Página principal

Etxebizitza, herri lan eta garraio saila


Descargar 28.26 Kb.
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño28.26 Kb.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN

ETA GARRAIO SAILA


Zerbitzu Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES


Dirección de Servicios


EBAZPENA, EIBARKO EGAZELAIN 44 ZUZKIDURA-ALOJAMENDU ERAIKITZEKO OBRARAKO OINARRIZKO PROIEKTUA ETA XEHETASUN-AZTERKETA IDAZTEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA BEHIN-BEHINEAN ESLEITZEN DUENA (V37A/09).

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y ESTUDIO DE DETALLE DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 44 ALOJAMIENTOS DOTACIONALES EN EGAZELAI, EIBAR, GIPUZKOA” (V37A/09).

Aztertu egin da aipatutako espedientea eta ikusi da indarrean dauden legeekin bat datozen agiriak daudela. Kontratazio-espedientea publizitaterik gabeko prozedura negoziatuaren bidez izapidetu da, urriaren 30eko 30/2007 Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 158.e eta 161.2 artikuluek ezartzen dutenari jarraiki.


Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente, expediente de adjudicación que se ha verificado a través del procedimiento negociado sin publicidad habilitado al amparo de los artículos 158.e) y 161.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

GERTAKARIAK
2009ko azaroaren 9ko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Zerbitzu zuzendariaren ebazpenaren bidez, adierazitako kontratazio-espedientea hasi zen.


RESULTANDO que, mediante Resolución de la Directora de Servicios del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de fecha 9 de noviembre de 2009, se inicia el expediente de contratación referido.

2009ko azaroaren 10eko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Zerbitzu zuzendariaren ebazpenaren bidez, honako agiri hauek onartu ziren: kontratazio-espedientea, administrazio-klausula zehatzen agiria eta dagokion gastua. Era berean, prezioak berrikustea bidegabea zela eta kontratua esleitzeko prozedura hasteko agindu zuen.

RESULTANDO que, mediante Resolución de la Directora de Servicios del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de fecha 10 de noviembre de 2009, se aprueba el expediente de contratación, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adjudicación del contrato de servicios referenciado, el gasto al que asciende la contratación, y se declara la improcedencia de la revisión de precios. Asimismo, se ordena la apertura del procedimiento de adjudicación.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak hiru arkitekto gonbidatu zituen interesa izanez gero, haien eskaintzak aurkez zitzaten. Arkitektoak honako hauek izan ziren: Jose Uribe-Etxeberria Fernandez, Jon Arregi Uranga eta Aitzpea Lazkano Orbegozo.

RESULTANDO que, este Departamento invita a Jose Uribe-Etxeberria Fernandez, Jon Arregi Uranga y Aitzpea Lazkano Orbegozo a participar en el expediente, para que presentasen sus ofertas en caso de estar interesadas.

2009ko abenduaren 14an Etxebizitza, Kontrol eta Berrikuntza Zuzendaritzak aurkeztutako eskaintzak baloratzen zituen txostena egin zuen. Horren emaitza honako hau da:

RESULTANDO que, en fecha 14 de diciembre de 2009, la Dirección de Vivienda, Innovación y Control emite el oportuno informe de valoración de las ofertas presentadas, cuyo reflejo es el siguiente:

LIZITATZAILEA

LICITADORAKALITATE ARKITEKTONIKOA

CALIDAD ARQUITECTÓNICA
AURREKONTUA

PRESUPUESTOEPEA

PLAZO


GUZTIRA

TOTAL


Jose Uribe-Etxeberria Fernandez

10

10

2

22

Aitzpea Lazkano Orbegozo

9

10

2

21

Jon Arregi Uranga

8

10

2

20
Etxebizitza, Kontrol eta Berrikuntza Zuzendaritzak txostenean proposatu zuen Eibarko Egazelain 44 zuzkidurazko-alojamendu eraikitzeko obrarako oinarrizko proiektua eta xehetasun azterketa idaztea helburu zuen kontratazio-espedientea José Uribe-Etxeberria Fernándezi esleitzea. Horren arabera, kontratuaren aurrekontua berrogeita hamalau mila zortziehun eta hirurogeita hamar euro eta hirurogeita bederatzi zentimokoa da (54.870,69 €) eta zortzi mila zazpiehun eta hirurogeita hemeretzi euro eta hogeita hamaika zentimo (8.779,31 €) BEZari dagozkio. Beraz, kontratuaren aurrekontua guztira hirurogeita hiru mila seiehun eta berrogeita hamar eurokoa da (63.650 €).RESULTANDO que, la Dirección de Vivienda, Innovación y Control propone la adjudicación del expediente “Redacción del proyecto básico y estudio de detalle de la obra de construcción de 44 alojamientos dotacionales en Egazelai, Eibar” a Jose Uribe-Etxeberria Fernández, por un importe de cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta euros con sesenta y nueve céntimos (54.870,69 €), al que corresponden ocho mil setecientos setenta y nueve euros con treinta y un céntimos (8.779,31 €) de IVA. En consecuencia, el presupuesto total asciende a sesenta y tres mil seiscientos cincuenta euros (63.650 €).

KONTUAN HARTU DIRA:
Azaroaren 24ko 607/2009 Dekretua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organiko eta egitekoak finkatzen dituena. Bere 8.1.b artikuluaren arabera, organo honek eskumena du zerbitzu-kontratu hori behin behinean esleitzeko.


CONSIDERANDO que, este órgano es competente para proceder a la adjudicación del contrato de servicios reseñado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.1.b del Decreto 607/2009, de 24 de noviembre de estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.


30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Arlo Publikoko Kontratuei buruzkoa, eta bertan ezarritako prozedura.


CONSIDERANDO que, se ha seguido el procedimiento establecido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


Aipatutako xedapenak eta gai horrekin bat datozen gainerako ezarpen orokorreko xedapenak, zein Etxebizitza, Kontrol eta Berrikuntza Zuzendaritzak egindako txostena aztertuta, honako hau


VISTAS las disposiciones citadas y demás concordantes de general aplicación, y atendido el informe emitido por la Dirección de Vivienda, Innovación y Control


EBATZI DUT:

RESUELVO:

1. Eibarko Egazelain 44 zuzkidurazko-alojamendu eraikitzeko obrarako oinarrizko proiektua eta xehetasun-azterketa idazteko zerbitzu-kontratua Jose Uribe-Etxeberria Fernandezi esleitzea. Kontratu horren aurrekontua guztira hirurogeita hiru mila seiehun eta berrogeita hamar eurokoa da (63.650 €). Zenbateko horren berrogeita hamalau mila zortziehun eta hirurogeita hamar euro eta hirurogeita bederatzi zentimo (54.870,69 €) kontratuari dagozkio eta zortzi mila zazpiehun eta hirurogeita hemeretzi euro eta hogeita hamaika zentimo (8.779,31 €) BEZari dagozkio. Zenbateko hori guztia 2010eko aurrekontuetatik ordainduko da.

1. Adjudicar provisionalmente a Jose Uribe-Etxeberria Fernández el contrato de servicios “Redacción del proyecto básico y estudio de detalle de la obra de construcción de 44 alojamientos dotacionales en Egazelai, Eibar, Gipuzkoa”, por un importe total de sesenta y tres mil seiscientos cincuenta euros (63.650 €)., de los cuales cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta euros con sesenta y nueve céntimos (54.870,69 €) corresponden al presupuesto base y ocho mil setecientos setenta y nueve euros con treinta y un céntimos (8.779,31 €) corresponden al IVA, siendo todo ello con cargo a los presupuestos de 2010.


2. Kontratua 8 astean gauzatu behar da.

2. El plazo de ejecución del presente contrato será de 8 semanas.

3. Kontratua behin betiko esleitu baino lehen, eta ebazpen hau aldizkari ofizial batean edo kontratatzailearen profilean argitaratzen denetik hamabost egun balioduneko epean, esleipendunak frogatu behar du administrazio-klausula zehatzen agiriaren 20. klausulan ezarritako betebeharrak betetzen dituela. Besteak beste, behin betiko bermea eratu behar du Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Finantza Zuzendaritzan. Berme hori esleitutako kontratuaren BEZik gabeko zenbateko osoaren %5ekoa izango da, hau da, bi mila zazpiehun eta berrogeita hiru euro eta berrogeita hamahiru zentimokoa (2.743,53 €).


3. La adjudicataria, de forma previa a la adjudicación definitiva y en el plazo de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a la publicación de este acuerdo en un diario oficial o en el perfil del contratante, deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones que figuran en la cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, entre las que se encuentra la obligación de constituir fianza definitiva, ante la Dirección de Finanzas del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, por importe del 5% del total del contrato adjudicado sin IVA, la cual asciende a la cantidad de dos mil setecientos cuarenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos (2.743,53 €).

Paloma Usatorre Mingo

Zerbitzu zuzendaria

Vitoria-Gasteiz, 2009ko abenduaren 18aDonostia - San Sebastian, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 01 97 50 – Fax 945 01 97 69 – e-mail vioptrans@ej-gv.es
La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje