Página principal

Moción presentada e aprobada por unanimidade no pleno do Concello de Fisterra o día 26 de xaneiro de 2010 e a instancias da Plataforma Fisterra, Único Fin do Camiño


Descargar 27.29 Kb.
Fecha de conversión20.09.2016
Tamaño27.29 Kb.
Moción presentada e aprobada por unanimidade no pleno do Concello de Fisterra o día 26 de xaneiro de 2010 e a instancias da Plataforma Fisterra, Único Fin do Camiño

D. José Manuel Traba Fernández, Alcalde e voceiro do Partido Popular, D. José Marcote Suárez, voceiro do PSG-PSOE e Dª Mónica Góñez Silva, voceira do BNG presentan á consideración do Pleno para o seu debate e aprobación, se procede, a seguinte


M O C I Ó N


Que ante a situación exposta a través dos medios de comunicación e a indefinición dos organismos competentes sobre o final do Camiño de Santiago ou Ruta Xacobea, o que se converteu nunha afronta ao pobo de Fisterra, o Pleno desta corporación pon en consideración o seguinte:


1. O nome de Fisterra é a denominación propia dun territorio perfectamente identificado nos documentos medievais como son:
  1. Venda da Xurisdición Civil da vila de Finisterrae co seu coto de Duyo, por Dº Payo Mariño de Lobera e a súa esposa Dª Sancha Inés Mariño de Lobera o 16 de marzo de 1.384 ao Arcebispo de Santiago de Compostela, D. Juan García de Manrique.(Cartapacio 2º de privilexios reais do Arquivo Arzobispal de Santiago de Compostela)

  2. Permuta da Xurisdición Eclesiástica da vila de Finisterrae co seu coto de Duyo, propiedade da diócese de Ourense coa Arquidiócese de Santiago de Compostela, por certas piedades e dereitos da Igrexa de Santiago na Diócese de Ourense, en 1.384 (Colección de documentos medievais do Arquivo Catedralicio de Ourense)

2. O relato do cabaleiro húngaro Jorge Grissaphan, do século XIV que visitou Fisterra atraido polo desexo dunha vida eremita no Monte de San Guillermo;

Nompar II, ou señor de Caumont (1417) que pasou por Maroñas e fala de San Guillermo...;

Sebastián Isung de Augsburg que en 1446 chegou a Muxía e de aí seguiu a Fisterra onde contemplou “a cadeira de pedra desde a que Santiago, Pedro e Juan miraban o mar”;

o polaco Nicolás Popielovo que a finais do século XV visitou Muxía e logo seguiu o seu camiño cara a Fisterra para gañar a indulxencia plenaria na igrexa de Fisterra;

o relato do Martir, bispo de Armenia que atopou en Fisterra o “vakner”, un estraño animal moi maligno;

Jorge de Ehingen (1457); Sebastián Rieter (que pasou por Muxía camiño de Fisterra en 1462);

o nobre Leo de Rosztmithal (1466),

Félix Faber (1480)

Arnold von Harff (1498).

No século XVI o veneciano Bartolomeu Fontana visita Muxía e logo Fisterra;

Erich Lassota de Steblovo (1580) describe no seu relato o percorrido que fixo entre Muxía e Fisterra;

Doménico Laffi, clérigo boloñés que realizou a peregrinación catro veces e que en 1673 chegou a Fisterra e menciona a igrexa de Santa María.

Todo o cal constitúe unha proba documental irrefutable da realidade de Fisterra como Fin do Camiño.


3. A realidade da transformación dun centro de culto pagán, onde estaba o “Ara Solis” e realizábanse os ritos da fertilidade no Monte de San Guillermo e lugar de peregrinación en ermida de San Guillermo e cristianización do culto, transformando a adoración ao deus sol que morre no mar na do Deus que resucita e é a Luz do Mundo; do cal dan testemuña a igrexa de Santa María das Areas (S. XII) coa súa “Porta Santa” e a imaxe do Santo Cristo (primeira metade do S. XIV, sendo Bispo de Ourense e párroco de Sta. María de Fisterra D. Vasco Pérez de Mariño). Así como os ritos penitenciais do baño no mar, o queimar as roupas, o pasar pola “Porta Santa”, participar nos sacramentos da confesión e a eucaristía para gañar a indulxencia plenaria e volver aos seus lugares de orixe como “homes novos”, levando como testemuño a cuncha de vieira que, co correr do tempo, converteríase en símbolo xacobeo.


4. A existencia dun hospital de peregrinos, fundado por D. Alonso García Rodríguez, cura de Santa María de Fisterra no ano 1469 e en cuia cláusula testamentaria de 1479 di expresamente “farán logo pór unha lámpada dentro do devandito hospital de Santa María de Fisterra e a farán acender e alumar de aceite todas as noites… porque viaxan os romeus de Santiago que durmiren no devandito Hospital”. Do cal fala tamén D. Jerónimo de Hoyo na Memoria da súa visita pastoral a Fisterra no ano 1607.

 
5. Para maior abundamento pódese consultar a extensa bibliografía existente sobre o tema e en especial o estudo realizado polo profesor D. Fernando Alonso Romero no seu libro “O Camiño de Fisterra”, publicado pola Ed. Xerais.

Por todo o expresado liñas arriba, proponse ao Pleno a adopción do siguente.


A C O R D O

1) Declarar que Fisterra é única e exclusivamente o territorio que leva ese nome e que non pode ser usado por outros lugares por extensión ou conveniencia, tal e como o proba a documentación medieval na que este aparece.

2) Reclamar a existencia e delimitación de dúas rutas alternativas cara ao único final do camiño que é Fisterra, unha directa desde Hospital (Dumbría) até Fisterra e, outra pasando por Muxía, para terminar, igualmente, en Fisterra tal e como queda demostrado nos fundamentos deste acordo.


Este acordo remitirase á Consellería de cultura, á Comisión do Plan Xacobeo e á Comisión de delimitación do Camiño de Santiago.

Moción presentada y aprobada por unanimidad en el pleno del Concello de Fisterra el día 26 de enero de 2010 y a instancias de la Plataforma Fisterra, Único Fin do Camiño

D. José Manuel Traba Fernández, Alcalde y portavoz del Partido Popular, D. José Marcote Suárez, portavoz del PSG-PSOE y Dª Mónica Góñez Silva, portavoz del BNG presentan a la consideración del Pleno para su debate y aprobación, si procede, la siguiente


M O C I Ó N


Que ante la situación expuesta a través de los medios de comunicación y la indefinición de los organismos competentes sobre el final del Camiño de Santiago o Ruta Xacobea, lo que se ha convertido en una afrenta el pueblo de Fisterra, el Pleno de esta corporación pone en consideración lo siguiente:


1. El nombre de Fisterra es la denominación propia de un territorio perfectamente identificado en los documentos medievales como son:
  1. Venta de la Jurisdicción Civil de la villa de Finisterrae con su coto de Duyo, por Dº Payo Mariño de Lobera y su esposa Dª Sancha Inés Mariño de Lobera el 16 de marzo de 1.384 al Arzobispo de Santiago de Compostela, D. Juan García de Manrique. (Cartapacio 2º de privilegios reales del Archivo Arzobispal de Santiago de Compostela).

  2. Permuta de la Jurisdicción Eclesiástica de la villa de Finisterrae con su coto de Duyo, propiedad de la diócesis de Ourense con la Archidiócesis de Santiago de Compostela, por ciertas piedades y derechos de la Iglesia de Santiago en la Diócesis de Ourense, en 1.384 (Colección de documentos medievales del Archivo Catedralicio de Ourense)

2. El relato del caballero húngaro Jorge Grissaphan, del siglo XIV que visitó Fisterra atraído por el deseo de una vida eremita en el Monte de San Guillermo;

Nompar II, o señor de Caumont (1417) que pasó por Maroñas y habla de San Guillermo;

Sebastián Isung de Augsburg que en 1446 llegó a Muxía y de ahí siguió a Fisterra donde contempló “la silla de piedra desde la que Santiago, Pedro y Juan miraban el mar”;

el polaco Nicolás Popielovo que a finales del siglo XV visitó Muxía y siguió después su camio hacia Fisterra para ganar la indulgencia plenaria en la iglesia de Fisterra;

el relato de Martir, obispo de Armenia que encontró en Fisterra el “vakner”, un extraño animal muy maligno;

Jorge de Ehingen (1457);

Sebastián Rieter (que pasó por Muxía camino de Fisterra en 1462);

el noble Leo de Rosztmithal (1466),

Félix Faber (1480)

Arnold von Harff (1498).

En el siglo XVI el veneciano Bartolomeu Fontana visita Muxía y después Fisterra;

Erich Lassota de Steblovo (1580) describe en su relato el recorrido que hizo entre Muxía y Fisterra;

Doménico Laffi, clérigo boloñés que realizó la peregrinación cuatro veces y que en 1673 llegó a Fisterra y menciona la iglesia de Santa María.

Todo lo cual constituye una prueba documental irrefutable de la realidad de Fisterra como Fin do Camiño.

3. La realidad de la transformación de un centro de culto pagano, donde estaba el “Ara Solis” y se realizaban los ritos de la fertilidad en el Monte de San Guillermo y lugar de peregrinación a la ermita de San Guillermo y cristianización del culto, transformando la adoración al dios sol que muere en el mar en la de Dios que resucita y es la Luz del Mundo; de lo cual son testigos la iglesia de Santa María das Areas (S. XII) con su “Porta Santa” y la imagen del Santo Cristo (primera mitad del S. XIV, siendo obispo de Ourense y párroco de Sta. María de Fisterra D. Vasco Pérez de Mariño). Así como los ritos penitenciales del baño en el mar, el quemar las ropas, el pasar por la “Porta Santa”, participar en los sacramentos de la confesión y la eucaristía para ganar la indulgencia plenaria y volver a sus lugares de origen como “hombres nuevos”, llevando como prueba la concha de vieira que, con el paso del tiempo, se habría de convertir en símbolo jacobeo.


4. La existencia de un hospital de peregrinos, fundado por D. Alonso García Rodríguez, cura de Santa María de Fisterra en el año 1469 y en cuya cláusula testamentaria de 1479 dice expresamente “harán luego poner una lámpara dentro del dicho hospital de Santa María de Fisterra y la harán encender y alumbrar de aceite todas las noches… porque viajan los romeus de Santiago que durmieren en dicho Hospital”. Del cual habla también D. Jerónimo de Hoyo en la Memoria de su visita pastoral a Fisterra en el año 1607.

 
5. Para mayor abundamiento se puede consultar la extensa bibliografía existente sobre el tema y en especial el estudio realizado por el profesor D. Fernando Alonso Romero en su libro “O Camiño de Fisterra”, publicado por Ed. Xerais.

Por todo lo expresado líneas arriba, se propone al Pleno la adopción del siguiente.


A C U E R D O

1) Declarar que Fisterra es única y exclusivamente el territorio que lleva ese nombre y que no puede ser usado por otros lugares por extensión o conveniencia, tal y como lo prueba la documentación medieval en la que este aparece.

2) Reclamar la existencia y delimitación de dos rutas alternativas hacia el único final del camino que es Fisterra, una directa desde Hospital (Dumbría) hasta Fisterra y, otra pasando por Muxía, para terminar, igualmente, en Fisterra tal y como queda demostrado en los fundamentos de este acuerdo.


Este acuerdo se remitirá a la Consellería de cultura, a la Comisión del Plan Xacobeo y a la Comisión de delimitación del Camiño de Santiago.


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje