Página principal

Mª Carmen Guridi Ferran bokal andrea puntuan bertaratu da


Descargar 175.25 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño175.25 Kb.


AKTA
ACTA
2015eko urtarrilaren 29ko goizeko 10:05ean, Irungo Udaleko Kontratazio Mahaia bildu da ohiko deialdian, Pedro Alegre Arrizabalaga jauna buru dela eta ondorengo bokalak bertan direla: Tomas Martin Azpillaga jauna, Alicia Pellegrini Patus andrea eta Ana Baena Lantero andrea. Mahaiko idazkari lanetan aritu da M. Lourdes Bermejo Blanco andrea.


Siendo las 10:05 horas del día 29 de enero de 2015 se reúne en sesión ordinaria la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Irun, bajo la Presidencia de don Pedro Alegre Arrizabalaga, con la asistencia de los siguientes vocales: don Tomás Martín Azpillaga, doña Alicia Pellegrini Patús y doña Ana Baena Lantero. Actúa como Secretaria de la Mesa doña Mª Lourdes Bermejo Blanco.

Mª Carmen Guridi Ferran bokal andrea 2. puntuan bertaratu da.

La vocal doña Mª Carmen Guridi Ferrán se incorpora en el punto 2.

Bilera honetan parte hartu dute BILDU Udal Taldeko bozeramale Oinatz Mitxelena Munduate jaunak eta PP Udal Taldeko Jose Maria Trimiño Hidalgo jaunak.

Asiste a esta reunión el Portavoz del Grupo Municipal BILDU, don Oinatz Mitxelena Munduate, y don José María Trimiño Hidalgo, del Grupo Municipal PP.

Aipatu bilera horretan ondorengo gaiak aztertu dira:


En dicha reunión se han tratado los siguientes asuntos:

1.- Aurreko Kontratazio Mahaiko Aktaren irakurketa eta onarpena.

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Mesa de Contratación anterior.

2.- 2015EAN, AMA XANTALENGO LAGUNTZA ETA HARRERA ZERBITZUA ETA LEKAENEAKO APARTAMENTUETAKO HARRERA ZERBITZUA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko dokumentazioa daraman lehenengo (1.) gutun-azala eta eskaintza teknikoa duen bigarren (2.) gutun-azala irekitzea. (2015ZAPA0001)

2.- Apertura del primer (1º) sobre comprensivo de la documentación y segundo (2º) sobre comprensivo de la oferta técnica para la contratación mediante procedimiento abierto del SERVICIO ASISTENCIAL Y DE RECEPCIÓN EN AMA XANTALEN Y SERVICIO DE RECEPCIÓN EN APARTAMENTOS LEKAENEA 2015. (2015ZAPA0001)

3.- PELEGRIN DE URANZU KALEAN ESPALOIA ZABALTZEKO OBREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitatearekin. (2014ZONE0020)

3.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad de las OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ACERA EN CALLE PELEGRIN DE URANZU. (2014ZONE0020)

4.- AGERRE KALEKO 1. ZENBAKIAN KOKATUTAKO ERAIKINA ERAISTEKO OBREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitaterik gabea. (2014ZONE0013)

4.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de las OBRAS DE DERRIBO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE AGERRE Nº1. (2014ZONE0013)

5.- IRUNGO UDALAREN MENDEKO HIRI INGURUKO KIROL INSTALAZIOETARAKO ETA BESTE UDAL ERAIKIN BATZUETARAKO SARREREN KONTROL ZERBITZUA ETA MANTENTZE ETA KONTSERBAZIO ZERBITZUA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko arloak eginiko txostenaren balorazioa, eskain6. tza ekonomikoa duen hirugarren (3.) gutun-azalaren irekitzea eta esleitzeko proposamena. (2014ZAPB0004)

5.- Valoración del informe de Área, apertura del tercer sobre (3º) comprensivo de la oferta económica y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto del SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PERIFÉRICAS Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN. (2014ZAPB0004)

6.- BIDE PUBLIKOAN ORDUTEGIAREN KONTROLPEAN (TAO) IBILGAILUEN APARKALEKU MUGATU ETA KONTROLATUA ARAUTZEKO ETA PIO XII PLAZAN IBILGAILU AUTOMOBILENTZAKO LUR AZPIKO APARKALEKUA (PIO XII PARKINGA) USTIATZEKO ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko arloak eginiko txostenaren balorazioa, eskaintza ekonomikoa duen hirugarren (3.) gutun-azalaren irekitzea eta esleitzeko proposamena. (2014ZZAA0012)

6.- Valoración del informe de Área, apertura del tercer sobre (3º) comprensivo de la oferta económica y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto de la GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO DE VEHÍCULOS, EN LA VIA PÚBLICA, BAJO CONTROL HORARIO (OTA), Y EXPLOTACIÓN DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN LA PLAZA DE PÍO XII (PARKING PÍO XII). (2014ZZAA0012)

jarraian azaltzen den eran:

en la forma que a continuación se expone:

1.- Aurreko Kontratazio Mahaiko Aktaren irakurketa eta onarpena.

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Mesa de Contratación anterior.

Idazkariak 2015eko urtarrilaren 22ko akta irakurri du eta Mahaiak onartzea erabaki du.

La Secretaria da lectura del Acta del día 22 de enero de 2015 y la Mesa acuerda su aprobación.

2.- 2015EAN, AMA XANTALENGO LAGUNTZA ETA HARRERA ZERBITZUA ETA LEKAENEAKO APARTAMENTUETAKO HARRERA ZERBITZUA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko dokumentazioa daraman lehenengo (1.) gutun-azala eta eskaintza teknikoa duen bigarren (2.) gutun-azalaren irekitzea. (2015ZAPA0001)

2.- Apertura del primer (1º) sobre comprensivo de la documentación y segundo (2º) sobre comprensivo de la oferta técnica para la contratación mediante procedimiento abierto del SERVICIO ASISTENCIAL Y DE RECEPCIÓN EN AMA XANTALEN Y SERVICIO DE RECEPCIÓN EN APARTAMENTOS LEKAENEA 2015. (2015ZAPA0001)

Kontratazio eta Erosketako Arduradun Juridikoak kontu eman du kontratazio honetarako jaso den eskaintza bakarraren inguruan: EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. eta EULEN, S.A. enpresena, Hiritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztua eta Udal Erregistroan jasoa Baldintza Pleguan ezarritako epean eta forman.

El Responsable Jurídico de Contratación y Compras da cuenta de la recepción de una única oferta para esta contratación, de las empresas EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. y EULEN, S.A. presentada en el Servicio de Atención Ciudadana, recibida en el Registro Municipal en el plazo y la forma establecidos en el Pliego de Condiciones.

Jarraian, Mahaiburuak, dokumentazioa jasotzen duen lehenengo (1.) gutun-azala ireki du, non idatzi bat jasotzen den adieraziz lizitaziora aurkeztu direla Aldi Baterako Enpresa Elkarte moduan.

A continuación, el Presidente de la Mesa procede a la apertura del sobre primero (1º) comprensivo de la documentación, que incluye escrito declarando que las empresas acuden a la licitación bajo la forma de Unión Temporal de Empresas.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu da eta ontzat eman da.

Analizada la documentación presentada, se califica favorablemente.

Ekitaldia publiko deklaratu da lizitatzailearen ordezkaririk bertan izan gabe, eta Mahaiburuak eskaintza teknikoa jasotzen duen bigarren (2.) gutun-azala ireki du, bere edukia egiaztatuz.

Declarado el acto público sin la asistencia de representantes de la licitadora, el Presidente procede a la apertura del sobre segundo (2º) comprensivo de la oferta técnica, comprobando el contenido del mismo.

Aurrekoa ikusita, Kontratazio Mahaiak erabaki du eskaintza teknikoa Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arloari igorriko zaiola bertako teknikariek balorazio txostena egin dezaten. Ohartarazten da, horri dagokionez, ekonomikoki interesgarriak diren ezaugarrien eta abantailen laburpena egingo duela Zerbitzuak konklusio gisa, aztertutako proposamena teknikoki baloratzerakoan erabakigarriak baitira.

A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda remitir la oferta técnica para informe de valoración por parte de los técnicos del Área de Bienestar Social, Educación y Juventud. Con respecto a este extremo, desde el Servicio se efectuará, como conclusión, un resumen de las características y ventajas de la proposición, determinantes en la valoración técnica de la propuesta analizada.

3.- PELEGRIN DE URANZU KALEAN ESPALOIA ZABALTZEKO OBREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitatearekin. (2014ZONE0020)

3.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad de las OBRAS DE AMPLIACIÓN DE ACERA EN CALLE PELEGRIN DE URANZU. (2014ZONE0020)

Kontratazio eta Erosketetako Arduradun Juridikoak kontu eman du kontratazio honetarako jaso diren zazpi eskaintzen inguruan: CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L., CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., URBYCOLAN, S.L., OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. (OBEGISA), SASOI ERAIKUNTZAK, S.L., CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. eta CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A. lizitatzaileenak, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztuak eta Udal Erregistroan jasoak Baldintza Plegu Ekonomiko-Administratiboan ezarritako epean eta forman.

El Responsable Jurídico de Contratación y Compras da cuenta de la recepción de siete ofertas para esta contratación, de las empresas CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L., CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., URBYCOLAN, S.L., OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. (OBEGISA), SASOI ERAIKUNTZAK, S.L., CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A., presentadas en el Servicio de Atención Ciudadana, recibidas en el Registro Municipal en el plazo y la forma establecidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Ekitaldia publiko deklaratu da eta OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. (OBEGISA), SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. eta CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. enpresa bakoitzeko ordezkari bat bertaratu da, eta Mahaiburuak dokumentazioa eta eskaintza ekonomikoa jasotzen dituzten gutun-azalak ireki ditu eta ondorengo gorabeherak agertu dira:

Declarado acto público con la asistencia de un representante de cada una de las siguientes empresas licitadoras: OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. (OBEGISA), SASOI ERAIKUNTZAK, S.L. y, CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., el Presidente de la Mesa procede a la apertura de los sobres comprensivos de la documentación y oferta económica, observándose lo siguiente:Dokumentazioa

Documentación

OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A.

Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 11. klausulako 4. puntuak dio:

El Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, en su cláusula 11ª, punto 4 señala:

"Gutun-azal honetan dokumentazio hau sartuko da:

"Este sobre incluirá la siguiente documentación:

2.- Ardurapeko aitorpena, Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen Testu Bateratua onesten duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu legegilearen 60. artikuluan zehaztutako kontratatzeko debekuen kasuren baten barnean ez dagoela eta Administrazioarekin kontratatzeko legez ezarritako baldintzak betetzen dituela ziurtatzen duena (Irungo Udalaren eredu normalizatuan)."


2.º Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de cumplir con las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración (según modelo normalizado del Ayuntamiento de Irun)."


 • Ardurapeko aitorpena aurkeztu da baina Irungo Udalak datuak kontsultatzeko baimena izango duen aipamenik ez du egiten. • Aipatu agiria behar bezala beteta aurkeztu beharko dute.

 • Se ha presentado la declaración responsable sin indicación referente a la autorización al Ayuntamiento de Irun para la consulta de datos.

 • Deberán presentar el citado documento debidamente cumplimentado.Gainerako enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertu da eta ontzat eman da.

La documentación presentada por el resto de empresas licitadoras se califica favorablemente.

Jarraian, eskaintzetan jaso dituzten proposamen ekonomikoak irakurri ditu Mahaiburuak, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguan jasotako proposamen ereduaren arabera (I. Eranskina) eginak, ondorengo xehetasunekin:


Seguidamente, el Presidente da lectura de las propuestas económicas ofertadas, redactadas conforme al Modelo de Proposición recogido en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas (Anexo I), según el siguiente detalle:PREZIOA / PRECIO
LIZITATZAILEA

LICITADOR

GUZTIRA

TOTAL

PREZIOA

PRECIO

BEZa

IVA

(%)

BEZa

IVA

1.º

CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L.

343.643,59 €

284.002,97 €

21%

59.640,62 €

2.º

CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

362.298,20 €

299.420,00 €

21%

62.878,20 €

3.º

URBYCOLAN, S.L.

362.243,34 €

299.374,66 €

21%

62.868,68 €

4.º

OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. (OBEGISA)

339.038,94 €

280.197,47 €

21%

58.841,47 €

5.º

SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.

341.179,50 €

281.966,53 €

21%

59.212,97 €

6.º

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

340.715,26 €

281.582,86 €

21%

59.132,40 €

7.º

CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.

403.609,92 €

333.561,92 €

21%

70.048,00 €
Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 14. klausulan ezartzen denarekin bat etorriz, esleipena erabakiko da, aurrez azterketa egin eta, bere kasuan, eskaintzen edukiak negoziatuta, abantaila handieneko proposamenaren alde, ondorengo alderdiak kontuan hartuz:


De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 14ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, la adjudicación se resolverá, previo análisis y, en su caso, negociación de los términos de las ofertas, a favor de la proposición más ventajosa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 • Proposamen ekonomikoa

 • Propuesta económica
 • Obraren inguruko azterlana

 • Estudio de la obra
 • Obrara esleitutako langileak eta asistentzia teknikoa

 • Personal asignado a la obra y asistencia técnica
Aurrekoa kontuan hartuta, Mahaiak erabaki du OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. enpresari errekerimendua egitea, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguan ezarrita dagoena betez, gorago adierazitako dokumentazioaren gorabehera konpondu dezan gehienez jota hiru egun balioduneko epean, eta aldi berean, eskaintzak Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloari igorriko zaizkiola balorazio txostena egin dezan. Ohartarazten da, horri dagokionez, Zerbitzuak, ekonomikoki abantailarik handienekoa den eskaintzaren ezaugarrien eta abantailen laburpena egin beharko duela konklusio gisa.


De todo lo anterior, la Mesa acuerda requerir a OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A. para que de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, proceda a la subsanación de la documentación indicada más arriba en el plazo no superior a tres días hábiles, y, paralelamente, remitir las ofertas para informe de valoración por parte de los técnicos del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras. Se hace observación que respecto a este extremo, desde el Servicio se deberá efectuar, como conclusión, un resumen de las características y ventajas de la oferta económicamente más ventajosa.
4.- AGERRE KALEKO 1. ZENBAKIAN KOKATUTAKO ERAIKINA ERAISTEKO OBREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitaterik gabea. (2014ZONE0013)

4.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad de las OBRAS DE DERRIBO DEL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE AGERRE Nº1. (2014ZONE0013)
Kontratazio eta Erosketako Arduradun Juridikoak kontu eman du kontratazio honetarako jaso diren hiru eskaintzen inguruan: RECICLAJES Y DEMOLICIONES DEL NORTE, S.L., ACUÑA, S.A. eta URBYCOLAN, S.L. enpresenak, Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuan aurkeztuak eta Udal Erregistroan jasoak Baldintza Plegu Ekonomiko-Administratiboan ezarritako epean eta forman.

El Responsable Jurídico de Contratación y Compras da cuenta de la recepción de tres ofertas para esta contratación, de las empresas RECICLAJES Y DEMOLICIONES DEL NORTE, S.L., ACUÑA, S.A. y URBYCOLAN, S.L., presentadas en el Servicio de Atención Ciudadana, recibidas en el Registro Municipal en el plazo y la forma establecidos en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.
Ekitaldia publiko deklaratu da enpresetako ordezkariak bertan izan gabe, eta Mahaiburuak dokumentazioa eta eskaintza ekonomikoa jasotzen dituzten gutun-azalak ireki ditu.

Declarado acto público sin la asistencia de representantes de las empresas licitadoras, el Presidente de la Mesa procede a la apertura de los sobres comprensivos de la documentación y oferta económica.
Aurkeztutako dokumentazioa aztertu da eta ontzat eman da.

Analizada la documentación presentada, se califica favorablemente.
Jarraian, eskaintzetan jaso dituzten proposamen ekonomikoak irakurri ditu Mahaiburuak, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguan jasotako proposamen ereduaren arabera (I. Eranskina) eginak, ondorengo xehetasunekin:

Seguidamente, el Presidente da lectura de las propuestas económicas ofertadas, redactadas conforme al Modelo de Proposición recogido en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas (Anexo I), según el siguiente detalle:


PREZIOA / PRECIO
LIZITATZAILEA

LICITADOR

GUZTIRA

TOTAL

PREZIOA

PRECIO

BEZa

IVA

(%)

BEZa

IVA

1.º

RECICLAJES Y DEMOLICIONES DEL NORTE, S.L.

125.729,17 €

103.908,41 €

21%

21.820,76 €

2.º

ACUÑA, S.A.

164.484,85 €

135.937,89 €

21%

28.546,96 €

3.º

URBYCOLAN, S.L.

167.005,18 €

138.020,81 €

21%

28.984,37 €
Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 13. klausulan ezartzen denarekin bat etorriz, esleipena erabakiko da, aurrez azterketa egin eta, bere kasuan, prezioak negoziatuta, abantaila handieneko proposamenaren alde, hain zuzen ere prezio baxuena duenaren alde.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 13ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, la adjudicación se resolverá, previo análisis y, en su caso, negociación de los precios, a favor de la proposición más ventajosa, que consistirá en el precio más bajo.

Ondorioz, Mahaiak erabaki du, eskaintzak Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloari igorriko zaizkiola balorazio txostena egin dezan. Ohartarazten da, horri dagokionez, Zerbitzuak, ekonomikoki abantailarik handienekoa den eskaintzaren ezaugarrien eta abantailen laburpena egin beharko duela konklusio gisa.

De todo lo anterior, la Mesa acuerda remitir las ofertas para informe de valoración por parte de los técnicos del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras. Se hace observación que respecto a este extremo, desde el Servicio se deberá efectuar, como conclusión, un resumen de las características y ventajas de la oferta económicamente más ventajosa.

5.- IRUNGO UDALAREN MENDEKO HIRI INGURUKO KIROL INSTALAZIOETARAKO ETA BESTE UDAL ERAIKIN BATZUETARAKO SARREREN KONTROL ZERBITZUA ETA MANTENTZE ETA KONTSERBAZIO ZERBITZUA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko arloak eginiko txostenaren balorazioa, eskaintza ekonomikoa duen hirugarren (3.) gutun-azalaren irekitzea eta esleitzeko proposamena. (2014ZAPB0004)

5.- Valoración del informe de Área, apertura del tercer sobre (3º) comprensivo de la oferta económica y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto del SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PERIFÉRICAS Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN. (2014ZAPB0004)

Jaso dira Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloari eta Kultura eta Kirola Arloari eskatu zitzaizkien txostenak, kontratazio horretarako FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. eta VALORIZA FACILITIES, S.A.U. enpresa lizitatzaileen eskaintzak baloratzeko, eta Mahaiak txostenaren edukia aztertu eta bere egin ditu.

Recibidos los informes que se solicitaron al Área de Movilidad, Vía Pública y Obras y al Área de Cultura y Deportes para la valoración de las ofertas de las empresas licitadoras FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. y VALORIZA FACILITIES, S.A.U., para esta contratación, la Mesa analiza y asume el contenido de los mismos.

Era berean, Kontratazio eta Erosketako Arduradun Juridikoak jakitera eman du VALORIZA FACILITIES, S.A.U.-k aurkeztu duela errekeritu zitzaion dokumentazioa eta ontzat eman dela.

Asimismo, el Responsable Jurídico de Contratación y Compras informa de que VALORIZA FACILITIES, S.A.U. ha presentado la documentación que le fue requerida y se ha calificado favorablemente.

Ekitaldia publiko deklaratu da eta enpresa lizitatzaileetatik ordezkari bana bertaratu delarik, Kontratazio eta Erosketako Arduradun Juridikoak ezagutzera eman du eginiko balorazioaren emaitza, ondorengoa alegia:

Declarado el acto público con la asistencia de un representante de cada una de las empresas licitadoras, el Responsable Jurídico de Contratación y Compras da a conocer la valoración efectuada, cuyo resultado es el siguiente:
MAX

FERROVIAL

VALORIZA

I. Atala: Sarbideak kontrolatzeko lanak / Apartado I: Trabajos de control de accesos

25,00

13,00

6,00

a) Lanak egiteko plana / Plan de realización de los trabajos

10,00

9,00

5,00

b) Langileak / Personal

5,00

4,00

1,00

II. Atala: Zaintze eta mantentze lanak / Apartado II: Trabajos de conservación y mantenimiento

25,00

22,00

10,00

a) Lanak egiteko plana / Plan de realización de los trabajos

15,00

14,00

6,00

b) Langileak / Personal

10,00

8,00

4,00
Ondoren, Mahaiburuak eskaintza ekonomikoa dakarren hirugarren gutun-azala ireki du eta eskainitako prezioak irakurri ditu, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguan jasotako proposamen-ereduaren arabera (I. Eranskina) egina, ondorengo xehetasunekin:

A continuación, el Presidente procede a la apertura del sobre tercero comprensivo de la oferta económica dando lectura a los precios ofrecidos según el Modelo de Proposición recogido en el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas (Anexo I), según el siguiente detalle:FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

VALORIZA FACILITIES, S.A.U.

I. Atala: Sarbideak kontrolatzeko lanak / Apartado I: Trabajos de control de accesos

29,23 euros/hora, desglosado de la siguiente manera: 24,16 euros/hora + 5,07 euros/hora (IVA 21%).

34,79 euros/hora, desglosado de la siguiente manera: 28,75 euros/hora + 6,04 euros/hora (IVA 21%)

II. Atala: Zaintze eta mantentze lanak / Apartado II: Trabajos de conservación y mantenimiento

134.497,39 euros/año, desglosado de la siguiente manera: 111.154,87 euros + 23.342,52 euros (IVA 21%).

135.520,00 euros/año, desglosado de la siguiente manera: 112.000,00 euros + 23.520,00 euros (IVA 21%).
Ikusi da VALORIZA FACILITIES, S.A.U. enpresak sarbideak kontrolatzeko lanak egiteko eskainitako prezioak Pleguko 4. klausulako I. atalean ezarritako lizitazio kopurua gainditzen duela (30 euro/orduko - BEZ barne), beraz, Mahaiak erabaki du lizitaziotik kanpo uztea VALORIZA FACILITIES, S.A.U. enpresak aurkeztutako eskaintza, lizitazio kopurua gainditzen duelako.

Se observa que el precio ofertado por la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. para los trabajos de Control de accesos supera el tipo de licitación establecido en el apartado I de la cláusula 4.ª del Pliego (30 euros/hora - IVA incluido), por lo que la Mesa acuerda excluir de la licitación la oferta presentada por la empresa VALORIZA FACILITIES, S.A.U. por superar el tipo de licitación.
Ekitaldi publikoa eten egin da eta, Mahaiak, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguaren 13. klausulan zehaztutako esleipen-irizpideak kontuan hartuz, lehenik eta behin eskaintza ekonomikoaren balorazioa egin du, eta, ondoren, eskaintza teknikoaren eta proposamen ekonomikoaren arteko baturarena.

Suspendido el acto público, la Mesa, de conformidad con los criterios de adjudicación especificados en la cláusula 13ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, efectúa, en primer lugar, la valoración de la oferta económica, y, después, la suma de la oferta técnica y proposición económica.
Berriz ere ekitaldia publiko deklaratu da enpresetako ordezkariak bertan direla, eta onartutako eskaintza bakarraren balorazioa ezagutzera eman da, zeinaren emaitza ondorengoa den:

Declarado nuevamente acto público con la asistencia de los representantes de las empresas, se da a conocer la valoración de la única oferta admitida, cuyo resultado es el siguiente:LIZITATZAILEA

FORMULAZ KUANTIFIGARRIAK EZ DIREN IRIZPIDEAK

(2. GUTUN-AZALA)

FORMULAZ KUANTIFIKAGARRIAK DIREN IRIZPIDEAK

(3. GUTUN-AZALA)LICITADOR

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA

(SOBRE SEGUNDO)CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA

(SOBRE TERCERO)
I. Atala
Apartado I
15

puntu/puntos

II. Atala
Apartado II
25

puntu/puntos

I. Atala
Apartado I
25

puntu/puntos

II. Atala
Apartado II
35

puntu/puntos

GUZTIRA
TOTAL
100

puntu/puntos
1.º

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.

13,00

22,00

5,22

7,23

47,45
Aurreko guztiaren arabera, Mahaiak erabaki du esleipena FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. enpresaren alde egin dadin proposatzea jarraian adierazten diren prezioetan:

Conforme a todo lo anterior, la Mesa acuerda proponer la adjudicación a favor de la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. por los siguientes precios:
SARBIDEAK KONTROLATZEKO LANAK: 29,23 euro/orduko (BEZ aplikagarria), honela banakatuta: 24,16 euro/orduko + 5,07 euro/orduko (%21eko BEZ).

TRABAJOS DE CONTROL DE ACCESOS: 29,23 euros/hora (IVA incluido), desglosado de la siguiente manera: 24,16 euros/hora + 5,07 euros/hora (IVA 21%).
ZAINTZE ETA MANTENTZE LANAK: 134.497,39 euro/urteko (BEZ barne), honela banakatuta: 111.154,87 euro + 23.342,52 euro (%21eko BEZ).

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 134.497,39 euros anuales (IVA incluido), desglosado de la siguiente manera: 111.154,87 euros + 23.342,52 euros (IVA 21%).
eta 2 urteko epean gauzatzeko, beste bi urtez luzatzeko aukerarekin, kontratuak guztira lau urte iraungo du gehienez, ekonomikoki abantaila gehien duen eskaintza izateagatik.

y un plazo de ejecución de 2 años, prorrogables otros dos años, hasta un máximo total de contrato de cuatro años, por tratarse de la oferta económicamente más ventajosa.
Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 14. klausula kontuan hartuz, Mahaiak zera erabaki du:

Analizada la documentación presentada, conforme a la cláusula 14ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, la Mesa acuerda:
1.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. enpresari errekeritzea, 10 egun balioduneko epean, errekerimendu hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, honako dokumentazio hau aurkez dezan:

1º.- Requerir a la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. para que en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente de aquel en que reciba el requerimiento, proceda a la presentación de la siguiente documentación:
 1. Ogasunak egindako ziurtagiria, zerga obligazioak betetzen dituela egiaztatzen duena, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorra onesten duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 13. artikuluak eta hurrengoak xedaturikoaren arabera.

 1. Certificación expedida por Hacienda, acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias según lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Dokumentazio hori (HAZ) Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (San Martzial kalea, 2) aurkeztu beharko da, jatorrizkoan edo kopia kautoetan edo konpultsatuetan.

Esta documentación habrá de presentarse en forma original o de copias auténticas o compulsadas, en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) sito en la calle San Marcial, n.º 2.
2.- Aipatutako enpresari eskatzea 20.495,86 €-ko behin betiko bermea jar dezala. Berme hori Udal Kutxan (San Juan Harria plaza 1.– 1. solairua; Udal Ogasuneko bulegoak) jarri beharko da, errekerimendu hau jakinarazi ondorengo 10 egun balioduneko epe berean.

2º.- Requerir la acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe de 20.495,86 €. Esta garantía deberá depositarse en la Caja de la Corporación (Plaza de San Juan Harria, 1 – 1º planta; oficinas de la Hacienda Municipal) en el mismo plazo de 10 días hábiles desde la notificación del requerimiento.
6.- BIDE PUBLIKOAN ORDUTEGIAREN KONTROLPEAN (TAO) IBILGAILUEN APARKALEKU MUGATU ETA KONTROLATUA ARAUTZEKO ETA PIO XII PLAZAN IBILGAILU AUTOMOBILENTZAKO LUR AZPIKO APARKALEKUA (PIO XII PARKINGA) USTIATZEKO ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko arloak eginiko txostenaren balorazioa, eskaintza ekonomikoa duen hirugarren (3.) gutun-azalaren irekitzea eta esleitzeko proposamena. (2014ZZAA0012)

6.- Valoración del informe de Área, apertura del tercer sobre (3º) comprensivo de la oferta económica y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto de la GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO Y CONTROLADO DE VEHÍCULOS, EN LA VIA PÚBLICA, BAJO CONTROL HORARIO (OTA), Y EXPLOTACIÓN DE UN APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES EN LA PLAZA DE PÍO XII (PARKING PÍO XII). (2014ZZAA0012)

Jaso da Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloari eskatu zitzaion txostena kontratazio horretarako DORNIER, S.A., U.T.E. VINCI PARK SERVICIOS APARCAMIENTOS, S.A.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. eta ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. enpresa lizitatzaileen eskaintzak baloratzeko, eta Mahaiak txostenaren edukia aztertu eta bere egin du.

Recibido el informe que se solicitó al Área de Movilidad, Vía Pública y Obras para la valoración de las ofertas de las empresas licitadoras DORNIER, S.A., U.T.E. VINCI PARK SERVICIOS APARCAMIENTOS, S.A.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U. y ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U., para esta contratación, la Mesa analiza y asume el contenido del mismo.
Ekitaldia publiko deklaratu da DORNIER, S.A. eta ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. enpresetatik bi ordezkari eta FERROVIAL SERVICIO, S.A.U. enpresatik ordezkari bat bertaratu delarik, eta Kontratazio eta Erosketako Arduradun Juridikoak ezagutzera eman du eginiko balorazioaren emaitza, ondorengoa alegia:

Declarado el acto público con la asistencia de dos representantes de las siguientes empresas: DORNIER, S.A. y ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. y un representante de la empresa FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U., el Responsable Jurídico de Contratación y Compras da a conocer la valoración efectuada, cuyo resultado es el siguiente:MAX

DORNIER

EYSSA

U.T.E. VINCI PARK - FERROVIAL

a) Proiektu teknikoa / Proyecto técnico (TAO/OTA)

40,00

34,70

39,00

29,00

Prestación del servicio (25 puntos)

25,00

21,90

25,00

17,50

Puesta en servicio, planes de seguimiento y estudio de la zona a regular (15 puntos)

15,00

12,80

14,00

11,50

b) Proiektu teknikoa / Proyecto técnico (Pio XII aparkalekua / Aparcamiento Pío XII)

5,00

5,00

5,00

5,00

GUZTIRA / TOTAL

45,00

39,70

44,00

34,00Ondoren, Mahaiburuak eskaintza ekonomikoa dakarren hirugarren gutun-azala ireki du eta eskainitako kanona irakurri du, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguan jasotako proposamen-ereduaren arabera (I. Eranskina) egina, ondorengo xehetasunekin:

A continuación el Presidente procede a la apertura del sobre tercero comprensivo de la oferta económica dando lectura al canon ofertado según el modelo de proposición del Anexo I del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, según el siguiente detalle:Kanon finkoa ordaintzeko (Euro/urteko)

Canon fijo a abonar

(Euros/anuales)


U.T.E. VINCI PARK SERVICIOS APARCAMIENTOS, S.A. - FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.

425.000,00

DORNIER, S.A.

601.000,00

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U.,

1.107.000,00Ekitaldi publikoa eten egin da eta Mahaiak, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguaren 11. klausulan zehaztutako esleipen-irizpideak kontuan hartuz, lehenik eta behin eskaintza ekonomikoaren balorazioa egin du, eta, gero, eskaintza teknikoaren eta proposamen ekonomikoaren arteko baturarena.

Suspendido el acto público, la Mesa, de conformidad con los criterios de adjudicación especificados en la cláusula 11ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, efectúa, en primer lugar la valoración de la oferta económica, y, después la suma de la oferta técnica y proposición económica.

Berriz ere ekitaldia publiko deklaratu da enpresa lizitatzaileen ordezkaririk bertan izan gabe, eta Kontratazio eta Erosketako Arduradun Juridikoak ezagutzera eman du eginiko balorazioa, zeinaren emaitza ondorengoa den:

Declarado nuevamente acto público con la asistencia de los representantes de las empresas licitadoras, el Responsable Jurídico de Contratación y Compras da a conocer la valoración efectuada, cuyo resultado es el siguiente:LIZITATZAILEA

FORMULAZ KUANTIFIGARRIAK EZ DIREN IRIZPIDEAK (2.GUTUN-AZALA)

FORMULAZ KUANTIFIKAGARRIAK DIREN IRIZPIDEAK

(3. GUTUN-AZALA)
LICITADOR

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES POR FÓRMULA

(SOBRE SEGUNDO)CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FÓRMULA

(SOBRE TERCERO)

Proiektu teknikoa
Proyecto técnico

(TAO/OTA)


40

puntu/puntos

Proiektu teknikoa
Proyecto técnico

(PIO XII Aparkalekua / Parking Pío XII)

5

puntu/puntos


Ordaindu beharreko

gutxieneko kanona hobetzea

Mejora en el canon mínimo a satisfacer


55

puntu/puntos

GUZTIRA
TOTAL

100

puntu/puntos

1.º

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U.

39,00

5,00

55,00

99,00

2.º

DORNIER, S.A.

34,70

5,00

33,45

73,15

3.º

U.T.E. VINCI PARK SERVICIOS APARCAMIENTOS, S.A.- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.U.

29,00

5,00

12,50

46,50
Aurreko guztiaren arabera, Mahaiak erabaki du esleipena ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. enpresaren alde egin dadin proposatzea, urteko 1.107.000,00 eurotan, eta kontratuaren iraupena sei (6) urtekoa izango da, kontratua sinatu eta hurrengo hilaren 12tik aurrera kontatuta, ekonomikoki abantaila gehien duen eskaintza izateagatik.

Conforme a todo lo anterior, la Mesa acuerda proponer la adjudicación a favor de la empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. por un canon fijo de 1.107.000,00 euros/anuales y un plazo de duración de contrato de seis (6) años, contados desde el día 12 del mes siguiente al de la firma del contrato, por tratarse de la oferta económicamente más ventajosa.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Pleguko 12. klausula kontuan hartuz, Mahaiak zera erabaki du:

Analizada la documentación presentada, conforme a la cláusula 12ª del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas, la Mesa acuerda:

1.- ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. enpresari errekeritzea, 10 egun balioduneko epean, errekerimendu hau jaso eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, honako dokumentazio hau aurkez dezan:

1º.- Requerir a la empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.U. para que en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente de aquel en que reciba el requerimiento, proceda a la presentación de la siguiente documentación:

 1. Ogasunak egindako ziurtagiria, zerga obligazioak betetzen dituela egiaztatzen duena, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Araudi Orokorra onesten duen urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuko 13. artikuluak eta hurrengoak xedaturikoaren arabera.

 1. Certificación expedida por Hacienda, acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias según lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Kontratisten Erregistroan edo Estatuko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistro Ofizialean inskribatutako enpresek a) puntuan eskatutako dokumentazioaren ordez kontratista gisa egindako inskripzioa egiaztatzen duen agiria aurkeztu ahal izango dute, betiere alderdi hori egiaztatuz.

Las empresas inscritas en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma Euskadi o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado podrán sustituir la documentación requerida en el punto a) por el certificado acreditativo de su inscripción como contratista, en el que se acredite tal extremo.

Dokumentazio hori (HAZ) Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (San Martzial kalea, 2) aurkeztu beharko da, jatorrizkoan edo kopia kautoetan edo konpultsatuetan.

Esta documentación habrá de presentarse en forma original o de copias auténticas o compulsadas, en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) sito en la calle San Marcial, n.º 2.

2.- Aipatutako enpresari eskatzea 77.660,00 €-ko behin betiko bermea jar dezala. Berme hori Udal Kutxan (San Juan Harria plaza 1.– 1. solairua; Udal Ogasuneko bulegoak) jarri beharko da, errekerimendu hau jakinarazi ondorengo 10 egun balioduneko epe berean.

2º.- Requerir la acreditación de la constitución de la garantía definitiva por importe de 77.660,00 €. Esta garantía deberá depositarse en la Caja de la Corporación (Plaza de San Juan Harria, 1 – 1º planta; oficinas de la Hacienda Municipal) en el mismo plazo de 10 días hábiles desde la notificación del requerimiento.

Eta beste aztergairik ez zegoenez, 11:15 zirenean, Mahaiburuak bilera amaitutzat eman zuen.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:15 horas, el Presidente da por concluida la reunión.

Stua./ Fdo.: Pedro Alegre Arrizabalaga


Stua./ Fdo.: Tomas Martín Azpillaga


Stua./ Fdo.: Alicia Pellegrini Patús


Stua./ Fdo.: Ana Baena Lantero


Stua./ Fdo.: Mª Carmen Guridi Ferrán


Stua./ Fdo.: M.ª Lourdes Bermejo Blanco
KONTRATAZIOA /CONTRATACION San Juan Harria P.,1· 20304 IRUN ·T. 943505165· F. 943505604· e-mail: contratacion@irun.org /


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje