Página principal

Diocese Tui-Vigo curso 2011-2012


Descargar 0.86 Mb.
Página1/4
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño0.86 Mb.
  1   2   3   4


Diocese Tui-Vigo

curso 2011-2012

Vigairía de Pastoral

Delegacións Diocesanas

Tui - Vigo
Actividades Pastorais

curso 2011-2012
Contidos

Presentación do Sr. Bispo 06

Introdución 10

Esquemas dos relatorios sobre Verbum Domini 16

Artigo de J.J. Fernández Sangrador sobre Verbum Domini 18

PROGRAMACIÓN DIOCESANA – Curso 2011-2012 25

Obxectivos 26

Liñas de acción diocesanas 28

Liñas de acción arciprestais 36

Liñas de acción parroquiais 40

PROGRAMACIÓN DELEGACIÓNS – Curso 2011-2012 45

Delegación Episcopal para o servizo do Clero 46

Delegación Diocesana de Vocacións 50

Delegación Diocesana de Misións / Dirección Obras Misionais Pontif. 54

Delegación Episcopal de Vida Consagrada 58

Confer 59

Delegación Episcopal de Apostolado Segrar 60

Delegación Diocesana de Pastoral Familiar 63

Delegación Diocesana de Pastoral Xuvenil 66

Delegación Diocesana de Pastoral Universitaria 70

Delegación Diocesana de Pastoral Obreira 72

Organismo Diocesano para a Formación dos Axentes de Pastoral 74

Ágora 75

Ensino Relixioso Escolar 77

Delegación Diocesana de Catequese 78

Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social 80

Delegación Diocesana de Relacións Interconfesionais 82

Secretariado Bíblico Diocesano 83

Delegación Episcopal para o Ministerio da Pastoral Litúrxica 84

Delegación de Acción Caritativa e Social - Cáritas Diocesana 85

Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria 88

Delegación Diocesana de Apostolado do Mar 90

Delegación Diocesana de Pastoral da Saúde 92

SÍNTESE actividades pastorais 2011-2012 97

CALENDARIO 102

resentación do Sr. Bispo

Estimados en Cristo:

Dous acontecementos da maior importancia marcaron, no pasado curso pastoral, a vida da Igrexa. Un deles afecta á Igrexa universal: a publicación da Exhortación Apostólica postsinodal Verbum Domini. Outro implica de xeito directo á Igrexa en España: a tradución da Biblia promovida pola Conferencia Episcopal.

Ambos os feitos poñen a Palabra de Deus no corazón da vida eclesial.

Como Igrexa que peregrina en Tui-Vigo non podiamos permanecer nin xordos nin alleos a esta chamada, a este reto de situar a Palabra de Deus no lugar que lle corresponde e merece. Por esta razón pensamos nunha programación anual que formulase en forma de obxectivos e accións as grandes intuicións e propostas da Verbum Domini.

Así, durante os días 12 e 13 de xullo, convoquei aos Srs. Arciprestes e Delegados no Seminario Menor de Tui para elaborar o Plan Diocesano de Pastoral para o curso 2011-2012. A finalidade era clara: facer realidade na nosa Diocese, a través dos obxectivos e accións pastorais, que a Igrexa vive e está ao servizo da Palabra de Deus.

O biblista D. Jorge Juan Fernández Sangrador, que participou no Sínodo da Palabra en calidade de experto, axudounos cos seus relatorios a profundar tanto no contido como nas claves interpretativas da mencionada Exhortación Apostólica.

Foron unhas xornadas de intenso traballo, pero tamén de feliz convivencia e de oración común. O seu froito é o documento que tedes nas vosas mans e que recolle o traballo de moitos, pero que quere ser tarefa de todos.

Pido á comunidade diocesana que esta proposta pastoral sexa recibida e asumida por todos. As Parroquias, a Vida Consagrada e os Movementos, terán nela un punto de comuñón e buscarán nela as accións que máis se acomoden ás súas posibilidades e necesidades.

Desexo tamén que esta programación axude aos nosos fieis a achegarse con maior intensidade á Palabra de Deus, para que esta Palabra anunciada, acollida, celebrada e meditada na Igrexa sexa o fundamento da súa vida espiritual e do seu compromiso cristián.

Logo de vivir uns días intensos e vibrantes con ocasión da Xornada Mundial da Xuventude, pido unha particular solicitude para coa mocidade. “Esta atención ao mundo xuvenil implica a valentía dun anuncio claro; habemos de axudar aos mozos a que adquiran confianza e familiaridade coa Sagrada Escritura, para que sexa como un compás que indica a vía a seguir” (VD 104).

Finalizo cunhas palabras do Santo Padre: “Que o Espírito Santo esperte nos homes fame e sede da Palabra de Deus e suscite entusiastas anunciadores e testemuñas do Evanxeo” (VD 122).

Afmo. en Cristo.

Luis Quinteiro Fiuza, bispo de Tui-Vigo


resentación del Sr. Obispo

Estimados en Cristo:

Dos acontecimientos de la mayor importancia marcaron, en el pasado curso pastoral, la vida de la Iglesia. Uno de ellos afecta a la Iglesia universal: la publicación de la Exhortación Apostólica postsinodal Verbum Domini. Otro implica de manera directa a la Iglesia en España: la traducción de la Biblia promovida por la Conferencia Episcopal.

Ambos hechos ponen la Palabra de Dios en el corazón de la vida eclesial.

Como Iglesia que peregrina en Tui-Vigo no podíamos permanecer ni sordos ni ajenos a esta llamada, a este reto de situar la Palabra de Dios en el lugar que le corresponde y merece. Por esta razón pensamos en una programación anual que formulara en forma de objetivos y acciones las grandes intuiciones y propuestas de la Verbum Domini.

Así, durante los días 12 y 13 de julio, convoqué a los Srs. Arciprestes y Delegados en el Seminario Menor de Tui para elaborar el Plan Diocesano de Pastoral para el curso 2011-2012. La finalidad era clara: hacer realidad en nuestra Diócesis, a través de los objetivos y acciones pastorales, que la Iglesia vive y está al servicio de la Palabra de Dios.

El biblista D. Jorge Juan Fernández Sangrador, que participó en el Sínodo de la Palabra en calidad de experto, nos ayudó con sus ponencias a profundizar tanto en el contenido como en las claves interpretativas de la mencionada Exhortación Apostólica.

Fueron unas jornadas de intenso trabajo, pero también de feliz convivencia y de oración común. Su fruto es el documento que tenéis en vuestras manos y que recoge el trabajo de muchos, pero que quiere ser tarea de todos.

Pido a la comunidad diocesana que esta propuesta pastoral sea recibida y asumida por todos. Las Parroquias, la Vida Consagrada y los Movimientos, tendrán en ella un punto de comunión y buscarán en ella las acciones que más se acomoden a sus posibilidades y necesidades.

Deseo también que esta programación ayude a nuestros fieles a acercarse con mayor intensidad a la Palabra de Dios, para que esta Palabra anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia sea el fundamento de su vida espiritual y de su compromiso cristiano.

Después de haber vivido unos días intensos y vibrantes con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, pido una particular solicitud para con los jóvenes. “Esta atención al mundo juvenil implica la valentía de un anuncio claro; hemos de ayudar a los jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad con la Sagrada Escritura, para que sea como una brújula que indica la vía a seguir” (VD 104).

Finalizo con unas palabras del Santo Padre: “Que el Espíritu Santo despierte en los hombres hambre y sed de la Palabra de Dios y suscite entusiastas anunciadores y testigos del Evangelio” (VD 122)

Afmo. en Cristo.

Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Tui-Vigo
ntroduciónO presente documento ten a súa orixe nunhas xornadas de programación celebradas en Tui entre os días 12 e 13 de xullo. Da reflexión e do diálogo conxunto entre Arciprestes e Delegados naceu o texto que agora che facemos chegar. Nel atoparás:


Os esquemas dos relatorios e un artigo sobre a Verbum Domini

Durante dous días, nun proceso de elaboración novo, Delegados e Arciprestes, presididos polo sr. Bispo, profundamos na Exhortación Postsinodal Verbum Domini co fin de facer propostas pastorais concretas.

Axudounos nesta tarefa como relator D. Jorge Juan Fernández Sangrador.1

Os esquemas das conferencias que pronunciou, así como un artigo seu sobre a Verbum Domini, que se distribuíu entre os participantes, enmarcan e sitúan a presente programación diocesana2.


A programación diocesana para o curso 2011-2012

Froito de escoita, do diálogo, do coñecemento da realidade e da procura común, formuláronse: • un obxectivo xeral, centrado na Palabra de Deus

 • dous obxectivos específicos que desenvolven o obxectivo xeral. O primeiro, mira máis cara a interioridade da Igrexa, ad intra. O segundo, ad extra, céntrase máis nas realidades do mundo.

 • Unhas liñas de acción que afectan a distintos ámbitos e lugares. Primeiramente á Diocese na súa globalidade. Neste caso propóñense sete liñas de acción especificando responsables e tempos. As outras dúas liñas de acción afectan aos arciprestados e parroquias. En ambos os casos enuméranse unhas posibles accións vinculadas a cada un dos obxectivos específicos. Corresponde a cada arciprestado e parroquia facer as concrecións e acomodacións oportunas.

Aínda que é certo que a Verbum Domini marcou o camiño desta programación pastoral, non quixemos esquecer o noso Sínodo Diocesano, acontecemento de graza para esta Igrexa de Tui-Vigo. Moitas das accións inspíranse e beben das Constitucións Sinodais.
A programación das distintas Delegacións

Neste bloque recóllense tanto os obxectivos como as actividades que organizan as Delegacións para o presente curso pastoral.

Resulta evidente que cada Delegación ten unha dinámica e unhas accións que lle son propias. Pero todas fixeron o esforzo por asumiren nas súas propostas a programación pastoral da Diocese. Nalgúns casos responsabilizándose das accións, noutros casos promovendo ou participando das propostas.

Convén ler con atención este apartado, reflexo da vida pastoral que temos e da que queremos ter, e orientación para moitas accións en parroquias e arciprestados.


Un calendario de actividades

Para facilitar a organización e a posibilidade de asistir aos distintos actos, preséntase un calendario no que se sinalan as actividades promovidas polas Delegacións.

Detrás destas páxinas hai un bo feixe de ilusións e de esperanzas, hai moitas ganas de conectar coas necesidades e demandas dos nosos fieis, hai un claro desexo de colaborar con todos aqueles que asumen diversos cargos pastorais.

Na nosa man está facer vida estas palabras para que a Palabra sexa vida na nosa Igrexa.

Un cordial saúdo.
Xosé Vidal Novoa Xoán Andión Marán

Pro-Vigairo de Pastoral Vigairo de Pastoral


ntroducciónEl presente documento tiene su origen en unas jornadas de programación celebradas en Tui entre los días 12 y 13 de julio. De la reflexión y del diálogo conjunto entre arciprestes y delegados nació el texto que ahora te hacemos llegar. En él encontrarás:


Los esquemas de las ponencias y un artículo sobre la Verbum Domini

Durante dos días, en un proceso de elaboración novedoso, Delegados y Arciprestes, presididos por el sr. Obispo, hemos ahondado en la Exhortación Postsinodal Verbum Domini con el fin de hacer propuestas pastorales concretas.

Nos ayudó en esta tarea como ponente D. Jorge Juan Fernández Sangrador.3

Los esquemas de las conferencias que pronunció, así como un artículo suyo sobre la Verbum Domini, que se distribuyó entre los participantes, enmarcan y sitúan la presente programación diocesana4.


La programación diocesana para el curso 2011-2012

Fruto de la escucha, del diálogo, del conocimiento de la realidad y de la búsqueda común, se formularon: • un objetivo general, centrado en la Palabra de Dios

 • dos objetivos específicos que desarrollan el objetivo general. El primero, mira más hacia la interioridad de la Iglesia, ad intra. El segundo, ad extra, se centra más en las realidades del mundo.

 • Unas líneas de acción que afectan a distintos ámbitos y lugares. Primeramente a la Diócesis en su globalidad. En este caso se proponen siete líneas de acción especificando responsables y tiempos. Las otras dos líneas de acción afectan a los arciprestazgos y parroquias. En ambos casos se enumeran unas posibles acciones vinculadas a cada uno de los objetivos específicos. Corresponde a cada arciprestazgo y parroquia hacer las concreciones y acomodaciones oportunas.

Si bien es cierto que la Verbum Domini ha marcado el camino de esta programación pastoral, no hemos querido olvidar nuestro Sínodo Diocesano, acontecimiento de gracia para esta Iglesia de Tui-Vigo. Muchas de las acciones se inspiran y beben de las Constituciones Sinodales.
La programación de las distintas Delegaciones

En este bloque se recogen tanto los objetivos como las actividades que organizan las Delegaciones para el presente curso pastoral.

Resulta evidente que cada Delegación tiene una dinámica y unas acciones que le son propias. Pero todas han hecho el esfuerzo por asumir en sus propuestas la programación pastoral de la Diócesis. En algunos casos responsabilizándose de las acciones, en otros casos promoviendo o participando de las propuestas.

Conviene leer con atención este apartado, reflejo de la vida pastoral que tenemos y de la que queremos tener, y orientación para muchas acciones en parroquias y arciprestazgos.


Un calendario de actividades

Para facilitar la organización y la posibilidad de asistir a los distintos actos, se presenta un calendario en el que se señalan las actividades promovidas por las Delegaciones.

Detrás de estas páginas hay un buen manojo de ilusiones y de esperanzas, hay muchas ganas de conectar con las necesidades y demandas de nuestros fieles, hay un claro deseo de colaborar con todos aquellos que asumen diversos cargos pastorales.

En nuestra mano está hacer vida estas palabras para que la Palabra sea vida en nuestra Iglesia.

Un cordial saludo.
José Vidal Novoa Juan Andión Marán

Pro-Vicario de Pastoral Vicario de Pastoral


ESQUEMAS DE LAS PONENCIAS SOBRE VERBUM DOMINI
Tui, 12-13 de julio de 2011
Dr. D. Jorge Juan Fernández Sangrador

Sesión I

1) La Palabra de Dios en la Iglesia (Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini, 2ª parte)

2) “La hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura debe tener siempre como punto de referencia la liturgia” (52)

3) “Educar a todos los fieles a gustar el sentido profundo de la Palabra de Dios que se despliega en la liturgia a lo largo del año, mostrando los misterios fundamentales de nuestra fe” (53)

4) “Es más conveniente que nunca profundizar en la relación entre Palabra y Sacramento” (53)

5) “La Palabra de Dios leída y anunciada por la Iglesia en la liturgia conduce, por decirlo así, al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía, como a su fin propio” (55)

6) Reconciliación y Unción de los enfermos: centralidad de la Palabra de Dios (61). Indulgencia plenaria (87)

7) Contemporaneidad de la Sagrada Escritura

8) “El leccionario: comprensión de la unidad del plan divino, mediante la correlación entre las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, centrada en Cristo y en su misterio pascual”. “Que se publiquen subsidios” (57)

9) “Las lecturas de los dos Testamentos han de ser consideradas a la luz de la lectura canónica, es decir, de la unidad intrínseca de toda la Biblia” (57)

10) Sagrada Escritura – Analogía de la fe (Credo) – Catecismo de la Iglesia Católica: animación de la pastoral con un conocimiento de la Biblia según la fe de la Iglesia (73)

11) Historia de la salvación y contenidos de la fe de la Iglesia. Palabra de Dios y Catecismo de la Iglesia Católica (74)

12) Celebraciones de la Palabra de Dios en asambleas dominicales sin sacerdote (cf. Sacramentum caritatis, 75): “Que se confeccionen directorios rituales” (65)

13) Lectura orante de la Sagrada Escritura (lectio divina) (86-87)
Sesión II

1) El ministerio de lector (58)

2) La formación bíblica: hermenéutica, teología del Antiguo y del Nuevo Testamento, Escritura y Tradición, Escritura y predicación, catequesis y actividad pastoral (81)

3) Instituciones de apostolado bíblico (75)

4) Animación bíblica de toda la pastoral (73). Exégesis, teología, espiritualidad y misión (82)

5) Liturgia de las Horas y Primeras Vísperas (62)

6) Centralidad de la Palabra de Dios en peregrinaciones, fiestas particulares, misiones populares, retiros espirituales y días especiales de penitencia, reparación y perdón (65)

7) Silencio, recogimiento y sosiego interior (66)

8) Proclamación solemne del Evangelio (67)

9) Lugar de relieve para la Sagrada Escritura en el templo y fuera de la celebración. Sin ocupar la centralidad del Santísimo Sacramento (68) [“La Iglesia honra con la misma veneración, aunque no con el mismo culto, la Palabra de Dios y el misterio eucarístico” (55)]

10) Textos bíblicos en la celebración litúrgica (69)

11) Cantos litúrgicos de inspiración bíblica (70)

12) La Palabra de Dios y los discapacitados (71)

13) Día de la Biblia

14) Tierra Santa (89)

Exhortación apostólica postsinodal

Verbum Domini

Jorge Juan Fernández Sangrador

Director General de Publicaciones de la Conferencia Episcopal Española

y de la Biblioteca de Autores Cristianos

La exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini ofrece a la Iglesia universal las propuestas elevadas al papa Benedicto XVI por la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, que tuvo lugar en el Vaticano del 5 al 26 de octubre de 20085. Verbum Domini fue firmada por el Papa el 30 de septiembre de 2010, memoria litúrgica de san Jerónimo, al igual que hiciera, en 1943, el papa Pío XII con la encíclica Divino Afflante Spiritu 6.


La exhortación apostólica postsinodal, presentada el 11 de noviembre de 2010, en el Aula Juan Pablo II de la Sala de Prensa de la Santa Sede7, se divide en tres partes: Verbum Domini, Verbum in Ecclesia y Verbum mundo. Va precedida de una introducción, en la que se indica la finalidad del documento, y una conclusión, en la que se recogen las ideas motrices. El título ha sido tomado de un versículo de los oráculos de Isaías, que 1 Pedro retoma para exhortar a los cristianos a que se dejen regenerar por la Palabra de Dios.
El título
Dice el profeta Isaías: “Verbum autem Dei nostri manet in aeternum” (“La palabra de nuestro Dios permanece para siempre”8) (Is 40,8). Con este capítulo da comienzo el llamado Libro de la Consolación (“Consolad, consolad a mi pueblo –dice vuestro Dios-“: Is 40,1). El profeta anuncia en él la liberación del pueblo santo; el período de esclavitud ha llegado a su fin y, guiados por Dios, emprenderán un nuevo éxodo (“Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita: En el desierto preparadle un camino al Señor”: Is 40,2-3). A pesar de la contingencia de la naturaleza (“Se agosta la hierba, se marchita la flor”: 40,7.8) y del hombre (“Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre”: 40,6), hay una fuerza estable, que permanece para siempre y en la que el ser humano halla seguridad: la Palabra de Dios.
En 1 Pedro se cita el pasaje de Isaías: “Ya que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad hasta amaros unos a otros como hermanos, amaos de corazón unos a otros con una entrega total, pues habéis sido regenerados, pero no a partir de una semilla corruptible sino de algo incorruptible, mediante la palabra de Dios viva y permanente, porque toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba: se agosta la hierba y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pues esa es la palabra del Evangelio que se os anunció” (1 Pedro 1,22-25). He aquí la buena noticia –dice el Papa-, el anuncio que, a través de los siglos, llega hasta nosotros9, alentando la esperanza que no defrauda y que da fuerza y consistencia en medio de las vicisitudes humanas al creyente renacido en Cristo. En efecto, Dios Padre, “mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva; para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros” (1 Pedro 1,3-4).

Finalidad
Benedicto XVI indica en la Introducción cuáles son los objetivos que se propone con la publicación de esta exhortación apostólica:
- Dar a conocer los resultados de la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.
- Indicar algunas líneas fundamentales para que la Palabra de Dios, fuente de constante renovación, sea el corazón de toda actividad eclesial.
- Reavivar el encuentro personal y comunitario con Cristo para, de este modo, ser sus anunciadores y que el don de la vida divina se extienda a todo el mundo.
- Verificar la puesta en práctica de la constitución dogmática Dei Verbum y hacer frente a los nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo10.
- Tomar conciencia de que únicamente en el “nosotros” de la Iglesia, en la escucha y en la acogida recíproca, se puede profundizar en la relación personal con la Palabra de Dios.
- Mostrar la contemporaneidad de la Palabra de Dios en la lectura personal de la Sagrada Escritura, la liturgia, la catequesis y la investigación científica11.
Por otra parte, se aprecia en Verbum Domini que la nueva envangelización y el diálogo ecuménico se hallan también entre los objetivos que el Benedicto XVI se ha propuesto. Este invita a proseguir la misión ad gentes y a emprender con energía la acción evangelizadora, sobre todo en los países en que el Evangelio no es tenido en cuenta a causa del secularismo12. En lo que respecta al ecumenismo, la exhortación incide en la importancia de los estudios bíblicos, las traducciones de la Sagrada Escritura y las celebraciones de la Palabra de Dios para que gracias a ellas se viva una comunión real, aun cuando no sea plena, entre los miembros de las diversas confesiones cristianas13, de modo que todos se dejen guiar por el Espíritu Santo para “amar cada vez más la Palabra de Dios”14, que, en definitiva, es Jesucristo, Verbo encarnado.

Estructura

Como se ha dicho, la exhortación apostólica postsinodal se divide en tres partes. Cada una de ellas va precedida de unos versículos del prólogo del Evangelio según san Juan: 1) Verbum Dei: “En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios … y la Palabra se hizo carne” (Jn 1,1.14); 2) Verbum in Ecclesia: “A cuantos la recibieron, le da poder para ser hijos de Dios” (Jn 1,12); 3) Verbum mundo: “A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer” (Jn 1,18). Se corresponden con las cuatro partes del mensaje al pueblo de Dios de la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos: 1) La voz de la Palabra: la revelación; 2) El rostro de la Palabra: Jesucristo; 3) La casa de la Palabra: la Iglesia; 4) Los caminos de la Palabra: la misión15.

1) Primera parte: Verbum Dei

Verbum Dei se divide en tres capítulos: a) El Dios que habla; b) La respuesta del hombre al Dios que habla; c) La hermenéutica de la Sagrada Escritura en la Iglesia.

a) El Dios que habla.- En este apartado se pone de relieve la dimensión trinitaria de la revelación –el Padre es fuente y origen de la Palabra16- y la voluntad divina de mantener un diálogo con el hombre, siendo Dios quien toma la iniciativa de manifestarse y esto de diversos modos. La exhortación se vale de la categoría analogía para analizar los diferentes significados de la Palabra de Dios. Este habla por medio de la creación, y, sobre todo, por el hombre y la mujer creados a imagen de Dios. Ha hablado por medio de los profetas. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento son Palabra atestiguada y divinamente inspirada. La Tradición viva de la Iglesia es también Palabra suya. Y lo mismo se puede decir del silencio de Cristo muerto en la cruz. Todos los significados de la Palabra de Dios conducen a Él, Verbo encarnado. De ahí que Verbum Domini haga especial hincapié en la cristología de la Palabra, subrayando a la vez la importancia de la acción del Espíritu Santo y poniendo en Dios Padre el principio y la finalidad de todo cuanto es y ha sido dicho. En esta primera parte se trata también la relación entre Tradición y Escritura, así como el tema de la inspiración y la verdad de la Biblia.

b) La respuesta del hombre al Dios que habla.- El hombre es llamado a entrar en la alianza con Dios, que lo escucha y responde a sus interrogantes. A Dios que habla, el hombre responde con la fe. La oración más adecuada es la que se expresa con las mismas palabras que Dios se ha dignado revelar y que se contienen en la Sagrada Escritura. En ella, se describe el pecado como falta de escucha de la Palabra de Dios; pecado que ha sido vencido por la obediencia radical de Jesucristo hasta la muerte, y una muerte en cruz. La Virgen María, Mater Verbi Dei y Mater fidei, es ejemplo del perfecto cumplimiento de la reciprocidad entre la Palabra de Dios y la fe.

c) La hermenéutica de la Sagrada Escritura.- La Sagrada Escritura debería ser, como se ha dicho en la constitución dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum, “el alma de la teología”. La Iglesia es el lugar originario de la interpretación de la Biblia. Se invita a descubrir la hermenéutica indicada por el Concilio Vaticano II, con el fin de evitar un cierto dualismo propio de una interpretación secularizada, que podría conducir bien al fundamentalismo bien al misticismo. La correcta hermenéutica requiere la complementariedad del sentido literal y espiritual, la armonía entre fe y razón. Se examina la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, se muestra la unidad intrínseca de la Biblia, sin dejar a un lado la cuestión de sus páginas “oscuras”, y se valora el acercamiento al judaísmo para conocer mejor el Antiguo Testamento, así como la cultura y el universo religioso en que transcurre la vida terrena de Jesucristo.Verbum Domini ofrece algunas orientaciones para que se establezca un diálogo entre pastores, teólogos y exegetas, y sobre los planes de estudios teológicos. Finalmente, puesto que la Sagrada Escritura es un vínculo importante de unidad entre los miembros de las diferentes Iglesias cristianas, es por ello por lo que Verbum Domini atribuye gran importancia a la común veneración hacia la Biblia y a la administración del bautismo en el nombre de la santa Trinidad, cuyo misterio ha sido revelado en la Sagrada Escritura. Los números dedicados a la hermenéutica mencionan a algunos santos, a los que la exhortación apostólica propone como modelos de interpretación bíblica: viva lectio est vita bonorum.

2) Segunda parte: Verbum in EcclesiaVerbum in Ecclesia se divide en tres partes: a) La Palabra de Dios y la Iglesia; b) La liturgia, lugar privilegiado de la Palabra de Dios; c) La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia.

a) La Palabra de Dios y la Iglesia.- La exhortación apostólica postsinodal resalta el hecho de que, por obra de la divina providencia, la Iglesia es la casa de la Palabra de Dios, pues acoge al Verbo hecho carne que ha puesto su morada entre nosotros, y que gracias a la Palabra de Dios y a la acción sacramental, Jesucristo se hace contemporáneo de los hombres en la vida de la Iglesia.

b) La liturgia, lugar privilegiado de la Palabra de Dios.- Se muestra en los números de este capítulo el nexo vital entre la Sagrada Escritura y los sacramentos, sobre todo la eucaristía, ya que la liturgia de la Palabra es la primera parte de la misa. Es tenida en cuenta igualmente la relación entre Palabra de Dios y los sacramentos de la reconciliación y de la unción de los enfermos. El vínculo entre los sacramentos y la Palabra de Dios abre la reflexión acerca de la sacramentalidad de esta. Haciéndose eco del sentir de los padres sinodales, Verbum Domini llama la atención sobre la importancia del leccionario que la reforma del Concilio Vaticano II ha enriquecido con abundantes pasajes de la Sagrada Escritura. En ese contexto, no se podía dejar de hacer referencia a la importancia del ministerio del lectorado y, sobre todo, de la homilía, que es, en esta exhortación apostólica, un tema importante. Verbum Domini destaca además la gran importancia que la Palabra de Dios tiene en la celebración de la Liturgia de la horas. Se ofrecen orientaciones para la animación litúrgica, la celebración y la proclamación de la Palabra de Dios, el silencio, los tiempos litúrgicos, la exclusividad de los textos bíblicos en la liturgia, el canto inspirado en la Sagrada Escritura, la atención a los ciegos y a los sordos.

c) La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia.- Se da gran importancia a la dimensión bíblica de la pastoral y de la catequesis, la formación de los cristianos, las grandes asambleas eclesiales, las vocaciones, los pastores de la Iglesia y los candidatos al ministerio ordenado, los miembros de la vida consagrada y los fieles laicos. Un parte considerable del capítulo tercero está dedicada a la lectura orante de la Sagrada Escritura, sobre todo a la lectio divina y a la devoción mariana. Se concluye con algunas reflexiones acerca de Tierra Santa, donde la Palabra de Dios se ha encarnado y revelado.

3) Tercera parte: Verbum mundo

Verbum mundo invita a los cristianos a que anuncien la Palabra de Dios al mundo en el que viven y trabajan. Se divide en cuatro capítulos: a) La misión de la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios al mundo; b) Palabra de Dios y compromiso en el mundo; c) Palabra de Dios y culturas; d) Palabra de Dios y diálogo interreligioso.

a) La misión de la Iglesia: anunciar la Palabra de Dios al mundo.- El Papa hace una reflexión sobre la misión de la Iglesia, que tiene como punto de partida y de llegada a Dios Padre. Su Palabra, Verbo por el que se nos ha comunicado la vida divina, impele, después de haber sido acogida, a la misión. Todos los bautizados son responsables del anuncio de la Palabra de Dios, destinada, ante todo, a aquellos que aún no la conocen, pero también a cuantos, habiendo sido bautizados, precisan de una nueva evangelización que los ayude a redescubrir la Palabra de Dios. La credibilidad de ese anuncio depende en buena medida del testimonio de vida cristiana.

b) Palabra de Dios y compromiso en el mundo.- Se hacen indicaciones para animar la compleja realidad del mundo por medio de la Palabra de Dios. Los cristianos son convocados a servir al Verbo de Dios en los pequeños y en los humildes y a trabajar en favor de la reconciliación, la justicia y la paz entre los pueblos. La Palabra de Dios es fuente de caridad activa y creativa cuando se trata de acometer, para aliviarlo, el sufrimiento, ya sea material ya espiritual, de los pobres. Verbum Domini trata de iluminar con la Palabra de Dios la vida de los jóvenes, los emigrantes, los afligidos y los necesitados. Y muestra cuán importante es para el cristianismo la salvaguarda de la creación, pues esta es también, analógicamente, Palabra de Dios.

c) Palabra de Dios y culturas.- La Biblia es denominada “gran código para las culturas”, manantial inagotable de manifestaciones artísticas desde el pasado hasta nuestros días. Conviene, pues, que sea dada a conocer en las instituciones académicas y por los medios de comunicación social. La traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas forma parte de ese dinamismo evangelizador, pero téngase en cuenta que, aun cuando la Palabra de Dios se exprese en las culturas de los pueblos, rebasa con creces los límites de estas.

d) Palabra de Dios y diálogo interreligioso.- Tras haber establecido el valor y la actualidad del diálogo interreligioso, Verbum Domini ofrece, a la luz de la Palabra de Dios revelada plenamente en Jesucristo, algunas indicaciones sobre cómo se ha de llevar a cabo el diálogo entre cristianos y musulmanes, así como con los que pertenecen a otras confesiones no cristianas, y ello en el marco de la libertad religiosa, lo que implica no sólo libertad para practicar la propia fe sino también libertad de conciencia para elegir religión.
Conclusión

No debe ser pasado por alto el hecho de que, en Verbum Domini, la primera y última palabra sea alegría17, don del Espíritu Santo, que no cesa de convocar a oyentes y anunciadores convencidos de la Palabra de Dios para que den a conocer la fuente de la verdadera alegría, no de una alegría superficial y efímera, sino de aquella que brota del ser conscientes de que sólo Jesucristo tiene palabras de vida eterna18. Y esa íntima relación entre Palabra de Dios y alegría se pone de manifiesto claramente en la la Virgen María, que es Mater Verbi et Mater laetitiae.
curso 2011-2012
Obxectivo xeral
REVALORIZAR A PALABRA DE DEUS COMO CORAZÓN DA VIDA E MISIÓN DA IGREXA E FONTE DE RENOVACIÓN CONSTANTE.


Obxectivo específico 1
Espertar no Pobo de Deus a fame e amor pola Sagrada Escritura, de maneira que o seu coñecemento, a súa lectura orante, a súa vivencia, e as celebracións da Igrexa ao longo do ano litúrxico, sirvan para profundar na comuñón con Xesucristo, Palabra de Deus encarnada.


Obxectivo específico 2

Anunciar a Palabra de Deus como luz que ilumina hoxe as realidades temporais, anima ao compromiso e promove unha nova evanxelización.


Objetivo general


REVALORIZAR LA PALABRA DE DIOS COMO CORAZÓN DE LA VIDA Y MISIÓN DE LA IGLESIA Y FUENTE DE RENOVACIÓN CONSTANTE.

Objetivo específico 1


Despertar en el Pueblo de Dios el hambre y amor por la Sagrada Escritura, de manera que su conocimiento, su lectura orante, su vivencia, y las celebraciones de la Iglesia a lo largo del año litúrgico, sirvan para profundizar en la comunión con Jesucristo, Palabra de Dios encarnada.

Objetivo específico 2

Anunciar la Palabra de Dios como luz que ilumina hoy las realidades temporales, anima al compromiso y promueve una nueva evangelización.


1. Anuncio da Palabra e internet

Liña de acción

Promover por diversos medios [valéndonos tamén das novas tecnoloxías] o anuncio da Palabra, especialmente entre a mocidade e entre quen están apartados da fe. (Cf. Constitución Sinodal Nº 22).

Responsable

Delegación de Xuventude, Delegación de Apostolado Segrar, Delegación de Medios de Comunicación Social.

Tempo: Todo o curso.2. Grupos bíblicos (de Lectio Divina e outros)

Liña de acción

Crear ou potenciar, nas distintas zonas da Diocese, grupos bíblicos.

ResponsableSecretariado Bíblico, Delegación de Vida Consagrada.

Tempo: Todo o curso.


3. Animación

Liña de acción

Realizar unha campaña de animación ao redor da Palabra en distintos momentos do curso pastoral.

ResponsableVigairía de Pastoral, Secretariado Bíblico, Delegación de Medios de Comunicación Social, Delegación de Apostolado Segrar.

Tempo: Todo o curso.


4. Formación do clero

Liña de acción

Dedicar a formación permanente do clero á actualización bíblica e á homilía. (Cf. Constitucións Sinodais Nº 56-57).

ResponsableDelegación do Clero, Delegación de Liturxia, Instituto Teolóxico “San Xosé”.

Tempo: Todo o curso.5. Formación de lectores

Liña de acción

Establecer na Diocese centros de formación para lectores e monitores da Palabra de Deus. (Cf. Constitución Sinodal. Nº 40).

ResponsableCentro Diocesano de Formación, Delegación de Liturxia.

Tempo: Durante o curso.


6. Peregrinación a Terra Santa

Liña de acción

Organizar unha peregrinación diocesana a Terra Santa.

ResponsableDelegación de Santuarios e Peregrinacións, Delegación de Vida Consagrada, Consello Diocesano de Laicos.

Tempo: Neste curso.


7. Romaría da Palabra

Liña de acción

Celebrar unha “Romaría” ou “Festa da Palabra” como final do curso pastoral.

ResponsableDelegación de Santuarios e Peregrinacións, Delegación de Liturxia.

Tempo: Fin de curso.
1. Anuncio de la Palabra e internet

Linea de acción

Promover por diversos medios [valiéndonos también de las nuevas tecnologías] el anuncio de la Palabra, especialmente entre jóvenes y entre quienes están apartados de la fe. (Cf. Constitución Sinodal Nº 22).

Responsable

Delegación de Juventud, Delegación de Apostolado Seglar, Delegación de Medios de Comunicación Social.

Tiempo: Todo el curso.2. Grupos bíblicos (de Lectio Divina y otros)

Linea de acción

Crear o potenciar, en las distintas zonas de la Diócesis, grupos bíblicos.

ResponsableSecretariado Bíblico, Delegación de Vida Consagrada.

Tiempo: Todo el curso.


3. Animación

Liña de acción

Realizar una campaña de animación en torno a la Palabra en distintos momentos del curso pastoral.

ResponsableVicaría de Pastoral, Secretariado Bíblico, Delegación de Medios de Comunicación Social, Delegación de Apostolado Seglar.

Tiempo: Todo el curso.


4. Formación del clero

Linea de acción

Dedicar la formación permanente del clero a la actualización bíblica y a la homilía. (Cf. Constituciones Sinodales Nº 56-57).

ResponsableDelegación del Clero, Delegación de Liturgia, Instituto Teológico “San Xosé”.

Tiempo: Todo el curso.5. Formación de lectores

Linea de acción

Establecer en la Diócesis centros de formación para lectores y monitores de la Palabra de Dios. (Cf. Constitución Sinodal. Nº 40).

ResponsableCentro Diocesano de Formación, Delegación de Liturgia.

Tiempo: Durante el curso.


6. Peregrinación a Tierra Santa

Linea de acción

Organizar una peregrinación diocesana a Tierra Santa.

ResponsableDelegación de Santuarios y Peregrinaciones, Delegación de Vida Consagrada, Consejo Diocesano de Laicos.

Tiempo: En este curso.7. Romería de la Palabra

Linea de acción

Celebrar una “Romería” o “Fiesta de la Palabra” como final del curso pastoral.

ResponsableDelegación de Santuarios y Peregrinacións, Delegación de Liturgia.

Tiempo: Fin de curso.
Para o obxectivo específico 1

 1. Seguimento, por parte dos arciprestados, do Plan de Pastoral diocesano.

 2. Organizar nos arciprestados un curso de formación bíblica, exercicios espirituais, encontros de oración, etc., especialmente onde as parroquias non teñan posibilidade de facelo por si mesmas.

 3. Potenciar algunhas celebracións litúrxicas a nivel arciprestal: celebracións da Penitencia, Vixilias,… coidando a Liturxia da Palabra.


Para o obxectivo específico 2
 1. Ante determinadas situacións sociais, e á luz da Palabra de Deus e da Doutrina Social da Igrexa, os arciprestados reflexionarán e acentuarán as medidas que manifesten a comuñón e solidariedade das Parroquias cos máis débiles. (Cf. Constitución Sinodal Nº 116).


Para el objetivo específico 1

 1. Seguimento, por parte de los arciprestazgos, del Plan de Pastoral diocesano.

 2. Organizar en los arciprestazgos un curso de formación bíblica, ejercicios espirituales, encuentros de oración, etc., especialmente donde las parroquias no tengan posibilidad de hacerlo por si mismas.

 3. Potenciar algunas celebraciones litúrgicas a nivel arciprestal: celebraciones de la Penitencia, Vigilias,… cuidando la Liturgia de la Palabra.


Para el objetivo específico 2
 1. Ante determinadas situaciones sociales, y a la luz de la Palabra de Dios y de la Doctrina Social de la Iglesia, los arciprestazgos reflexionarán y acentuarán las medidas que manifiesten la comunión y solidaridad de las Parroquias con los más débiles. (Cf. Constitución Sinodal Nº 116).


Para o obxectivo específico 1

 1. Crear grupos parroquiais de formación bíblico-litúrxica e, na medida do posible, participar nas accións diocesanas: formación de lectores e monitores, grupos bíblicos, romaría da Palabra, etc.

 2. Fomentar o rezo comunitario da Liturxia das Horas.

 3. Analizar e valorar, coa participación de laicos, o coñecemento, a lectura orante, a vivencia e as celebracións, para lograr que, en toda a vida parroquial e nos seus grupos, estea presente a Palabra de Deus.

 4. Difundir a Biblia como libro destinado a todos (nenos, mozos, adultos e anciáns), e coidar especialmente o seu uso na catequese. (Cf. Constitucións Sinodais Nº 66-67. 71).

 5. Ennoblecer a presenza da Palabra na comunidade cristiá:

- ambón e leccionarios dignos,

- actitude de recollemento, silencio e escoita,

- proclamación adecuada,

- coidada homilía diaria.Para o obxectivo específico 2


 1. Preparar con esmero as celebracións ás que acoden numerosas persoas pouco practicantes ou non crentes, coidando a elección das lecturas, tendo en conta a riqueza dos Rituais.

 2. Iniciar ás familias na oración bíblica, especialmente aos pais que teñen fillos en procesos catequéticos. (Cf. Constitución Sinodal Nº 59).

 3. Utilizar nas parroquias os instrumentos diocesanos para a difusión da Palabra de Deus (páxina web, follas catequéticas, folletos, evanxeos de cada día, etc.).


Para el objetivo específico 1

 1. Crear grupos parroquiales de formación bíblico-litúrgica y, en la medida de lo posible, participar en las acciones diocesanas: formación de lectores y monitores, grupos bíblicos, romería de la Palabra, etc.

 2. Fomentar el rezo comunitario de la Liturgia de las Horas.

 3. Analizar y valorar, con la participación de laicos, el conocimiento, la lectura orante, la vivencia y las celebraciones, para lograr que, en toda la vida parroquial y en sus grupos, esté presente la Palabra de Dios.

 4. Difundir la Biblia como libro destinado a todos (niños, jóvenes, adultos y ancianos), y cuidar especialmente su uso en la catequesis. (Cf. Constituciones Sinodales Nº 66-67. 71).

 5. Ennoblecer la presencia de la Palabra en la comunidad cristiana:

- ambón y leccionarios dignos,

- actitud de recogimiento, silencio y escucha,

- proclamación adecuada,

- cuidada homilía diaria.Para el objetivo específico 2


 1. Preparar con esmero las celebraciones a las que acuden numerosas personas poco practicantes o no creyentes, cuidando la elección de las lecturas, teniendo en cuenta la riqueza de los Rituales.

 2. Iniciar a las familias en la oración bíblica, especialmente a los padres que tienen hijos en procesos catequéticos. (Cf. Constitución Sinodal Nº 59).

 3. Utilizar en las parroquias los instrumentos diocesanos para la difusión de la Palabra de Dios (página web, hojas catequéticas, folletos, evangelios de cada día, etc.).
curso 2011-2012


DELEGACIÓN EPISCOPAL

PARA O SERVIZO DO CLERO

Delegado: D. Javier Alonso DocampoObxectivo xeral


Revaloriazar a Palabra de Deus, como corazón da vida e misión do Presbítero e fonte de renovación espiritual e pastoral.
Obxectivos específicos


 1. Animar o encontro, o estudio e a oración da Palabra de Deus, como lugar de renovación humana, espiritual, intelectual e pastoral do presbítero.

 2. Animar a vida dos presbíteros como axentes de evanxelización e de compromiso nas realidades temporais

1. Animar o encontro, o estudo e a oración da Palabra de Deus como lugar de renovación humana, espiritual, intelectual e pastoral do presbítero.
 1. Dedicar a formación permanente do clero á actualización bíblica e á homilía. Valorando adecuadamente os documentos maxisteriais (Dei Verbum, Verbum Domini) e as investigacións actuais.

 2. Crear grupos voluntarios de sacerdotes que se reúnan por zonas para a lectura e a oración bíblica como un complemento á preparación homilética do domingo.Animar a participación nas convivencias de advento e coresma como intensificación da comuñón ministerial.

 3. Facilitar bibliografía e publicación de materiais sobre o estudio da Sda. Escritura e a homilética.

 4. Centrar as convivencias e os exercicios espirituais en temas bíblicos.

 5. Animar os retiros arciprestais a partir de textos da Sgda. Escritura.

2. Animar a vida dos presbíteros como axentes de evanxelización e de compromiso nas realidades temporais


 1. Realizar, xunto con Cáritas diocesana, un labor de reflexión sobre as accións solidarias e de comunión cos máis débiles.

 2. Enviar menxases a través das novas tecnoloxías frases alusivas á Sgda. Escritura e a evanxelización.

Accións e Calendario


FORMACIÓN PERMANENTE
XIX Semana de Formación Permanente dos Cregos deGalicia
  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje