Página principal

N de institucional, buen gobierno y transparencia iraskunde, gobernamentu onerako eta gardentasunerako batzordea


Descargar 38.83 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño38.83 Kb.
COMISIÓN DE INSTITUCIONAL, BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA

IRASKUNDE, GOBERNAMENTU ONERAKO ETA GARDENTASUNERAKO BATZORDEALegislatura: X

Acta nº: 2

Lugar: Sede Administrativa de las Juntas Generales
Fecha: 15 de septiembre de 2015

Comienzo: 12:00

Finalización: 13:30

Agintaldia: X.a

Batzar-Agiria: 2.a

Lekua: Bilboko administrazino egoitza

Eguna: 2015eko irailaren 15a

Hasiera: 12:00

Amaiera: 13:30BERTARATUAK / ASISTENTESBATZORDEBURUA / PRESIDENTE:

Argatxa Begoña, Zuriñe (EAb/NV)BATZORDEBURUORDEA / VICEPRESIDENTE:

Ruiz Egaña, Fco. Javier (BTP/GPV)IDAZKARIA / SECRETARIO:

Merinero Sierra, Mª Asunción (PB)
BATZORDEKIDEAK / VOCALES:

Atutxa Sainz, Jon Andoni (EAb/NV)

Bijueska Bedialauneta, Janire (EAb/NV)

Castelo de Sa, Alexia (SV/ES)

Gezuraga Uribarren, Joseba Andoni (EH BILDU)

Lekerikabeaskoa Arrillaga, Jesús (EAb/NV)

Lerma Mentxaka, Unai (EAb/NV)

Presa Fernandez, Maria (EAb/NV)

Rodríguez Ormazabal, Neskutz (PB)

Sanchez Ibarluzea, Jon (EAb/NV)

Totorica Izaguirre, Carlos (SV/ES)

Unanue Astoreka, Josu Imanol (EH BILDU)

Urkaregi Etxepare, Arantza (EH BILDU)


LEGELARI AHOLKULARIA / LETRADO ASESOR:

D. José Luis Aurtenetxe Goiriena jn.  • Asiste la Ilma. Sra. Dña. Ibone Bengoetxea Otaolea, Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, acompañada de D. César González de Heredia Maruri, Director General de Función Pública; D. Jesús García Larragan, Director General de Servicios, Relaciones Municipales y Emergencias; D. Ibon Oñate Zamalloa, Director General de Coordinación; D. Urko Goitia Goikoetxea, Director General de Modernización de la Administración y Dña. Nerea Martiartu Crespo, Directora General de buen gobierno y Transparencia.

  • Ibone Bengoetxea Otaolea Herri Adminis­traziorako eta Erakunde Harremanetarako Foru Diputatu andrea eta beragaz batera César González de Heredia Maruri Funtzio Publikoaren Zuzendari Nagusia; Jesús García Larragan Zerbitzuen, Udal Harremanen eta Larrialdien Zuzen­dari Nagusia; Ibon Oñate Zamalloa Mo­dernizazio, Gobernamendu On eta Gardenta­sunerako Kabinetearen Zuzendari Nagusia; Urko Goitia Goikoetxea Administrazioaren Modernizaziorako Zuzendari Nagusia eta Nerea Martiartu Crespo Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako Zuzendari Nagusia.

Reunidos los miembros de la Comisión en la fecha, lugar y hora arriba mencionados y habiendo quórum suficiente, el/la Sr/Sra. Presidente/a abre la Sesión, pasando a tratar seguidamente los puntos incluidos en el Orden del Día.

Aitatutako egunean, lekuan eta orduan bildutako batzordekideok quorumerako beste izan diranez, batzordeburuak hasiera emon deutso batzarrari, eta hurrengo aztergaiak aztertu dira:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del/de las Acta/s nºs 1. correspondiente/s a la/s sesión/es de fecha 27 de julio de 2015. Ver

Previamente distribuida/s el/las Acta/s de referencia y no habiéndose formulado observación alguna a la/s misma/s, resulta/n aprobada/s por asentimiento unánime.1.- 2015eko uztailaren 27an izandako batzarrari jagokon 1 zenbakidun batzar-agiria irakurri eta, halan eritxi ezkero, onartzea. Ikusi

Aldez aurretik batzar-agiri hori/horreek bertaratuen artean banandu eta gero, inork ez dauenez izan ezer esateko, onartu egin da/dira guztien adostasunagaz.2.- Examen, debate y votación, en su caso, del/de los escrito/s:

Iniciativa Originaria: Constitución y Composición de Comisiones Ordinarias (R.E.10/E/2015/0001845)

Autor: Joseba Andoni Gezuraga Uribarren (EHB)

Asunto: Renuncia al cargo de Secretario de la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia

Documento Principal: (R.E.10/E/2015/0001845)

Expediente: 10/C/01/0000306

2.- Hurrengo idatziari(ei) buruzkoak aztertu, eztabaidatu eta, halan eretxi ezkero, bozkatzea:

Jatorrizko ekimena: Batzorde arrunten eraketea eta osaerea (10/E/2015/0001845SE)

Egilea: Joseba Andoni Gezuraga Uribarren (EHB)

Gaia: Iraskunde, Gobernamentu On eta Gardentasunerako Batzordearen idazkari karguari uko egitea

Dokumentu Nagusia: (10/E/2015/0001845SE)

Espedientea: 10/C/01/0000306

Interviene el Sr. Gezuraga, del Grupo EH Bildu, para explicar los motivos de su renuncia y anunciar que los representantes del grupo EH Bildu en la comisión no tomarán parte en la votación para proveer la vacante.

EH Bildu taldeko Gezuraga jaunak azaldu egin ditu uko egin izanaren errazoiak eta adierazo dau EH Bildu taldeko batzarkideek ez dabela parte hartuko idazkaria hautatzeko bozketan.
La Comisión queda enterada de la renuncia del Sr. Gezuraga.

Gezuraga jaunak adierazotakoaren jakinaren ganean geratu da Batzordea.

3.- Examen, debate y votación, en su caso, del/de los escrito/s:

Iniciativa Originaria: Elección de miembros de la mesa de la comisión Ver

Autor: Servicios de la Camara

Asunto: Elección Secretaría Comisión de Institucional, Buen Gobierno y Transparencia

Documento Principal: Ver

Expediente: 10/C/01/0000333


3.- Hurrengo idatziari (ei) buruzkoak aztertu, eztabaidatu eta, halan eretxi ezkero, bozkatzea:

Jatorrizko ekimena: Batzordeko mahaikideak hautatzea Ikusi

Egilea: Batzar Nagusietako zerbitzuak

Gaia: Iraskunde, Gobernamentu On eta Gardentasunerako Batzordeko idazkaria hautatzea

Dokumentu Nagusia: Ikusi

Espedientea: 10/C/01/0000333


La Sra. Presidenta explica que debe proveerse la vacante de la Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 apartados 3 y 2.

Batzordeburu andreak adierazo dau eze 37.2 eta 3 artikuluan xedatutakoaren arabera, bete egin behar dala idazkari kargua.

Realizada la votación, se registra el siguiente resultado:

Bozketea eginik, honako emaitza honek urten dau:
Botoak guztira / Votos emitidos

12Dña. Asunción Merinero Sierra and.

11Zuriz / Votos en blanco

1Resulta elegida, por lo tanto, como Secretaria de la Mesa de la Comisión la Sra. Asunción Merinero Sierra, del Grupo Podemos Bizkaia.

Batzordeko mahaiko idazkari Asunción Merinero Sierra andrea izendatu da, Podemos Bizkaia batzarkide-taldekoa.

4.- Examen, debate y votación, en su caso, del/de los escrito/s:

Iniciativa Originaria: Comparecencia a petición de la Diputación Foral (R.E.10/E/2015/0001733)

Autor: Diputacion Foral de Bizkaia

Asunto: Comparecencia a petición propia de la Diputada Foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ilma. Sra. Dña. Ibone Bengoetxea Otaolea, ante la Comisión Institucional, Buen Gobierno y Transparencia, a fin de dar cuenta de las prioridades del Departamento para la presente legislatura.

Documento Principal: (R.E.10/E/2015/0001733)

Boletines: Admisión a trámite (6A)

Expediente: 10/B/04/0000256


4.- Hurrengo idatziari (ei) buruzkoak aztertu, eztabaidatu eta, halan eretxi ezkero, bozkatzea:

Jatorrizko ekimena: Foru Aldundiak bere kabuz eskatutako batzorderatzea (10/E/2015/0001733SE)

Egilea: Bizkaiko Foru Aldundia

Gaia: Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatu Ibone Bengoetxea Otaolea andrea, berak eskatuta, Iraskunde, Gobernamentu On eta Gardentasunerako Batzordean agertzeko eskatzen da, sailak agintaldi honetarako dituen lehentasunen berri emateko

Dokumentu Nagusia: (10/E/2015/0001733SE)

Aldizkariak: Bideraketarako onartzea (6A)

Espedientea: 10/B/04/0000256


Interviene en primer lugar la Sra. Diputada para exponer las prioridades de su departamento a lo largo de la legislatura.

Lehenengo eta behin, Diputatu andreak batzor­dearen aurrean azaldu ditu bere sailak agintaldi honetarako izango dituan lerro lehentasunak.

En turno de grupos intervienen por el siguiente orden el Sr. Ruiz, del Grupo Popular Vizcaíno; la Sra. Merinero, del Grupo Podemos Bizkaia; el Sr. Totorica, del Grupo Socialistas Vascos y el Sr. Atutxa, del Grupo Nacionalistas Vascos, para fijar la posición de sus grupos respectivos y exponer sus valoraciones y preguntas respecto de la información aportada.

Hurrengo, batzarkide-taldeentzako txandan, honakoek hurrenkera honetan egin dabe: Bizkaiko Talde Popularreko Ruiz jaunak, Podemos Bizkaia taldeko Merinero andreak, Euskal Sozialistak taldeko Totorica jaunak, EH Bildu taldeko Gezuraga jaunak eta Euzko Abertzaleak Taldeko Atutxa jaunak, bakotxak bere taldeak dauen eretxia adierazoteko eta ondo eretxitako galderak egiteko.

Interviene nuevamente la Sra. Diputada para responder a los representantes de los grupos, con lo que concluye la sustanciación de la comparecencia.

Diputatu andreak erantzun egin deutse taldeetako ordezkariek egin deutsiezan galderei, eta horregaz amaitu da batzorderatzeari buruzkoa.No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13:30 horas, el/la Sr/Sra. Presidente/a levanta la Sesión

Beste aztergairik egon ez danez, Batzordeburuak amaiera emon deutso batzarrari 13:30etan.

De todo lo actuado y para que quede constancia, se redacta la presente Acta, que yo Secretario autorizo, quedando recogidas las intervenciones íntegras en el Diario de Sesiones correspondiente a esta Comisión, según lo dispuesto en los artículos 62 y 93 del Reglamento de las Juntas Generales de Bizkaia.

Batzordeko legelari aholkulariak idatzi eta Idazkariak baimendu egiten dau Batzordeko gora-behera eta erabagiak jasoten dituan batzar-agiri hau. Batzordean esandakoak jagokon batzar-egunkarian jasoten dira oso-osorik, hori guztiori Bizkaiko Batzar Nagusien Araudiaren 62 eta 93. ataletan ezarritakoaren arabera.

O. E.: BATZORDEBURUAK

BAIMENA: IDAZKARIAK

Vº Bº: EL/LA PRESIDENTE/A

AUTORIZADO: EL/LA SECRETARIO/A

Zuriñe Argatxa Begoña

Mª Asunción Merinero Sierra
La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje