenticité à son œuvre et dignifie son travail. Jordi Cuxart a intitulé son exposition, Hommage au noir car ce carré noir où s’inscrit le motif est comme une matrice, un utérus d’où va sortir, naître par contraste la forme éclairée, grise du corps. Sans le noir il n’y aurait pas cet effet étonnant d’émergence du sujet.

Finalement je trouve qu’il y a également dans cette œuvre une interrogation subtile sur le statut de l’image dans notre société contemporaine. Dans un monde saturé d’images, où les gens ne voient plus rien, il me semble hygiénique et moral d’obliger le spectateur à scruter le vide, le néant d’un regard actif et non passif, à cause de la difficulté à percevoir et à reconnaître l’objet montré, ici un corps féminin qui surgit du noir, de la nuit comme une apparition, un miracle, une révélation de la beauté de la vie grâce à l’art. Mais que serait la vie sans l’art avec tout son mystère et sa poésie ?
Elisée Trenc

Misterioses aparicions en el negre

Al costat de la seva feina de fotògraf especialitzat en l’arquitectura, l’interiorisme i l’il.lustració de llibres d’art de gran qualitat, Jordi Cuxart s’ha interessat des de sempre per la figura humana, per l’arquitectura del cos femení i el joc de la llum sobre la pell i l’efecte del clarobscur molt fort que dramatitza la imatge, en la tradició tenebrista mediterrània del segle XVII. Però en els gelatinobromurs de Cuxart, d’una textura tan particular, amb aquesta sàvia subtilitat dels grisos, més que de dramatització caldria parlar de sorpresa per la forma que té el motiu de semblar néixer del fons, com si es tractés d’una aparició, i aquesta mena de miraculosa emergència d’ una figura fragmentària recorda el principi químic de la fotografia, quan el revelat fa sortir la imatge del no-res. Paradoxalment, en aquesta exposició de nus, hi ha una gran austeritat, un ascetisme estètic en l’aparició d’aquests fragments de cos femení sorprenents, revelats per una llum tangent que es reflecta en la pell de la model, ella també negra, d’ací aquesta tonalitat dels fragments il.luminats. En el gran format, sempre quadrat, de les fotografies, dos elements són fonamentals ja que determinen el caràcter i la naturalesa d’aquestes imatges mantingudes a distància pel fotògraf en un plà mitjà, es tracta de l’enquadrament i de la postura de la model. L’enquadrament és molt sovint asimètric, decentrat, diagonal, el cos ocupa només una part de l’espai i l’equilibri de la composició és d’una gran subtilesa. La postura de la model s’allunya també de la normalitat, del descans, sempre és expressiva, suspesa, dinàmica, captada en la instantaneïtat de la presa de vista. Això dóna molt dinamisme a aquestes composicions, l’espai quadrat de la foto, el del plató de l’estudi sembla transformar-se en un escenari de teatre d’ombres xineses invertit cromàticament, el negre esdevenint blanc, travessat per una aparició humana, que sembla, a vegades, gairebé fantasmagòrica.

Alló més curiós d’aquestes fotografies que semblen retocades, molt treballades, improbables, tan semblen llunyanes a vegades de la visió d’un cos real, és que hi ha de la part de Jordi Cuxart un respecte total de la realitat fotografiada, que no hi ha cap maquillatge estetitzant, i això dóna una gran honestitat i autenticitat a la seva obra i dignifica el seu treball. Jordi Cuxart ha intitulat la seva exposició Homenatge al negre ja que aquest quadrat negre on s’inscriu el motiu és com una matriu, un úter d’on sortirà, naixerà la forma il.luminada, grisa del cos. Sense el negre no existiria aquest efecte sorprenent de l’emergència del tema.

Finalment, trobo que hi ha també en aquesta obra una interrogació subtil sobre l’estatut de la imatge en nostra societat contemporània. En un món saturat d’imatges on la gent ja no veu rés, em sembla higiènic i moral obligar l’espectador a escorcollar el buit, el no-res, d’una mirada activa i no passiva, per culpa de la dificultat per a percebre i reconéixer l’objecte mostrat, ací un cos femení que surt del negre, de la nit com una aparició, un miracle, una revelació de la bellesa de la vida gràcies a l’art. Que seria però la vida sense l’art amb tot el seu misteri i la seva poesia ?

Eliseu Trenc

2007


L´ É T E R N E L F É M I N I N

F o t o g r a f í a s d e d e s n u d o f e m e n i n o


Exposición del 14 de junio hasta el 30 de julio de 2007

Kowasa Gallery presenta “L´Éternel Féminin” una selección

de 62 copias en B&N y en color que ilustran los momentos más

importantes en la historia de la fotografía del desnudo femenino.

A través de la obra de 32 de los autores más representativos del género, se pone de relieve el papel decisivo que ha ejercido la fotografía en la revisión del “canon” clásico de la belleza femenina.
Cuando nació la fotografía, el desnudo gozaba de una reputación de siglos en el ámbito de la escultura y la pintura. Impulsada por el Clasicismo y por el Romanticismo, la burguesía neófita del siglo XIX revivía el ideal de una belleza eternal. Aunque corta de historia con respecto a las demás artes, la fotografía consiguió aportar nuevas perspectivas en la búsqueda generalizada de un canon universal de representación. Bien entrado el siglo XX, la fotografía, junto con el cine, tuvo un impacto fundamental en la aceptación del cuerpo humano, y, más en concreto, en la aprobación de la sensualidad femenina. En una experimentación constante con criterios estéticos y conceptuales, la fotografía contribuyó a la consolidación de un ideal femenino más actual, informado por el espíritu de emancipación de la modernidad.

La exposición comienza su recorrido en la época victoriana con Oscar Rejlander, para pasar al Pictorialismo americano de Edward Steichen y a la visión formalista de Edward Weston. Pero, también dedica una parte suya a la aportación de la vanguardia europea en la renovación del lenguaje del desnudo. Rompiendo con las normas convencionales de la tradición pictórica, autores como Frantisek Dtrikol, Heinz Hajek Halke, Fitz Grancel, y Maurice Tabard optaron por un cuerpo femenino dinámico y sensual. En sus composiciones se ven entrelazados elementos geométricos y formalistas del Cubismo y del Constructivismo con un excelente uso de la luz, de la sombra y de técnicas, como la sobreimpresión. De la muestra no podría faltar Bill Brandt. Sus estudios de formas distorsionadas por un gran angular fueron uno de los logros más novedosos en el desnudo femenino del siglo XX. También se presentan desnudos de los años sesenta de autores nacionales e internacionales, como Ramón Battles, Oriol Maspons, Irina Ionesco y Josef Breitenbach, para llegar a la “maduración definitiva” de la mirada modernista de la fotografía de desnudo con la obra de fotógrafos emblemáticos, como Eikoh Hosoe y Ralph Gibson. A mediados de los años setenta comenzó a desarrollar Rafael Navarro sus “Formas” y “Dípticos” en la línea formalista de Edward Weston, mientras Toni Catany –comenzados ya los ochenta- embarca a través

de sus calotipos en un estudio arqueológico del eternal femenino, dotado de una mirada aguda que oscila entre la antigüedad y el presente. Como último, en la muestra se presentan desnudos de autores contemporáneos. Entre ellos, destacan por su sutileza Jordi Cuxart y Yamamoto Masao. Su visión contrasta con la mirada más voluminosa de autores como Alfonso de Castro y con los juegos cromáticos de Ouka Lele. La recolección de desnudos se complementa por una revisión posmoderna del femenino eterno a través de la obra del fotógrafo japonés Nobuyoshi Araki.

2006


Jordi Cuxart (Barcelona, 1958) Ha realizado exposiciones tanto de arquitectura como de figuras y retratos en galerías y centros de arte. Sus fotografías lucen igual colgadas de las paredes del Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) que en las del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

Su visión única de la arquitectura modernista y contemporánea ha ilustrado libros y guias publicados por el Ajuntament de Barcelona, la editorial Lunwerg o el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York.

Jordi Cuxart (Barcelona, 1958) has had his work on architecture as web as figures and portraits exhibited in galleries and art centres. His photographs stand out whether they be hung in the Museo Nacional d’ Arte de Catalunya (MNAC) or in the Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). His unique view of Modernista and contemporary architecture has illustrated books and guides published by Barcelona City Council, The Lunwerg publishing company and the Musseum of Modern art (MOMA) in New York.

R. Úbeda para Pez de Plata

Un proyecto de Iniciativa BMW per a la Innovació. 2006

2005
Cuxart lleva muchos años tras la cámara, ejerciendo como profesional especializado en retratar por encargo arquitecturas, interiores y objetos. Pero su gran pasión ha sido siempre el retrato de la figura humana. Un arte que ha ido cultivado pacientemente, en la intimidad del plató y la oscuridad del laboratorio, y que ahora, por fin, ha decidido que es el momento de sacarlo a la luz. No ha podido escoger otro más oportuno. En plena apoteosis de la fotografía digital sus gelatinobromuros son técnicamente auténticas obras de arte. La gelatina y el bromuro de plata son la esencia y el origen mismo de la fotografía. Reaccionan cuando se exponen a la luz produciendo en la toma fotográfica, en el negativo y sobre el papel, un negro y una gama de grises que son impensables en el soporte digital. Nada más lejos de la reproducción seriada que propone la moderna tecnología. Los gelatinobromuros son siempre obras únicas, incluso cuando se trata de reproducciones: cada imagen que se revela es distinta a la anterior, aunque se utilicen los mismos reveladores, el mismo tipo de papel y se mantengan constantes las condiciones de temperatura y humedad del laboratorio. La primera copia nunca resultará igual que las siguientes. En base a este principio Cuxart ha realizado series numeradas de algunas de sus fotografías. De otras imágenes ha preferido llevar hasta la máxima expresión el carácter de obra única, irrepetible, que se certifica con la destrucción del negativo. Porque también es única la figura humana. Todos nacemos de la misma forma pero sabemos que ningún cuerpo es igual a otro.


Ramón Ubeda

2004
jordi Cuxart, fotógrafo, ha desarrollado una larga carrera profesional especialmente en los entornos de la arquitectura, el interiorismo y el retrato.

Desde el año 1983 sus trabajos han sido publicados en prensa periódica y las revistas más prestigiadas del país.

Su colaboración permanente con el mundo editorial nos permite hoy en día encontrar la especial mirada de Cuxart en publicaciones de casi cualquier lugar del mundo.

Pero es su trabajo sobre la figura humana, sobre la piel, donde muestra una especial sensibilidad que permite al espectador ahondar en el alma del propio instante retratado.
Cuxart parte del negro.

El negro como silencio.

Posa sus pinceles de luz sobre el lienzo, y compone una melodía que el observador continúa al observar.

Xavi Cantó

2003
Jordi Cuxart, el rigor de la doctrina

“Cuando algo ocurre, ya ocurrió hace tiempo, pero de un modo íntimo”, escribió Jorge Luis Borges, el ciego más vidente que jamás haya existido. Es decir, que los hechos vienen simplemente a confirmar algo anterior. Los prolegómenos son invisibles, pero después se revelan.

Así ocurrió también en la historia profesional de Jordi Cuxart, llamado a la fotografía como juego a la temprana edad de 7 años y como vocación, oficio y destino, algunos años más tarde.
Si las grandes premoniciones provienen del interior, resulta lógico que la identidad fotográfica de este fotógrafo nacido en Barcelona en 1958 sea del tipo físico-digestivo, es decir, real, profunda corporal y sentida. Un oficio regido por la racionalidad y la experiencia técnica pero siempre –y en esencia- subordinado a los códigos de la genética y al calor de la sangre. Trabajo a trabajo e imagen por imagen. Una fotografía vivida con pasión, surgida del estómago, y ejecutada con tensión, tal y como reconoce el propio Cuxart.

Naturalmente, un sujeto de estas características, y para más señas dotado de la capacidad de crear imágenes –o sea, sensaciones-, no podía evitar la carga adicional de cierto moralismo ético y estético en sus propósitos; una responsabilidad a la que deben hacer frente aquellos que tienen doctrina propia, de la que encima están convencidos o de la que, en todo caso devienen prisioneros.

La relación de valores y preceptos que guían la actuación de Jordi Cuxart y también su evolución como fotógrafo incluyen, entre otros principios, el respeto a una realidad sin maquillaje, la voluntad de dignificar, la soberanía del encuadre y de la luz, por encima de otros elementos, el sentido del riesgo como expresión suprema de honestidad y autoexigencia, el foco absoluto, la obligada renuncia a cualquier manifestación de frivolidad ...

Devoto practicante de las posibilidades del diafragma y la profundidad de campo, realista amante del realismo pictórico, experto navegante de exteriores e interiores, Jordi Cuxart avanza hacia el encuentro con sus propias metas bajo la luz continua de su personal doctrina, es decir disciplina, escuela, sistema y ciencia.


Joan Queralt


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje