Página principal

Primera aproximació al projecte d’edició de les obres del bisbe Climent


Descargar 31.09 Kb.
Fecha de conversión24.09.2016
Tamaño31.09 Kb.
Primera aproximació al projecte d’edició de les obres del bisbe Climent.
Atès que, quasi amb seguretat, no podrem abastir la totalitat del què publicà Climent, ens haurem de concretar a una selecció. Així el títol podria ser: Josep Climent i Avinent: antologia de textos. Això no obstant, caldria fer esment de la relació d’edicions localitzades, citant Tort i, pot ser, –si les tenim a l’abast- reproduir-ne les portades.

Una segona qüestió serà escollir quins materials –i amb quins criteris-, entre els disponibles i en millor estat i com classificar-los, en funció de les alternatives esmentades al projecte presentat al CVC. Suposem que decidim l’opció en funció dels continguts: teologia, política, educació, societat, cultura i llengua, europeisme, regalisme...En qualsevol cas, pot ser convindria agrupar les temàtiques de forma més ampla. Per exemple: escrits de temàtica religiosa, sociopolítica i cultural-educativa. Si aquesta fora la decisió hi hauria que abordar com es fa l’agrupament. Vegem-ne una aproximació, a partir del repertori de Tort:Temàtica religiosa:
Carta pastoral del Ilmo. Sr. Dr.Joseph Climent, a los deanes, curas, y vicarios perpetuos de su obispado, anunciando la celebración del Sínodo. Sermón que el Ilmo. Sr. D. Joseph Climent predicó en su Iglesia catedral de Barcelona, el domingo tercero de adviento del año 1766. València, 1767. Benito Monfort.
Edicta del Ilmo. Joseph Climent, per la publicació de la visita de las iglesies parroquials d’est bisbat. Barcelona, 1771. Joli i Pla.
-Mandatos que el Ilmo. Joseph Climent impuso a la priora y religiosas del convento do Nuestra Señora de los Angeles de esta ciudad, en la visita que hizo de dicho convento, con algunas instrucciones sobre los votos de pobreza, castidad y obediencia y sobre las principales prácticas de la vida religiosa. Barcelona, 1774. Bernardo Pla.
-Plática que lo Ilm. Senyor D. Joseph Climent, bisbe de Barcelona, feu en la iglesia parroquial de Santa Maria del Mar, en lo dia 6 de juny del any 1775, antes de administrar lo sacrament de la confirmació. Barcelona, 1775. Bernat Pla.
Pláticas dominicales que, el Ilmo. Sr. Don Joseph Climent, obispo de Barcelona, predicó en la iglesia parroquial de San Bartolomé, en la ciudad de Valencia, de que fué párroco, desde el año 1740 hasta 1748. Se dan a luz de cuenta y a beneficio del Colegio o Casa de Huérfanos de Castellón de la Plana, fundado por S.I., 3 vols. Madrid, 1793. Benito Cano. Barcelona, segona edició, 1779. Bernardo Pla. Barcelona, tercera edició, 1819. Tecla Pla.
Sermones del Ilmo. Sr. Josep Climent: se dan a luz, como las pláticas dominicales, de cuenta y a beneficio del Colegio o Casa de Huérfanos de Castellón de la Plana, fundada por S.I.. Barcelona. Bernardo Pla: vol. I, 1800; II, 1801; III, 1815.

Temàtica sociopolítica:
Oración fúnebre de las exequias que, a la magestad del Rey Dn. Felipe V, hizo la villa de Castellón de la Plana. Valencia, 1747. Joseph Thomás Lucas.
Sermón que, en la fiesta que el día 29 de junio de 1755, celebró...Valencia...en memoria de la canonización de... San Vicente Ferrer. Valencia, 1761. Vda. de Joseph de Orga.
Dictamen sobre Beneficencia, de 21-I-1772, roman inèdit fins a la publicació, en 1778 en Madrid, de les obres de Climent. A.M.C.: Papers de Climent.
Carta del Ilmo. Joseph Climent a los párrocos de su diócesis, sobre el próximo establecimiento del hospicio de esta ciudad. Barcelona, 1772.
Carta circular en que avisa haber recibido el breve de Asilos, en los dominios de S.M. Barcelona, 1773.
Carta sobre la real cédula para su ejecución y cumplimiento. Barcelona, 1773.
Carta del Ilmo. Joseph Climent, sobre el contrabando. Barcelona, 1773.
Carta del Ilmo. Joseph Climent a la Excma. Sra. Dña María Francisca de Portocarrero, condesa de Montijo. Barcelona, 1774. Bernardo Pla. —Introducció a la traducció de l’obra: Instrucciones cristianas sobre el Sacramento del Matrimonio—.
Carta a los señores rectores de nuestra diócesis sobre el Hospicio. Barcelona, 1775. —Fou, també, traduïda i publicada en francés—.
Plàtica que, en conformitat de lo que disposa lo Pontifical Romà, feu lo Ilm. Joseph Climent lo dia 13 de mars de este any de 1775, antes de comensar la benedicció del cementiri que, de ordre y a costas de sa ilustrísima, se ha construit comú a totes les parroquias de esta ciutat. Barcelona, 1775.

Temàtica cultural-educativa:
Edicte del Ilmo. Sr. Dr. Joseph Climent per fer saber lo establiment de escoles públicas de primeres lletres en deu convents de la present ciutat de Barcelona. Barcelona, 26 de juny de 1767 (reed.)
Carta a los párrocos. Sermón y Edicto sobre el establecimiento de las escuelas del Ilmo. Sr. ... València, 1767. B. Monfort.
Carta del Ilmo. Sr. Dr. Joseph Climent, obispo de Barcelona, a los prelados de las Religiones en cuyos conventos se han establecido nuevamente escuelas para enseñar la doctrina cristiana y primeras letras a los niños de esta ciudad. Barcelona, 1767.
Carta del Ilmo. Joseph Climent, obispo de la Santa Iglesia de Barcelona, a los presidentes y estudiantes de las conferencias o academias de theología moral de esta ciudad. Barcelona, 1768. Thomas Piferrer. —Publicada a València en 1768 i a París, en 1769—
Sentencias sacadas de la Sagrada Escritura, vertidas en lengua castellana y catalana e impresas para la enseñanza de los niños de las escuelas del Obispado de Barcelona. Barcelona, 1769. Joan Jolis i Bernat.
Carta del Ilmo. Sr. Joseph Climent a nuestros feligreses...Barcelona, 1769. Thomás Piferrer. —Prefaci a l’obra de FLEURY: Costums dels israelites. Traducció del francès—.
Don Joseph Climent, por la gracia de Dios y de la Santa Sede, obispo de Barcelona, del Consejo de S.M. al clero secular y regular de mi diócesis, salud y bendición en Nuestro Señor Jesucristo. Barcelona,1770. Bernardo Pla Juan Jolis. —Presentació de la Rethórica de Granada. Reimpresa cinc vegades, de 1770 a 1775.
Constituciones del Colegio o Casa de Huérfanos de Castellón de la Plana, fundado por el Ilmo. Sr. D. Josef Climent... (1794). Tarragona. Pedro Canals. Biblioteca Valenciana (B.V). Fons Nicolau Primitiu. NP 37/88.

També caldrà considerar la Colección de las obras del Ilmo. Sr. Dr. Joseph Climent, del Consejo de S.M. y obispo de Barcelona. Madrid, 1788. Imprenta Real, 3 vols, amb inclusió d’algunes obres ja esmentades.


A més, Tort ens documenta sobre projectes encomanats a col·laboradors, com ara -dels què caldria fer esment-:
-Cartilles de primeres lletres, 1767.

-Rudimentos de la gramática castellana que, por disposición del Ilmo. Sr. Joseph Climent, obispo de Barcelona, se han de enseñar en su Colegio Episcopal y Tridentino, compues­tos por el Dr. Salvador Puig. Barcelona, 1770.

-Catecisme, 1767-75.

-Vida de Cristo para los niños, 1768.

-Tratado o curso de Teología, 1768.

Especialment la Gramàtica de Salvador Puig, per les referències contínues a Climent, en el pròleg, que ens dóna molta informació sobre el nostre il·lustrat i està en molt bon estat de conservació, per reproduir-lo.


I edicions, que no arribaren a reeixir:
-Diccionari català-castellà-llatí. (S’inicià, formalment en 1803 per Fèlix Amat, deixeble seu i arquebisbe desprès i aparegué en 1805, gràcies a la col·laboració d’Esteve-Bellvitges-Joglar. Vid. LLUCH, E. : “La Il·lustració a Catalunya, projectar el país i revisar el 1714”. En CAHNER, M., dir. (1991): Catalunya a l’època de Carles III. Barcelona. Generalitat de Catalunya.
-Teología moral de Genetto.
-Pastoral sobre la Penitencia de l’arquebisbe de Lyon.
-Catecismo de fiestas, de Fleury.

Això ens porta a valorar si en un sol tom de la col·lecció “Rescat” hi cabria el material seleccionat i si el CVC estaria per l’edició de més d’un tom.

Tot seguit s’haurien de concretar els components de l’equip de “crítics”, per treballar les obres de Climent. Pot ser i com a mínim cada bloc hauria de comptar amb un coordinador, oferta que es faria primer als membres de la comissió de recerca (vid. proposta al CVC). I en tot cas i per exemple:

Temàtica religiosa: Joan Llidó o Tort Mitjans

Temàtica sociopolítica: Tort Mitjans o Mestre

Temàtica cultural-educativa: Marc Ant. Adell o Joan Llidó
Encara que podria intervindre més gent, en l’anàlisi de cada document. És a dir que no caldria que el coordinador estudiara tots els escrits del seu bloc. Caldria, també, comptar amb un director de l’edició... Antoni Mestre (?) Marc Ant. Adell (?) i un prologador per situar l’edició de forma adient: Antoni Mestre (?) Tort Mitjans (?) Evidentment i encara que la biografia de Climent està tractada en altres llocs, convindrà preparar una referència no esquemàtica a la seua figura, la seua personalitat i els avatars de la seua vida, per tal d’entendre i contextualitzar tot el material que s’oferirà a continuació. També caldrà fer esment a la biblioteca de Climent, repertoritzada al seu testament i treballada per Vicent Gil i Leon Esteban i, per tant, l’amor del nostre personatge envers els llibres i la lectura i com l’edició en facsímil esdevindria un reconeixement a aquella dedicació. No sobraria –atès que no es podrà abastar tota l’obra de Climent- una actitud, en els editors, semblant a la del canonge Segarra quan, ateses les dificultats –aleshores de censura borbònica-, per fer reeixir exitosament l’edició de les obres de Climent, es conformava dient allò de que “...algo se ha de dejar para tiempos posteriores...” (Segarra a Amat, des de València el 19 de gener de 1782. Vid. Corts). Ara les limitacions, lògicament, serien d’ordre econòmic, sobre tot.

Una altra qüestió no menor a considerar seria la de l’estructura de cada “crítica”, en quant a extensió proporcionada i apartats: no seria raonable que escrits “menors” de Climent foren generosament treballats i altres de transcendents, despatxats en quatre renglons, ni cabria que cada expert presentara un esquema completament diferent. Caldria suggerir uns mínims i uns màxims en l’extensió i uns apartats homologables. Per ex. Entre cinc i quinze pàgines per obra comentada i intentant complimentar aspectes com: ocasió temporal o històrica de l’aparició del document o “raons” que la motivaren, antecedents si se’n coneixen, destinataris, contingut, difusió, reaccions i conseqüències si se’n produïren etc.Finalment el projecte ha eixit:

La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje