Página principal

Decreto nº 661 (RA024004) acuerdo


Descargar 23.35 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño23.35 Kb.
DECRETO Nº 661

(RA024004)
ACUERDO:Tokiko Gobernu Batzarrak, bi mila eta lauko martxoaren hamarrean, eginiko bilkuran, besteren artean, honako akordioa hartu zuen, besteak beste, A.F.A.ren 206 artikuluaren salbuespenarekin:

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día diez de marzo de dos mil cuatro, adoptó, con la salvedad del Art. 206 del R.O.F., entre otros el siguiente acuerdo:
“Gaitzat harturik 2004LEDF0002 espedientea: “Familia bakarreko bi etxebizitza atxikiko eraikin bat egitea Joló kaleko 12 eta 14 zk.etan”

Honako ekintza hauek ikusirik:
- U.E.J.A. jn.k baimena eskatzen du Joló kaleko 12 eta 14 zk.etan familia bakarreko bi etxebizitza atxikiko eraikin bat egiteko. Horretarako, L.I.J. arkitekto jn.k oinarrizko proiektu modura idatzitako eta 2003ko abenduaren 31n bisatutako dokumentazio teknikoa aurkezten du.

Honako argudio hauek gogoan izanik:

- Udaleko Zerbitzu Teknikoek aldeko txostena egin dute, espreski zehaztutako baldintzen pean.


Ikusirik espedientean jasotako dokumentazioa.

Tokiko Gobernu Batzarrak zera erabaki du:
1.- U.E.J.A. jn.ri (NAN XXXXXXXX-T) baimena ematea Joló kaleko 12 eta 14 zk.ei dagokien orubean familia bakarreko bi etxebizitza atxikiko eraikin bat egiteko, L.I.J. arkitekto jn.k idatzitako eta 2003ko abenduaren 31n oinarrizko proiektu modura bisatutako dokumentazio teknikoaren arabera, eta baldintza hauen pean:


 • Joló kaletik hasita partzelaren mendebaldean kokaturik dagoen etxebizitzarako ibilgailuen sarbidea kendu egin behar da.
 • Obrak hasi aurretik egikaritza eta laneko seguritate eta osasun proiektuak aurkeztu behar dira; sokak jartzeko baimena eskatu eta gaiaz arduratzen diren udaleko teknikariekin zuinketa-akta formalizatu, akta horren data hartuko delarik errenferentziatzat epeen zenbaketa egiteko.
 • Hala dagokionean hesia jartzeko baimena eskatuko da, eta haren ezaugarriak eta kokapena zehaztu.
 • Garabia kokatzeko baimena eskatu behar da, eta indarrean dauden ordenantzek eskatzen dituzten dokumentazio eta aseguruak aukertu.
 • 6.000 euroko abala jarriko da inguruko bideetan sor litezkeen kalteen berme modura eta lanek irauten duten bitartean bideen garbitasuna bermatzeko. • Ur-hargunei eta saneamenduri dagokionez Txingudiko Mankomunitate Zerbitzuak xedatutakoa beta beharko da. • Obrak burutzeko 18 hilabeteko epea jartzen da, eta horiei hasiera emango zaie udalak obrak egiteko lizentzia ematen duen datatik hasita gehienez ere sei hilabeteko epean.2.-217.934,64 euroko aurrekontua hartzen da zerga-likidazioen ondorioetarako.

3.-Erabaki honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraren aurka, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke Alkatearen aurrean administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta hilabeteko epean, edo bestela, Administrazioarekiko Auzien Donostiako Epaitegiaren aurrean zuzenean inpugnatu daiteke, honen berri ematen den hurrengo egunetik hasi eta bi hilabeteko epean, bidezkotzat jo litekeen beste edozein errekurtsoz gainera”.


“En relación con el expediente 2004LEDF0002, "Construcción de una edificación de dos viviendas de carácter unifamiliar, adosadas, en calle Joló, nos. 12 y 14”
Resultando los siguientes hechos:
- Que por D. U.E.J.A., solicita licencia para proceder a la construcción de una edificación de dos viviendas de carácter unifamiliar, adosadas, en el solar correspondiente a los números 12 y 14 de la calle Joló, a cuyo fin presenta documentación técnica redactada a nivel de proyecto básico por el arquitecto Don L.I.J., visado con fecha de 31 de Diciembre de 2003.
Considerando los siguientes argumentos:
- Que se ha emitido informe favorable por los Servicios Técnicos Municipales con sujeción a los condicionantes expresamente establecidos.
A la vista de la documentación obrante en el expediente.
La Junta de Gobierno Local acuerda:
1º.-Conceder Dn. U.E.J.A., D.N.I. XXXXXXXX-T, licencia para proceder a la construcción de una edificación de dos viviendas de carácter unifamiliar, adosadas, en el solar correspondiente a los números 12 y 14 de la calle Joló, conforme a documentación técnica redactada a nivel de proyecto básico por el arquitecto Don L.I.J., visado con fecha de 31 de Diciembre de 2003, y con sujeción a los siguientes condicionantes:


 • El acceso rodado a la vivienda situada al oeste de la parcela a partir de la calle Joló debe ser suprimido.
 • De modo previo al comienzo de las obras deberán presentarse los proyectos de ejecución y seguridad y salud en el trabajo; solicitarse la tirada de cuerdas y formalizarse con los técnicos municipales encargados al respecto el acta de replanteo, cuya fecha servirá de referencia para el cómputo de los plazos.
 • En su caso se solicitará licencia de vallado especificándose las características y la ubicación del mismo.
 • Se solicitará licencia para la implantación de la grúa, aportando la documentación y seguros requeridos por las ordenanzas vigentes.
 • Se depositará aval por importe de 6.000 euros en concepto de garantía por posibles desperfectos en viales periféricos y por limpieza del viario durante la ejecución de las obras.
 • En lo que respecta a las acometidas de agua y de saneamiento se estará a lo que se disponga por la mancomunidad de servicios de Txingudi.
 • Se establece un plazo de 18 meses para la duración de las obras, las cuales deberán iniciarse en un plazo no superior a los seis meses de la fecha de la concesión de la licencia municipal de obras.


2º.-A efectos de liquidación de tributos se considera un presupuesto de 217.934,64,- euros.
3º.-

DEKRETUA: Aurreko erabakian agindutako guztia beteko zaie interesatuei.

Hiri honetako Udal Txit Goreneko Alkate-Lehendakari jaunak agintzen eta sinatzen du, Irunen bi mila eta lauko martxoaren (e)an.


ALKATEA/EL ALCALDE,

DILIJENTZIA: Data honetan betetzen da agindutakoa, ziurtatzen dut.

DECRETO: Se dará cumplimiento a los interesados, de cuanto ordena el acuerdo anterior.
Lo manda y firma el Señor Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad de Irun, a de marzo dos mil cuatro, certifico
IDAZKARIA/EL SECRETARIO,

DILIGENCIA.- Con esta fecha se cumple lo ordenado, certificoIDAZKARITZA/SECRETARIA San Juan Harria Plaza, 1 20304 IRUN T. 943 649 209 F. 943 649 406 e-mail: secretaria@irun.org /


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje