Página principal

Gestió organització comunicació, S. A convocatòria de Junta General Ordinària I Extraordinària


Descargar 11.96 Kb.
Fecha de conversión24.09.2016
Tamaño11.96 Kb.
GESTIÓ ORGANITZACIÓ COMUNICACIÓ, S.A

Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària
Es convoca als senyors accionistes d’aquesta companyia a la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes que es celebrarà a Barcelona, carrer Josep Irla i Bosch, nº 5-7, 1ª planta, el proper 30 de juny de 2016 a les 18 hores en primera convocatòria, i, en cas que, per no haver-se assolit el quòrum legalment necessari, la Junta no es pugui celebrar en primera convocatòria, en segona convocatòria, el dia següent, a la mateixa hora i lloc, per deliberar i resoldre sobre els assumptes de l’Ordre del dia:

Primer- Examen i aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2015, resolució sobre l’aplicació del resultat i aprovació, si s’escau, de la gestió de l´Òrgan d’administració durant l’exercici 2015.
Segon- Proposta i debat relatiu a la modificació del règim d’administració que actualment regeix la Societat, i adopció, en el seu cas, d’un nou sistema d’administració consistent en Administradors Solidaris o Consell d’administració. Modificació, en el seu cas, dels corresponents articles estatutaris que fan referència a l’òrgan d’administració per tal d’adequar-los al nou sistema d’administració que hagi estat acordat. Cessament i nomenament, en el seu cas, d’Administradors o Consellers.
Tercer- Retribució de l’òrgan d’Administració de la Societat.
Es fa constar:


  • Que a partir de la convocatòria de la Junta qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació d'aquesta.
  • Que respecte a les modificacions estatutàries, que tots els accionistes tenen dret a examinar al domicili social el text íntegre de les modificacions proposades i en el seu cas, l’informe de les mateixes, així com a demanar l’entrega o enviament gratuït dels esmentats documents.
  • Que fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la junta, els accionistes podran demanar a l’ administrador, sobre els assumptes compresos a l'ordre del dia, les informacions o aclariments que considerin necessaris, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents. Així mateix, durant la celebració de la junta, els accionistes podran demanar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia.
  • Que els accionistes que representin almenys el 5% del capital social tenen dret a demanar que es publiqui un complement a la convocatòria incloent un o més punts en l'ordre del dia.

A Barcelona, a 25 de maig de 2016.

L’Administrador, José Andrés Martínez

GESTIÓ ORGANITZACIÓ COMUNICACIÓ, S.A
Complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del próximo día 30 de junio de 2016
En virtud de lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y a petición de uno de los accionistas de la sociedad que representa más del 5% del capital social, se publica un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2016, a las 18 horas, en Barcelona, en la Calle Josep Irla i Bosch, nº 5-7 1ª planta, en primera convocatoria y, caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, añadiéndose, a los puntos del Orden del Día ya publicados en la página web de la propia sociedad con fecha 30 de mayo, el siguiente:
Cuarto.- Cuenta “Otros gastos de explotación” correspondiente al ejercicio 2014.

Debate y acuerdos a adoptar al respecto, si es el caso”.

Se reitera en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, a 9 de junio de 2016L’Administrador, José Andrés Martínez


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje