Página principal

Decret de l’alcaldia


Descargar 44.31 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño44.31 Kb.
ST/MA/MBL


DECRET DE L’ALCALDIA

Vinaròs, 18 d’octubre de 2012


En relació als horts solidaris municipals “Pou de Mangrano” i d’acord amb les bases reguladores per a l’adjudicació de la cessió d’ús dels horts, publicades en el BOP de Castelló, núm. 109, de data 11 de setembre de 2012,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la relació provisional d’admesos i exclosos al sorteig per a l’adjudicació de la cessió d’ús dels Horts solidaris municipals, especificant el número assignat per al sorteig:

MODALITAT 1: Desempleats/des
ADMESOS

NOM

Número sorteig


ABREU SOLER, ANGEL

1

ALBERT ADELL, JEREMÍAS

2

BAULAS SOLER, PILAR

3

CARBAJO LÓPEZ, EUSEBIO

4

CERVERA DOMÉNECH, CRISTINA

5

CERVERA DRAGO, PEDRO

6

CORTÉS CORTÉS, ANTONIO

7

CORTÉS MORENO, CARLOTA

8

DE LA CRUZ GARCÍA DE LA CALERA, CARLOS J.

9

ESCOBEDO MUÑOZ, JUANA

10

ESCRIG MARÍN, JUAN JOSÉ

11

FEBRER TOMÁS, PEDRO M.

12

FERMÍN RAMÍREZ, JUAN

13

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ERIK

14

FRANCH GIL, ÁLVARO

15

GARCÍA GIMENEZ, JOSÉ F.

16

GOMBAU ANGLÉS, FRANCISCO J.

17

GÓMEZ MARTÍNEZ, JUAN LUIS

18

LUCEÑO MAGDALENO, ÁNGEL

19

LUPIÓN GÓMEZ, JUANA

20

LLANOS, JORGE J.

21

MARCO VASCO, RUT

22

MILIÁN CASANOVA, SABINA

23

NAVARRO CARRETERO, RAQUEL

24

PORTALES ARNAU, ADRIÁN

25

RAMBLA JUAN, CONRADO

26

RUBÍN SALGADO, MªLUZ

27

SANZ GARGALLO, ARTURO

28

STANCIU, MIHAI

39

TRAVER OLSINA, ROSA ANA

30


EXCLOSOS

NOM

Motiu d’exclusió


MARTÍNEZ GARCÍA, FRANCISCO J.

1

SANZ LÓPEZ, SEBASTIÁN

1

(1) No aporta documentació acreditativa d’estar desempleat, d’acord amb el punt 4 de les bases.
MODALITAT 2: Jubilats/des i prejubilats/des
ADMESOS

NOM

Número sorteig

ANGEL GÓMEZ, JOSÉ

1

BELMONTE ORTIZ, JOSÉ

2

BENITO LUCAS, SANTIAGO

3

CAMAÑES EJARQUE, CIRILO

4

CERVELLÓ PRATS, JUAN

5

CORTÉS SANTIAGO, LUIS

6

CHICO ALEXANDRE, JOSÉ M.

7

DÍAZ NÚÑEZ, BENEDICTO

8

GONZÁLEZ TEJERO, FRANCISCO

9

IGLESIAS ARBONIES, ERNESTO

10

LOSA MARTÍN, ANTONIO

11

LUCAS GUARDIA,SANTIAGO B.

12

MANCHÓN SANCHEZ, FAUSTINO

13

MÉNDEZ ROMERO, MANUEL

14

MILIÁN ARTOLA, ENRIQUE

15

MORÁN ÁLVAREZ, INOCENCIO

16

PRADOS RIVAS, MANUEL

17

QUIXAL AVIÑÓ, JOSÉ

18

SANZ GARGALLO, ARTURO

19

SEGARRA MONTAÑÉS, GUILLERMO

20

VALERO DE LA CRUZ, DEMETRIO

21MODALITAT 3: Població en general
ADMESOS

NOM

Número sorteig

SÁNCHEZ MUÑOZ, MARÍA

1

Segon.- Exposar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web de la Corporació la relació provisional d’admesos i exclosos, tal com disposa el punt 5 de les bases reguladores.


Tercer.- Atorgar als sol·licitants exclosos un termini de 5 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest edicte en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web de la Corporació, per a esmenar la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, la relació provisional s’elevarà a definitiva, determinant la data i lloc en que tindrà lloc el sorteig, d’acord al punt 6 de les bases.

L’ALCALDE EL SECRETARI ACCTAL.Juan Bta. Juan Roig Jordi Romeu Granados


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje