Página principal

Katedra románských jazyků a literatur pequeño diccionario de arquitectura


Descargar 223.75 Kb.
Página5/5
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño223.75 Kb.
1   2   3   4   5

F


factor, m prvek, činitel, faktor

factor diferenciador odlišující prvek

factores de diferenciación odlišující prvky

factura, f provedenífachada, f fasáda

fachada – retablo průčelí budovy ve formě retáblu

fachada principal hlavní fasáda

fachada tallada en el año fasáda zhotovená v roce

adelantarse a la fachada předstupovat fasádě

componer una fachada uspořádat, vytvořit fasádufauno, m faun

figura, f postava

fondo rojo, m červené pozadí

forma, f tvar, forma

forma mixtilínea tvar složená z různých

geometrických segmentů

forma moldeada hnětený tvar

forma octogonal irregular tvar nepravidelného osmiúhelníku

formal tvarový (o umělecké formě)

formalismo geométrico, m geometrické tvarosloví

fortín, m tvrz (D)

friso, m vlys (D)

friso de acantos akantový vlysfrontis, m průčelí, průčelní štít, fronton (D)

frontis totalmente convexo vlnité průčelí

frontis triangular trojúhelníkový štít

frontispicio, m průčelí, štít budovy (D)

frontón, m fronton

frontón partido prolomený, rozeklaný fronton

frontón superpuesto fronton položený nad

fuerte, m pevnost, tvrz

función, f funkce

función ritual obřadní, ceremoniální funkcefundar založit

fusionado splývající

fuste, m dřík (sloupu)

fuste cilíndrico válcovitý dřík, sloup s kruhovým

půdorysem

G


galería, f krytá chodba

galería baja přízemí ambitu

galería subterránea, f podzemní chodba

gama, f škála barev

generalizarse obecně se rozšířit (D)Gótico tardío, m pozdní gotika

guirnalda, f girlanda

H

habitación, f místnost

habitaciones auxiliares obslužné prostory

de servicios y esparcimiento provozní a komunikační

hastial, m štít (D)

Historia de la Arquitectura dějiny architektury

hojarasca, f listový dekor

horizontalidad, f horizontalita, podélné členění

hornacina, f nika se sochou (D)

hornacina cobija al patrono socha patrona vyplňuje nikuI

ideología, f názor, idee

mantener ideología expresionista barroca držet se expresivního barokního názoruiglesia, f kostel

iglesia consagrada sin terminar kostel vysvěcený před dokončením

iglesia de Compañía jezuitský kostel

iglesia de convento franciscano kostel františkánského řádu

iglesia parroquial, f farní kostel

imagen, f vzhled, vyobrazení

perpeturar la imagen zachovávat, přenášet vzhledimaginería, f malba, řezba obrazů (D)

zobrazování (postav)imitar napodobit

implantación, f de nuevas fórmulas zavedení nových vzorů

imponencia, f impozantnost

independencia ideológica, f ideová neodvislost (D)

influencia, f vliv, ovlivnění

influencia directa přímý vliv

influencia manierista serliana serliovský manýristický vliv

aportar influencia bávara přinést bavorský vliv

influencia derivada de la demanda comercial vliv plynoucí z komerční poptávky

inflexión, f ohýbání, obrat křivky, prohnutí (D)

inflexiones en la correspondiente a la nave odpovídající prohýbání chrámové lodiinnovación, f novinka, nový způsob, nový postup (D)

reiterar innovaciones zopakovat inovaceintegración, f sjednocení (D)

integración del espacio interior sjednocení vnitřního prostoru

integración de formas y ornamentos scelení forem a ornamentu

intención, f tendence

intención ornamental exuberante tendence k hojnosti ornamentuirrupción, f propuknutí, rozšíření, převládnutí

sofrenar la irrupción del Barroco zbrzdit převládnutí barokaIsabelino, m alžbětinský styl

J

jamba, f, ostění, rám dveří a oken

joya, f klenot (i o stavbě, díle)

L

lacería, f ornamentální spleť

ladrillo, m cihla

lámina, f fólie, plech (D)

el oro de la lámina adherida řezba a malba potažená zlatou fólií

a la talla y la pintura

lesena, f liséna

levantar capilla, vztyčit, postavit kapli

ligazón, f vazba, kontakt, spojení

ligazón europea spojení s Evropoulínea, f linie, větev, směr

línea arquitectónica architektonická linie, způsob

supedita la línea arquitectónica a podrobený architektonický (tektonický) přístup (čemu)

línea de discreto germanismo směr, větev umírněného německého

stylu

línea defensiva obranná linielineamiento, m obrysy

lineamiento caprichoso vrtošivé linie, obrysy

linterna, f lucerna (stavební prvek)

liso hladký

llevar a cabo provést do konce, dokončit

loza, f majolika

lóbulo, m lalok, zaoblení

rematar el último lóbulo del hastial zakončovat, opisovat nejvyšší

oblouk štítulusitano lusitánský, portugalský (D)

M

magnitud, f de la obra význam díla

manera, f způsob (D)

de manera inexpresable nepopsatelněmanifiesto, m projev

de manifiesto aire oriental východní kulturou lehce ovlivněnýmaterial local místní materiál

medallón, m medalilón (dekorativní prvek)

mediado poloviční

desde mediados de siglo od poloviny stoletíménsula, f konzola

krakorec (D)

enmarcado por dos columnas zarámovaný dvěma sloupy,

sostenidas por ménsulas které nesou konzolymestización, f míšení projevů indiánských

s koloniálními

metrópoli, f hlavní město, mateřská země

misión, f misie, misionářská činnost,

misionářská stavba, kostelmixtilíneo mnohotvarý

modelo, m model, vzor

seguir los modelos metropolitanos následovat modely mateřské země

nebo hlavního města

modelos peninsulares španělské vzory

emparentado con los modelos portugueses spřízněný s portugalskými vzory

modificación, f pozměnění, obměna (D)

modificaciones de la nave úpravy lodimolde, m europeo evropský model, forma, vzor

moldura, f římsa (D)

profilování (D)

moldura de yeso sádrové profilovánímonumentalidad, f monumentalita, monumentálnost

monumento, m památka

monumento más representativo představitel (o památce)

monumento único jedinečná památka

movimiento ondulatorio, m zvlněný pohyb

Mudejarismo, m mudejarismus

muestra, f projev, doklad, známka

primeras muestras de estilo regional první projevy místního stylu

muestras evidentes zjevné projevy, známky (D)

muestras más brillantes nejzářnější dokladymurallón, m silná hradba (D)

muro, m zeď


muro perpendicular kolmá stěna

muros almohadillados členění podobné bosovanému zdivu

muros ondulantes zvlněné zdivo, stěny

N

nave, f loď (chrámová)

nave central střední loď

nave lateral boční loď

nave transversal příčná loďneogranadino novogranadský

nervadura, f žebroví (klenby)

nervios, m pl žebra (klenby)nicho, m výklenek

O

obra, f dílo, tvorba

obra culminante vrcholné dílooctógono, m osmiúhelník

ojo, m vrchní kulaté okno kupole

ojo de buey kulaté nebo i oválné oknorelativně malých rozměrů

oratorio, m oratoř

órden, f řád (mnišský)

órden, m sloupový řád

órden dórico dórský řád

órden toscano toskánský řád, styloriginario původní

P

palacio, m palác

palio, m nebesa, baldachýn (D)

palio a guisa de cúpula piriforma baldachýn ve tvaru hruškovitéprestigio, m prestiž, vážnost

gozar en vida de prestigio tešit se vážnosti (umělec)patrón, m patron, mecenáš

peculiaridad, f osobitost, zvláštnost (D)

pechina, f pendentiv, kápě

pedestal, m podstavec

descansar en pedestales cúbicos spočívat na čtvercových podstavcíchperduración, f přetrvávání

perfil, m profil

perfil saliente vystupující profilperímetro, m obvod

recorrer el perímetro del templo obíhat obvod chrámupersistencia, f trvání, stálost (D)

pesadez, f de aparejo tíže, těžkopádnost

piedra, f kámen

piedra porosa porézní kámen

piedra andesita andezit

piedra, f caliza vápenecpilar, m podpěra, pilíř

pilar perforado plochý pilastr s vnitřnímoválným otvorem

pilastra, f pilastr

soportado en pilastras estriadas neseno kanelovanými pilastry

pilastra de almohadilla pilastr tvořený "bochánky, polštářky"vrstvených na sebe

pirámide, f jehlan

rematar en pirámide být jehlancovitě ukončenýplanalto, m náhorní plošina

plano, m plán, projekt

planta, f půdorys, dispozice (chrámu)

podlaží


prolongación, f de la planta prodloužení půdorysu, stavby

planta rectangular pravoúhlý půdorys

planta y alzada de los templos zakládání a stavba chrámů

planteamiento, m systém, princip, přístup,nastínění (D)

Plateresco, m platereskní styl

plateresco platereskníplenitud, f plnost, úplnost (D)

plný výrazpléyade, f plejáda, skupina umělců (D)

pléyade de arquitectos skupina architektůpolvorín, m prachárna, pracovnice (D)

porción, f část, oblast

porche, m portikus, chrámová předsíň (D)

portada, f portál, hlavní vstup

pórtico, m de columnas sloupová předsíň, portikusposesión, f država, kolonie (D)

posición, f pozice, postavení

presbiterio, m presbytář, kněžiště

presentación, f de las torres umístění věží

presidio, m trestnice (D), pevnost, posádka (D)

pretensión, f záměr

prevalencia, f převládnutí

primacía, f prvenství

acreditar primacía doložit prvenstvíprofundidad, f hloubka

lograr sentido de profundidad dosáhnout pocit hloubky

concebido en profundidad hloubkově pojatý

proliferación, f bujné množení (D), bouřlivý růst

proligeración ornamental bouřlivý růst ornamentuproporción, f proporce

proporción del doble del alto sobre el ancho proporce na výšku

vůči šířce dvojnásobná

proyección, f vliv, promítnutí vlivu urč. stylu

proyección estilística stylový vlivproyectar projektovat, vyprojektovat

proyectarse promítnout se, odrazit se

proyectarse con menor intensidad y vigencia promítnout se v menší míře a uplatnění

puerta, f vstup, vchod

puertas laterales boční vchody (chrámu)pulido leštěný, uhlazený (D), propracovaný

púlpito, m kazatelna

manifiesto en púlpitos doložený, projevený na kazatelnáchpunta, f de diamante členění podobné diamantové bosáži

puridad, f čistota (formy)

putto, pl putti putto, (dekorativní motiv)

Q

quintaesencia, f jádro, podstata (D)

quintaesencia del dinamismo ornamental niterná podstata

ornamentálního dynamismu

quiteño quiteňský (adj. od Quito)

R

radio, m poloměr

raíz, f kořen, původ, základ

raíces europeas evropské kořenyrasgo, m rys

rasgos comunes společné rysy, znakyrecinto amurallado, m openěný prostor

recuadro, m zarámování

recuadro de arco cvikl, orámování archivoltyrefacción, f oprava, přestavba

refectorio, m refektář, klášterní jídelna

refulgente zářivý, skvělý (D)

regla, f pravidlo

relación ideológica, f ideové spojení

remate, m zakončení, špička

okraj, hrana, lem, římsa (D)

remate bulboso de la torre cibulovitá špice věže, helmice

reminiscencia, f reminiscence, připomínka

Renacimiento tardío pozdní renesance

renombre, m sláva, proslulost, věhlas (D)

resistencia, f přetrvávání

restaurar restaurovat, opravit

restos, m pl pozůstatky, zbytky (stavby)

resultado, m účitnek, výsledek

resultado creador tvůrčí účinekretablo, m retábl

revoque blanco, m bílé omítnutí

riqueza, f bohatsví, bohatost (stylu) (D)

riqueza deslumbrante oslňující bohatost

riqueza ornamental bohatství ornamentu

ritmo, m rytmus

ritmo ascensional stoupavý, vzestupný rytmus (D)

iniciar un ritmo ascensional a la cornisa zapříčinit rytmické stoupání římsy

Rococó, m rokoko

dejarse cautivar por el Rococó přiklonit se k rokoku

roleo, m voluta

rosetón, m rozeta

S

sabor, m nádech (D)

marcado sabor morisco výrazný maurský nádechsacristia, f sákristie

sala, f místnost, sál

sala capitular kapitulní síňsantafereńo ze Santa Fé

santo, m svatý, světec

sección, f řez, průřez

sección cuadrada pravoúhlý řezsector, m prostor

sector central ústřední prostorselva, f de acanto záplava akantů

semicircunferencia, f půlkružnice

sensualidad, f smyslnost, smyslovost, citovost (D)

sensualidad sin disimulo nefalšovaná smyslnostsigno, m znak, rys

signo formal peculiar osobitý formální znak

signos diferenciadores odlišující znaky

sillar, m (kamenný) kvádr

sillería, f kvádříkové zdivo

silueta, f obrys, silueta (D)

simetría, f symetrie

simetría inalterable neměnná symetriesingular entre las singulares, m jedinečný mezi jedinečnými

singularidad, f zvláštnost, jednotlivost (D)

singularizar vyznačovat se

síntesis, f syntéza

sinuoso zakřivený

sistema, m systém

sistema constructivo konstrukční, stavební systém

sistema defensivo obranný systém

sobreimpuesto nadstavený

sobrepasar přesahovat

sobrepuesto připojený, položený nad

sobriedad, f střídmost, skromnost

sobriedad uniforme jednotná střídmost

sobriedad debida a escasez de fondos střídmost zapříčiněná nedostatkem

(finančních) prostředkůsofrenar zbrzdit

solidez pesada, f mohutnost

solución, f original originální řešení

soporte, m podpěra

soporte antropomorfo, m podpěra ve tvaru lidské postavy

sublimación, f

real sublimación, f (pravá) podstatasublime vznešený, vynikající, ušlechtilý (D)

llevar a lo sublime dovést na vrchol dokonalosti superabundancia, f překypující hojnostsuprimir odstranit (D), zbořit

T

talla, f řezba

talla de piedra technika opracování kameneřezbářským způsobem

tallador, m řezbář

tallar vyřezat

zhotovit


técnica, f technika (D)

técnicas afines con la talla en madera technika podobná (odpovídající)řezbě do dřeva

techar zastřešit (D)techo, m střecha (D)

techo de dos aguas sedlová střechatechumbre, f strop, zastřešení, střecha (D)

techumbre plana plochý strop

techumbre sostenida por strop nesený čtyřmi plnými oblouky

cuatro arcos de medio puntoteja, f taška, krytina

tejado, m střecha

tejado piramidal jehlancová střechatema, m tropical téma, motiv inspirovaný

tropickou vegetacítemplo, m chrám (střechy)

levantar el templo vztyčit chrámterremoto, m zemětřesení

tezontle, m karmínový kámen

vulkanického původutijeral, m trám, kláda (D)

tender tijerales a dos aguas pokládat trámy po obou stranáchtintura de almagre, f červená hlinka, rudka (D)

tirante, m táhlo

tirante doble dvě táhla vedle sebetomar carta de naturaleza stát se běžně používaným

tope, m vrchol, ukončení

tope de la fachada ukončení fasádytorre, f věž

torre cúbica hranolovitá věž

torre en el eje vět v ose, uprostřed fasády

torre octogonal oktogonální věž

torre de crucero věž nad křížením

torre redonda kulatá věž

elevada torre central vysoká věž umístěná ve středu fasády

torrecilla, f věžička

torres cilíndricas válcovité věže (na kruhovém půdorysu)

torres en diagonal věže postavené na diagonálu

(hranou v průčelí)

torres gemelas, f pl dvě stejné věže

(po stranách hlavní fasády)

comprimido entre torres sevřený mezi věžemitrabazón, f spojení, vazba

transposición, f převedení (D), přenesení

transposición barroca de elementos románicos přenesení románských elementů

do baroka

transversal příčný, na příč

traza, f půdorys

traza actual současný půdorys

de gran traza na rozsáhlém půdorysu

trazarse nalézat se

tronco, m kmen (D)

apoyar los extremos en troncos menores opřít konce (trámů) o menší kmenytropicalizar změnit systém původně evropský

tropickým prvkem

U

unidad, f jednotnost, jednota

unidad de las artes prolínání druhů umění

unidad de pensamiento jednotná myšlenka, přístup

uniformidad, f jednotvárnost, jednotnost (D)

urbanismo colonial, m koloniální urbanismus

urna, f urna (dekorativní prvek)
V

valioso cenný

valor, m hodnota, význam, důležitost, dosah (D)

dar a algo valor de expresión dát (některým prvkům)

artística independiente samostatný umělecký výraz

vegetación dorada, f rostlinný pozlacený ornament

ventana, f okno

ventana – medallón oválné nebo kulaté okno, ev. kazulové

ventana encajada entre las volutas okno vložené mezi voluty

del frontón partido rozeklaného frontonuvinculación, f pouto, spojení (D)

volumen, m část, díl
Y

yesería, f štuk, technika štuku

yesería policromada, f barvený štukyeso, m sádra, sádrový odlitek (D)

yucateco jukatánský
Z

zapata, f patka (D)

zaguán, m průjezdový prostor často sloužící

k uchovávání povozů


Bibliografía
Baleka, Jan: Výtvarné umění výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika), Academia, Praha, 1997.
Bartoš, Lubomír/Valíková, Hana: La formación de palabras en español, FF MU, Brno, 2002.
Bartoš, Lubomír: Dějiny a kultura Španělska, FF MU, Brno, 1998.
Benešová, Markéta: Bakalářská práce, Pequeño diccionario de matemáticas y física, FF MU, Brno, 2004.
Castedo, Leopoldo: Historia del arte iberoamericano, Alianza editorial, Madrid 1988.
Corpas Pastor, Gloria: Manual de fraseología española, GREDOS, Madrid, 1996.
Dubský, Josef a kol.: Velký španělsko-český slovník, Academia, Praha, 1993.
Dubský, Josef: Základy španělské lexikologie pro překladatele a tlumočníky, SPN, Praha1977.
Dudák, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury, Baset, Praha, 2000.
Florian, Ulrich/Martínez, Fernando: Wörterbuch Kubaspanisch-Deutsch, VEB, Leipzig, 1989.
Haensch, G./Wolf, L./Ettinger, S./Werner, R: La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Gredos, Madrid, 1982.
Haensch, Günter/Werner, Reinhold: Nuevo diccionario de americanismos. Tomo I Nuevo diccionario de colombianismos. Tomo II Nuevo diccionario argentinismos. Tomo III Nuevo diccionario de uruguayismos, Instituto caro y cuervo, Santa fe de Bogotá, 1993.
Haensch, Günter: Los diccionarios bilingües españoles en el umbral del siglo XXI (in: Antonia Martín Zorraquino, José Luis Aliaga Jiménez (ed.): La lexicografía hispánica ante el siglo XXI, Zaragoza 2003).
Herout, Jaroslav: Staletí kolem nás, Panorama, Praha, 1981.
Moliner, María: Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, 1986.
Poštolková, Běla/ Roudný, Miroslav/ Tejnor, Antonín: O české terminologii, Academia, Praha 1983.
Sánchez, Aquilino: Gran diccionario de uso del español actual, SGEL, Madrid 2001.

Spitzová, Eva: Morfología española, FF MU, Brno, 2001.


Spitzová, Eva: Semántica española, FF MU, Brno 1996.
Štěpánek, Pavel: Španělské umění od Altamiry po Picassa, Nakladatelsví Univerzity Palackého, Olomouc 1998.
The Oxford-Duden Pictorial Spanish and English Dictionary, Clarendon Press, Oxford 1995.
Verdevoye, Paul/Fernando Colla, Héctor: Léxico español argentino-francés, CSIC, Madrid, 1992.
Weiss, Joaquín: La arquitectura colonial cubana, Siglos XVI-XIX, Junta de Andalucía, La Habana, 1979.


1 Castedo, Leopoldo: Historia del arte iberoamericano, Alianza editorial, Madrid, 1988.

2 Castedo, Leopoldo: Historia del arte iberoamericano, Alianza editorial, Madrid, 1988, pág. 307.

3 Spitzová, Eva: Semántica española, FF MU, Brno 1996.

4 Ibidem.

5 Poštolková, Běla/Roudný, Miroslav/Tejnor, Antonín: O České terminologii, Academia, Praha 1983.

6 Poštolková, Běla/Roudný, Miroslav/Tejnor, Antonín: O České terminologii, Academia, Praha 1983.

7 Poštolková, Běla/Roudný, Miroslav/Tejnor, Antonín: O České terminologii, Academia, Praha 1983.

8 Dudák, Vladislav a kol.: Encyklopedie světové architektury, Baset, Praha 2000.

9 Poštolková, Běla/Roudný, Miroslav/Tejnor, Antonín: O České terminologii, Academia, Praha 1983,

pág. 24.


10 Ibidem, pág. 24-25.

11 Poštolková, Běla/Roudný, Miroslav/Tejnor, Antonín: O České terminologii, Academia, Praha 1983

12 Spitzová, Eva: Morfología española, FF MU, Brno, 2001.


13 Poštolková, Běla/ Roudný, Miroslav/ Tejnor, Antonín: O české terminologii, Academia, Praha 1983.

14 Spitzová, Eva: Semántica española, FF MU, Brno 1996, pág. 27.

15 Ibidem, pág. 28.

16 Spitzová, Eva: Semántica española, FF MU, Brno 1996.

17 Haensch, G./Wolf, L./Ettinger, S./Werner, R: La lexicografía. De la lingüística teórica a la lexicografía práctica, Gredos, Madrid, 1982.( pág . 251.)

18 Corpas Pastor, Gloria: Manual de fraseología española, GREDOS, Madrid, 1996, pág. 66.

19 Ibidem, pág.66.

20 Dubský, Josef: Základy španělské lexikologie pro překladatele a tlumočníky, SPN, Praha1977.


21 Haensch, Günter: Los diccionarios bilingües españoles en el umbral del siglo XXI (in: Antonia Martín Zorraquino, José Luis Aliaga Jiménez (ed.): La lexicografía hispánica ante el siglo XXI, Zaragoza 2003).

22 Ibidem, pág. 78.

23 Haensch, Günter: Los diccionarios bilingües españoles en el umbral del siglo XXI (in: Antonia Martín Zorraquino, José Luis Aliaga Jiménez (ed.): La lexicografía hispánica ante el siglo XXI, Zaragoza 2003), pág. 80.

24 Ibidem, pág. 80.

25 Haensch, Günter: Los diccionarios bilingües españoles en el umbral del siglo XXI (in: Antonia Martín Zorraquino, José Luis Aliaga Jiménez (ed.): La lexicografía hispánica ante el siglo XXI, Zaragoza 2003), pág. 80.

26 Ibidem.

27 Florian, Ulrich/Martínez, Fernando: Wörterbuch Kubaspanisch-Deutsch, VEB, Leipzig, 1989

28 Verdevoye, Paul/Fernando Colla, Héctor: Léxico español.argentino-francés, CSIC, Madrid, 1992

29 Haensch, Günter/Werner, Reinhold: Nuevo diccionario de americanismos. Tomo I Nuevo diccionario de colombianismos. Tomo II Nuevo diccionario argentinismos. Tomo III Nuevo diccionario de uruguayismos, Instituto caro y cuervo, Santafé de Bogotá, 1993.

30 Haensch, Günter: Los diccionarios bilingües españoles en el umbral del siglo XXI (in: Antonia Martín Zorraquino, José Luis Aliaga Jiménez (ed.): La lexicografía hispánica ante el siglo XXI, Zaragoza 2003).

31 Haensch, Günter: Los diccionarios bilingües españoles en el umbral del siglo XXI (in: Antonia Martín Zorraquino, José Luis Aliaga Jiménez (ed.): La lexicografía hispánica ante el siglo XXI, Zaragoza 2003).

32 Ibidem.

33 Dubský, Josef a kol.: Velký španělsko-český slovník, Academia, Praha, 1993, vol. I, pág. 172.


34 Castedo, Leopoldo: Historia del arte iberoamericano, Alianza editorial, Madrid 1988, pág. 301.

35 Dubský, Josef a kol.: Velký španělsko-český slovník, Academia, Praha, 1993, vol. I, pág. 790.


36 Castedo, Leopoldo: Historia del arte iberoamericano, Alianza editorial, Madrid, 1988.

1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje