Página principal

Estudos de doutoramento


Descargar 366.65 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño366.65 Kb.
  1   2   3   4

4

ESTUDOS DE DOUTORAMENTOProposta de programa de doutoramento


Curso 2009-2010

 1. Programa:
  1. Denominación:Programa Oficial de Posgrao en Hª Contemporánea
   1. Carácter: Exclusivo USC Interuniversitario (Achegar versión escaneada do convenio)

   2. Proponse como:

 Transformación de programa(s) de doutoramento (R.D. 778/1998)

 Transformación de estudos de doutoramento integrados en POP

(R.D. 56/2005)

 Ex novo.
1.2. Responsable:
1.2.1 Responsable na USC (indicar só un)
 Centro:      

 Departamento: Hª Contemporánea e de América

 Instituto:      
1.2.2 Outras unidades participantes
 Non hai.
 Se é exclusivo da USC (outros centros, departamentos ou institutos):


     


 Se é interuniversitario:Universidade coordinadora: Universidade de Valencia

Centro, departamento, instituto: Departament d'Historia Contemporánia

Universidade participante: Universidade Complutense de Madrid


Centro, departamento, instituto: Departamento de Historia Contemporánea

Universidade participante: Universidade de Santiago de Compostela


Centro, departamento, instituto: Departamento de Historia Contemporánea e de América

Universidade participante: Universidade do País Vasco


Centro, departamento, instituto: Departamento de Historia Contemporánea

Universidade participante: Universidade Autónoma de Barcelona


Centro, departamento, instituto: Departamento de Historia Contemporánea

Universidade participante: Universidade de Cantabria


Centro, departamento, instituto: Departamento de Historia Moderna e Contemporánea

Universidade participante: Universidade de Zaragoza


Centro, departamento, instituto: Departamento de Historia Contemporánea

Universidade participante: Universidade Internacional Menéndez Pelayo


Centro, departamento, instituto:

(
1.2.3 Comisión Académica (se se trata dun programa de doutoramento que ten como período de formación un único máster a Comisión Académica debe ser a mesma que a do máster)

- Número de membros: 9
Comisión Académica

Nome e apelidos

Categoría académica

Universidade

Centro

Departamento

Coordinador/a

Eduardo Rico Boquete

Profesor titular

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 1

Xosé Manoel Núñez Seixas

Catedrático

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 2

Ramón Villares Paz

Catedrático

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 3

Xosé Ramón Barreiro Fernández

Profesor Emérito

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 4

Lourenzo Fernández Prieto

Catedrático

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 5

Pilar Cagiao Vila

Profesora Titular

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 6

Francisco Xavier Castro Pérez

Catedrático EEUU

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 7

Emilio Grandío Seoane

Profesor Titular

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

Vocal 8

Xesús Balboa López

Profesor Titular

USC

Facultade de Xeografía e Hª

Hª Contemporánea e de América

(Engadir tantas liñas como sexa preciso).

1.3 Oferta: Anual
  1. Número de prazas de novo ingreso ofertadas

Máximo no 2009 / 2010: 21


Estimación para primeiros 4 anos: 84 1. Xustificación:

Interese científico do programa de doutoramentoEste programa posibilita que os alumnos adquiran a metodoloxía da
investigación científica e profundicen no coñecemento de diversos temas no ámbito da historia contemporánea, mantendo, ao tempo, a
necesaria visión de conxunto que se supó ha de ter cualquera profesional
que alcanzara un alto nivel de cualificación. Trátase, en suma, de
preparar a especialistas competentes, capaces de desenrolar unha
investigación rigurosa e relevante no contexto nacional e internacional.

Á súa vez, o programa tamén contribuirá á formación de novos


profesores universitarios.


 1. Obxectivos

Obxectivos do programa- Formación avanzada en técnicas de investigación

- Formación de novos doutores.

- Realización, defensa de Teses e obtención de doutoras/es.

Competencias

De acordo co establecido no R.D. 1393/2007 (punto 3.4 do Anexo I) garantiranse as seguintes competencias básicas:

Que os estudantes teñan demostrado unha compresión sistemática dun campo de estudo e o dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados con o dito campo.

Que os estudantes teñan demostrado a capacidade de concibir, deseñar, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación con seriedade académica.

Que os estudantes teñan realizado unha contribución a través dunha investigación orixinal que amplíe as fronteiras do coñecemento desenvolvendo un corpus substancial, do que parte mereza a publicación referida a nivel nacional e internacional.

Que os estudantes sexan capaces de realizar unha análise crítica, avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

Que os estudantes saiban comunicarse cos seus colegas, coa comunidade académica no seu conxunto e coa sociedade en xeral acerca das súas áreas de coñecemento.

Que se lles supoña capaces de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance tecnolóxico, social e cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento


 1. Acceso e admisión de estudantes
  1. Sistemas de información

   1. Sistemas accesibles de información previa á matriculación
 • Enderezo web institucional da USC:

(a cubrir por servizos da USC): http://www.usc.es/cptf/TercerCiclo/Programas/Datos2008/Pd2155-08-101_200801_2009ga.htm


 • Enderezo web propio do programa: http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hcontemp/posgrado/presentacion.htm
 • Outros:
     


   1. Procedementos de acollida e orientación dos novos doutorandos

Período de formación:
Ao comezar o curso fixarase un día para reunir aos alumnos de novo

ingreso e realizar unha sesión de acollida e información. A sesión a realizarán varios profesores do Máster Interuniversitario en Hª Contemporánea xunto co coordinador do mesmo. Durante dita sesión informarase aos alumnos dos seguintes aspectos:

• Informarase ao alumno sobre a estructura do programa do

máster.


• Se informará ao alumno da web do máster http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hcontemp/posgrado/presentacion.htm
onde poderán consultar entre outros datos os horarios de clase,

guías docentes das asignaturas, aulas de clase, data de cada

exame e aula de realización do exame.

-Informarase ao alumno da oferta pública de Traballos Fin de

Máster que existe na web do máster: http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hcontemp/posgrado/doctorado.htm
• Informarase ao alumno da existencia de tempo de tutorías en

cada asignatura que teñen os profesores e se lles animará a que

fagan uso de ditas tutorías explicándolles que é un dereito que

teñen.


• Informarase e animarase ao alumno a participar en actividades

organizadas dentro do Departamento que imparte docencia no

máster: seminarios, charlas, visitas, etc.

• Informarase ao alumno da existencia e utilidade do formulario do

máster para resolver dudas xerais co desenrolo do programa de máster: http://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hcontemp/posgrado/contactousc.htm
• Informarase ao alumno do procedemento a seguir no caso de

ter un problema ou inconvinte con algunha asignatura do

programa de máster.

• Informarase ao alumno de que ao finalizar o curso, o alumno

deberá encher unha encuesta que forma parte do proceso de

evaluación do máster e que se utiliza para mellorar a calidade do

máster.

• Informarase ao alumno da existencia da normativa completana web da universidade: http://www.usc.es/gl/normativa/3ciclo/index.html

Farase fincapé na normativa relacionada co acceso ao

doutorado para aqueles alumnos que desexen continuar realizando o Doitoramento no Programa Oficial de Posgrao Interuniversitario en Historia ContemporáneaPeríodo de investigación:


Ao comezar o curso fixarase un día para reunir aos alumnos de novo

ingreso e realizar unha sesión de acollida e información. A sesión a realizarán varios profesores do Máster Interuniversitario en Hª Contemporánea xunto co coordinador do mesmo. Durante dita sesión informarase aos alumnos dos seguintes aspectos:

• Informarase ao alumno sobre a estructura do programa do

Máster e sobre axudas e becas para realizar o Doutorado.

• Informarase ao alumno da existencia de tempo de tutorías en

cada asignatura que teñen os profesores e se lles animará a que

fagan uso de ditas tutorías explicándolles que é un dereito que

teñen.


• Informarase e animarase ao alumno a participar en actividades

organizadas dentro do Departamento que imparte docencia no

máster: seminarios, charlas, visitas, etc.

• Informarase ao alumno de que ao finalizar o curso, o alumno

deberá encher unha encuesta que forma parte do proceso de

evaluación do máster e que se utiliza para mellorar a calidade do

máster.

• Informarase ao alumno da existencia da normativa completana web da universidade: http://www.usc.es/gl/normativa/3ciclo/index.html

Farase fincapé na normativa relacionada co acceso ao

doutorado para aqueles alumnos que desexen continuar realizando o Doitoramento no Programa Oficial de Posgrao Interuniversitario en Historia Contemporánea

  1. Requisitos de admisión

   1. Período de formación

 1. Requisitos de admisión xa previstos polo máster ou másteres que proporcionan o período de formación (poñer os que xa figuran para cada máster)

Máster 1: Máster en Historia Contemporánea (da U. Valencia, U. A. Madrid, U. Complutense, U.A.Barcelona, USC, U.País Vasco, U. Zaragoza, U. Cantabria e U.I. Menéndez Pelayo)

Enderezo web institucional da USC (a cubrir por servizos da USC):      

Máster 2:
Enderezo web institucional da USC (a cubrir por servizos da USC):      

Máster 3:
Enderezo web institucional da USC (a cubrir por servizos da USC):       1. Específicos do programa de doutoramento para o período de formación. Non se establecen

x Especifícanse os seguintes:         1. Período de investigación
 1. Superación do período de formación ou obtención da equivalencia de competencias para acceder ao período de investigación do programa de doutoramento. En concreto calquera máster de contidos tales que proporcionen aquelas competencias que posibilitan iniciar este período de investigación no programa de doutoramento a xuízo da súa Comisión Académica.
 1. Outros Non se establecen

 Especifícanse os seguintes:      

  1. Sistemas accesibles de apoio e orientación dos estudantes logo de matriculados no programa      1. Planificación
  1. Período de formación

Modalidade x Presencial

 Virtual

 Mixto
A través de (escoller unha única posibilidade):


x 1ª posibilidade: Un máster oficial
 Da USC

x Externo á USC

Universidade coordinadora: Universidade de Valencia

Universidades participantes: Universidade Autónoma de Madrid, Universidade Complutense, Universidade Autónoma de Barcelona, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade do País Vasco, Universidade de Zaragoza, Universidade de Cantabria, Universidade Internacional Menéndez Pelayo.


 2ª posibilidade: Varios másteres oficiais

  • Máster 1:      

 Da USC


 Externo á USC

Universidade coordinadora:      

Universidades participantes:      


  • Máster 2:      

 Da USC


 Externo á USC

Universidade coordinadora:      

Universidades participantes:        • Máster 3:      

 Da USC


 Externo á USC

Universidade coordinadora:      

Universidades participantes:      

 3ª posibilidade: 60 créditos de diferentes másteres  • Máster 1:      

 Da USC


 Externo á USC

Universidade coordinadora:      

Universidades participantes:      


 • Materias:

Denominación

Créditos

     

     

     

     

(Engadir tantas liñas como sexa preciso).


  • Máster 2:      

 Da USC


 Externo á USC

Universidade coordinadora:      

Universidades participantes:      


 • Materias:

Denominación

Créditos

     

     

     

     

(Engadir tantas liñas como sexa preciso).


  • Máster 3:      

 Da USC


 Externo á USC

Universidade coordinadora:      

Universidades participantes:      


 • Materias:

Denominación

Créditos

     

     

     

     

(Engadir tantas liñas como sexa preciso).
 4ª posibilidade: Opción excepcional (RD 1393/2007 Art. 19.2.a )

Especificar
     
  1. Procedemento para a organización da mobilidade:
 1. Período de formación:

Fomentarase a mobilidade de alumnos ao amparo do Programa

Erasmus e as convocatorias de mobilidade de alumnos realizadas polo Ministerio de Ciencia e Innovación, acolléndose á mención de calidade que lle foi outorgada ao Máster.


Asimesmo, facilitarase aos alumnos a convalidación de créditos optativos realizados noutras Universidades coas que se teñan concertos e ampliaranse os convenios con outras Universidades co mesmo obxetivo de facilitar la mobilidade do alumnado. 1. Período de investigación:

Fomentarase a mobilidade de alumnos ao amparo das convocatorias de mobilidade de estudantes de doutorado realizadas polo Ministerio de Ciencia e Innovación, acolléndose á mención de calidade que lle foi outorgada ao Doutorado.
Aproveitaranse, igualmente, os convenios establecidos con outras universidades europeas, ao tiempo que se prevé a extensión dos mesmos a outros países e universidades.
Por outra parte, nos procedementos de aplicación no Doutorado
Interuniversitario de Historia Contemporánea, as Universidades firmantes comprometense a promover a participación do alumno nos seminarios de Doutorado doutras Universidades do programa distintas da propia, ao fin de completar a súa formación e de contrastar os avances da súa investigación en
varios contextos académicos.

  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje