Página principal

Parròquia de Sant Pere d’Octavià


Descargar 33.82 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño33.82 Kb.
Parròquia de Sant Pere d’Octavià


full informatiu 955 - diumenge 30 durant l’any - 27 d’octubre de 2013

26 d’octubre de 2008


1 de juny de 2008

Quan els pobres invoquen el Senyor, els escolta.

No ens plantem davant Déu com els fariseus, que es creuen justos. No ens serviria de res. Només demostraria que tenim tan poc enteniment que vivim contents i enganyats, tancats a dins de nosaltres mateixos.

Apropem-nos a Déu tal com som, pobres pecadors. Així, recuperat el seny, gaudirem de la Misericòdia que restaura i sortirem del temple per la porta gran que s’obre al futur.

Avui a les 20h. resarem humilment les vespes dominicals.


notificacions:

* DIVENDRES, DIA DE TOTS SANTS: les Misses es celebraran a les

hores que els diumenges. Recordem que és festa de precepte.

*PREGÀRIA AL CEMENTIRI la dirigrá el P. Gabriel a els 10,30 h.

*DISSABTE: TOTS ELS FIDELS DIFUNTS: es dirà Missa a les 9,

a las 11 (castellano) i 13,15. (La vespertina és de diumenge)

*SORTIDA PARROQUIAL AL MONESTIR DE POBLET: dissabte, 9

Contacteu amb Virtudes /Carlos: Tel 659 85 81 34

*DOMUND: els 661 sobres van aportar: 6.318 euros. Moltes gràcies!

*MISSA FAMILAR DE NOVEMBRE: es prepara diumenge dia 10.

preguem els uns pels altres

Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE dia 26 d’octubre, a les 20: Josep Bordas, anivers. DIUMENGE, 9: esposos Antoni & Marina. 11: Luis Santo Alloví. 12: Albert Vela & Josepa Castellví i Albert García-Cascón. 13,15: Antonio González i família. 19: a la Virgen de Urkupiña (Bolívia). 20,30: pel poble fidel. DILLUNS, 9: Vicenç Viñeta. 20: pels difunts de la setmana. DIMARTS, 9: * 20: * DIMECRES, 9: Ramona Cutrina. 20: Bartolomé Carmona Rodríguez & Carme Arqués Ballús, 1er anivers. DIJOUS, 9: * 20: * DIVENDRES, TOTS ANTS 9: família Bellmont - Ribera 11: Irene Ricalde 12: Robero Vargas & Berta Villarreal 13.15: Pastora Ilafaya, Micaela Duran, Julián Llaveta i Daniel Duran. 19: Sandro Losa y Isabel Colque. 20.30:Joan Portabella Duran, 1er aniversari. DISSABTE, TOTS ELS FIDELS DIFUNTS: a les nou, a les onze (en castellano) i a un quart de dues: per tots els fidels difunts. La vespertina a les 20: pel poble fidel, ja és vigiliar de diumenge.

Preguem pel nostre germà difunt: Cinto Colomé Grau (88) que morí el dia 22. Al cel sigui. Demà, a les 20h. celebrarem la Missa pels difunts de la setmana.

Preparem bé els serveis espirituals i materials


Aquest diumenge es canvia l’hora i la tardor ja ens encamina cap a l’hivern. És hora d’anar preparant els ànims tan per les celebracions com per als serveis generosos que viurem, si Déu vol, entorn del proper Nadal.

La recuperació econòmica que ara es pregona – si és veritat - només fa referència a les altes finances. L’atur, en cavi manté el sofriments de molts conciutadans.

Aquesta circumstància fa més necessari encara que fem un gran esforç tant per donar el sentit de pau i fraternitat que tenen les properes festes, com per propiciar la solidaritat. La comunitat cristiana ho procura tot l’any. La celebració de l’Adveniment de Nostre Senyor Jesucrist encara ens urgeix més. Com cada any, com a reflex del que celebra la fe, aquests dies sobretot s’activen dos eixos:

la Catequesi i Caritas parroquial.

* Entorn de la catequesi, es prepara el Pessebre vivent que tindrà com a coordinador dels molts pares, nens, joves i adults que s’ofereixen a participar-hi, el catequista Jordi Canas.
Per a l’exposició nadalenca, els catequistes cerquen un nou objectiu de participació dels nens. Per preparar l’exposició, els voluntaris es posaran d’acord amb les habituals famílies pessebristes

* Entorn de Caritas, la recollida extraordinària d’aliments culmina a la parròquia el diumenge dia 15 de desembre. (Les escoles col·laboradores que procurin fer les seves aportacions per aquestes dates). La classificació al magatzem i posterior repartiment estan al càrrec de l’equip de voluntaris que treballa al recer durant tot l’any.

La col·lecta de Caritas diocesana es farà el diumenge 22.

La campanya de Reis “un nen una joguina”: tota l’estratègia d’aquesta operació en la que tradicionalment hi intervenen amb tanta eficàcia els joves, la coordinarà l’equip tècnic de Caritas que dirigeix la Sra. Amèlia de Juan. A més, comptarà amb el suport del magnífic concert nadalenc programat pel dissabte 21 de desembre.

El Senyor espera que la parròquia

emprengui amb il·lusió aquestes treballs.

Haurem d’oferir pessebres, torrons i joguines.

Però sobretot: fe, amor i pau.
Parròquia de Sant Pere d’Octavià


hoja informativa 955 - domingo 30 durante el año - 27 de octubre de 2013

26 d’octubre de 2008


1 de juny de 2008

Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.

No nos plantemos ante Dios como los fariseos, que se creen justos. No nos serviría de nada. Sólo demostraría que tenemos tan poco entendimiento, que vivimos contentos y engañados, encerrados en nosotros mismos.

Acerquémonos a Dios tal como somos, pobres pecadores. Así, recuperado el buen juicio, gozaremos de la Misericordia que restaura, y saldremos del templo por la puerta grande que se abre al futuro.

Hoy a las 20h. rezaremos humildemente las vísperas dominicales.


notificaciones:

* VIERNES, DÍA DE TODOS LOS SANTOS: las Misas se celebrarán a las

mismas horas que los domingos. Recordemos que es fiesta de precepto.

*ORACIÓN EN EL CEMENTIRIO. la dirigirá el P. Gabriel a las 10,30 h.

*SÁBADO: TODOS LOS FIELES DIFUNTOS: se dirá Misa a las 9,

a las 11 (castellano) y 13,15. (La vespertina es de domingo)

*SALIDA PARROQUIAL AL MONESTERIO DE POBLET: sábado, 9

Contactad con Virtudes /Carlos: Tel 659 85 81 34

*DOMUND: los 661 sobres aportaron: 6.318 euros. ¡Muchas gracias!

*MISA FAMILAR DE NOVIEMBRE: se prepara el domingo día 10.

oremos los unos por los otros

Intenciones de oración para la Misa: SÁBADO día 26 de octubre, a las 20: Josep Bordas, anivers. DOMINGO, 9: esposos Antoni & Marina. 11: Luis Santo Alloví. 12: Albert Vela & Josepa Castellví y Albert García-Cascón. 13,15: Antonio González y familia. 19: a la Virgen de Urkupiña (Bolívia). 20,30: por el pueblo fiel. LUNES, 9: Vicenç Viñeta. 20: por los difuntos de la semana. MARTES, 9: * 20: * MIÉRCOLES, 9: Ramona Cutrina. 20: Bartolomé Carmona Rodríguez & Carme Arqués Ballús, 1er anivers. JUEVES, 9: * 20: * VIERNES, TODOS LOS SANTOS 9: familia Bellmont - Ribera 11: Irene Ricalde 12: Robero Vargas & Berta Villarreal 13.15: Pastora Ilafaya, Micaela Duran, Julián Llaveta y Daniel Duran. 19: Sandro Losa e Isabel Colque. 20.30:Joan Portabella Duran, 1er aniversario. SÁBADO, TODOS LOS FIELES DIFUNTOS: a las nueve, a las once (en castellano) y a la una y media: por todos los fieles difuntos. La vespertina a las 20: por el pueblo fiel, ya es vigiliar de domingo.

Oremos por nuestro hermano difunto: Cinto Colomé Grau (88) que murió el día 22. En el cielo esté. Mañana, a las 20h. celebraremos la Misa por los difuntos de la semana.

Preparemos bien los servicios espirituales y materiales


Este domingo se cambia la hora y el otoño ya nos encamina hacia el invierno. Es hora de ir preparando los ánimos tanto para las celebraciones como para los servicios generosos que viviremos, si Dios quiere, alrededor de la próxima Navidad.

La recuperación económica que ahora se pregona –si es verdad- sólo aplica a las altas finanzas. El paro, en cambio, mantiene el sufrimiento de muchos conciudadanos.

Esta circunstancia hace aún más necesario que hagamos un gran esfuerzo tanto para dar el sentido de paz y fraternidad que tienen las próximas fiestas, como para propiciar la solidaridad. La comunidad cristiana lo procura todo el año. La celebración del Advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo aún nos urge más. Como cada año, como reflejo de lo que la fe celebra, estos días se activan dos ejes principales:

la Catequesis y Cáritas parroquial.

* Entorno a la catequesis, se prepara el Pesebre viviente que tendrá como coordinador de los muchos padres, niños, jóvenes y adultos que se ofrecen a participar al catequista Jordi Canas.
Para la exposición navideña, los catequistas buscan un nuevo objetivo de participación de los niños. Para preparar la exposición, los voluntarios se pondrán de acuerdo con las habituales familias pesebristas

* Entorno a Cáritas, la recogida extraordinaria de alimentos culmina en la parroquia el domingo día 15 de diciembre. (Las escuelas colaboradoras, que procuren hacer sus aportaciones por estas fechas). La clasificación en el almacén y posterior reparto están a cargo del equipo de voluntarios que trabaja en el recer durante todo el año.

La colecta de Cáritas diocesana se hará el domingo 22.

La campaña de Reyes “un nen una joguina” (un niño, un juguete): toda la estrategia de esta operación en la que tradicionalmente intervienen con tanta eficacia los jóvenes será coordinada por el equipo técnico de Cáritas dirigido por la Sra. Amèlia de Juan. Además, contará con el apoyo del magnífico concierto navideño programado para el sábado 21 de diciembre.

El Señor espera que la parroquia

emprenda con ilusión estas tareas.

Ofreceremos pesebres, turrones y juguetes.Pero, sobre todo: fe, amor y paz.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje