Página principal

Aipatu bilera horretan ondorengo gaiak aztertu dira


Descargar 279 Kb.
Página1/4
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño279 Kb.
  1   2   3   4


AKTA
ACTA
2016ko urtarrilaren 28an goizeko 10:05ean, Irungo Udaleko Kontratazio Mahaia bildu da ohiko deialdian, Pedro Alegre Arrizabalaga jauna buru dela eta ondorengo bokalak bertan direla: Tomas Martin Azpillaga jauna, Mikel Zubiri Mendinueta jauna, Ana Baena Lantero andrea eta Monica Casla Salazar andrea. Mahaiko idazkari lanetan aritu da Rakel Descarga Oyarzabal andrea.


Siendo las 10:05 horas del día 28 de enero de 2016 se reúne en sesión ordinaria la Mesa de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Irun, bajo la Presidencia de don Pedro Alegre Arrizabalaga, con la asistencia de los siguientes vocales: don Tomás Martín Azpillaga, don Mikel Zubiri Mendinueta, doña Ana Baena Lantero y doña Mónica Casla Salazar. Actúa como Secretaria de la Mesa doña Rakel Descarga Oyarzabal.

Bilera honetan parte hartu du Si Se Puede Irun Udal Taldeko Carlos Javier Reglado Mateos jaunak.

Asiste a esta reunión don Carlos Javier Reglado Mateos, del Grupo Municipal Si Se Puede Irun.

Aipatu bilera horretan ondorengo gaiak aztertu dira:


En dicha reunión se han tratado los siguientes asuntos:
1.- Aurreko Kontratazio Mahaiko Aktaren irakurtzea eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Mesa de Contratación anterior.

2.- TXINGUDI TENISEKO INSTALAZIOAK EGOKITZEKO ETA HOBETZEKO PROIEKTUAK IDAZTEA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko dokumentazioa daraman lehenengo (1.) gutun-azala eta eskaintza teknikoa duen bigarren (2.) gutun-azalaren irekitzea. (2015ZAPA0018)

2.- Apertura del primer (1º) sobre comprensivo de la documentación y segundo (2º) sobre comprensivo de la oferta técnica para la contratación mediante procedimiento abierto de la REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL TENIS TXINGUDI. (2015ZAPA0018)

3.- CIPRIANO LARRAÑAGA KALEA BERRURBANIZATZEKO OBREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitatearekin. (2015ZONE0015)


3.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad de las OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE CIPRIANO LARRAÑAGA. (2015ZONE0015)
4.- ASFALTATZE KANPAINAKO OBREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitatearekin. (2015ZONE0016)

4.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad de las OBRAS DE CAMPAÑA DE ASFALTADO. (2015ZONE0016)

5.- BITARTEKOTZA SOZIOKULTURALEKO PROGRAMAREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitatearekin. (2015ZANE0017)

5.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad del PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN SOCIOCULTURAL. (2015ZANE0017)

6.- BEHOBIAN AUZO ELKARTEAREN LOKALAREN ONDOKO PLAZAN ESTALKI BAT EGITEKO OBREN kontratazioari buruz Arloak eginiko txostenaren balorazioa eta esleitzeko proposamena. Prozedura negoziatua, publizitatearekin. (2015ZONE0013)


6.- Valoración del informe de Área y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad de las OBRAS DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA EN LA PLAZA JUNTO A LA AVV DE BEHOBIA. (2015ZONE0013)

7.- SAN MARTZIAL ERMITAKO TABERNA-JATETXEAREN USTIAKETA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko Arloak eginiko txostenaren balorazioa, eskaintza ekonomikoa duen hirugarren (3.) gutun-azalaren irekitzea eta esleitzeko proposamena. (2015ZZAA0020)


7.- Valoración del informe de Área, apertura del tercer sobre (3º) comprensivo de la oferta económica y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento abierto de la EXPLOTACIÓN DEL BAR-RESTAURANTE DE LA ERMITA DE SAN MARCIAL. (2015ZZAA0020)
8.- TELEFONIAKO NODO ZENTRALA BERRITZEA ETA CONTAC CENTER EGUNERATZEAREN kontratazioari buruz Arloak eginiko txostenaren balorazioa eta esleitzeko proposamena. Prozedura negoziatua, publizitaterik gabea. (2015ZSNE0013)


8.- Valoración del informe de Área y propuesta de adjudicación de la contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad del SUMINISTRO DE RENOVACIÓN DEL NODO CENTRAL DE TELEFONÍA Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTAC CENTER. (2015ZSNE0013)

jarraian azaltzen den eran:


en la forma que a continuación se expone:


1.- Aurreko Kontratazio Mahaietako Akten irakurtzea eta onartzea.

1.- Lectura y aprobación de las Actas de la Mesa de Contratación anteriores.

Idazkariak 2016ko urtarrilaren 21eko akta irakurri du eta Mahaiak onartzea erabaki du.


La Secretaria da lectura del Acta del día 21 de enero de 2016 y la Mesa acuerda su aprobación.


2.- TXINGUDI TENISEKO INSTALAZIOAK EGOKITZEKO ETA HOBETZEKO PROIEKTUAK IDAZTEA prozedura irekiaren bidez kontratatzeko dokumentazioa daraman lehenengo (1.) gutun-azala eta eskaintza teknikoa duen bigarren (2.) gutun-azalaren irekitzea. (2015ZAPA0018)

2.- Apertura del primer (1º) sobre comprensivo de la documentación y segundo (2º) sobre comprensivo de la oferta técnica para la contratación mediante procedimiento abierto de la REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL TENIS TXINGUDI. (2015ZAPA0018)

Kontratazio eta Erosketako teknikariak kontu eman du kontratazio honetarako jaso diren zazpi eskaintzen inguruan: ASMATU, S.L.P., IMPAR RONCAL BASTERRA, S.L.P., GIRDER INGENIEROS, S.L.P., ABR MAS ARQUITECTOS, S.L.P., JON ANDONI BEGIRISTAIN MITXELENA, SABAI ARKITEKTOAK, S.L.P. eta ARQUITECTOS URBANISTAS E INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.P. (AUIA)- EDUARDO RAMOS PLATÓN aldi baterako enpresa-elkartearena (ABBE), Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztuak eta Udal Erregistroan jasoak baldintza ekonomiko-administratiboen pleguan ezarritako epean eta forman.
Ohartarazten da epez kanpo eskaintza bat jaso dela, ALTAIR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. enpresarena. Ondorioz, Mahaiak erabaki du eskaintza ez onartzea.El Técnico de Contratación y Compras da cuenta de la recepción de siete ofertas para esta contratación, de las empresas ASMATU, S.L.P., IMPAR RONCAL BASTERRA, S.L.P., GIRDER INGENIEROS, S.L.P., ABR MAS ARQUITECTOS, S.L.P., JON ANDONI BEGIRISTAIN MITXELENA, SABAI ARKITEKTOAK, S.L.P. y UTE ARQUITECTOS URBANISTAS E INGENIEROS ASOCIADOS, S.L.P. (AUIA)- EDUARDO RAMOS PLATÓN, presentadas en el Servicio de Atención Ciudadana, recibidas en el Registro Municipal en el plazo y la forma establecidos en el pliego de condiciones económico-administrativas.
Se hace observación de la recepción de una oferta fuera de plazo de la empresa ALTAIR INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. En consecuencia, la Mesa acuerda no admitir la misma.

Jarraian, Mahaiburuak, dokumentazioa jasotzen duen lehenengo (1.) gutun-azala ireki du.

A continuación, el Presidente de la Mesa procede a la apertura del sobre primero (1º) comprensivo de la documentación.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu da eta ontzat eman da.

Analizada la documentación presentada, se califica favorablemente.

Ekitaldia publiko deklaratu da enpresetako ordezkaririk bertaratu ez delarik, eta Mahaiburuak eskaintza teknikoa jasotzen duten bigarren (2.) gutun-azalak ireki ditu, bere edukia egiaztatuz.

Declarado el acto público sin la asistencia de representantes de las empresas, el Presidente procede a la apertura de los sobres segundos (2º) comprensivos de la oferta técnica, comprobando el contenido del mismo.

Aurrekoa ikusita, Kontratazio Mahaiak erabaki du eskaintza teknikoak Mugikortasun, Bide Publiko eta Obra Arloari igorriko zaizkiola bertako teknikariek balorazio txostena egin dezaten. Ohartarazten da, horri dagokionez, proposamenaren ezaugarrien eta abantailen laburpena egingo duela Zerbitzuak konklusio gisa, aztertutako proposamena teknikoki baloratzerakoan erabakigarriak baitira.


A la vista de lo anterior, la Mesa de Contratación acuerda remitir las ofertas técnicas para informe de valoración por parte de los técnicos del Área de Movilidad, Vía Pública y Obras. Con respecto a este extremo, desde el Servicio se efectuará, como conclusión, un resumen de las características y ventajas de la proposición, determinantes en la valoración técnica de la misma.


3.- CIPRIANO LARRAÑAGA KALEA BERRURBANIZATZEKO OBREN kontrataziora aurkeztutako eskaintzak irekitzea. Prozedura negoziatua, publizitatearekin. (2015ZONE0015)


3.- Apertura de las ofertas presentadas a la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad de las OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE CIPRIANO LARRAÑAGA. (2015ZONE0015)
Kontratazio eta Erosketako Teknikariak kontu eman du kontratazio honetarako jaso diren bederatzi eskaintzen inguruan: CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L., CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A., CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., OBRAS ESPECIALES DE GIPUZKOA, S.L. (OBEGISA), URBYCOLAN, S.L., CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L., LURGOIEN, S.A.U. eta SASOI ERAIKUNTZAK, S.L., enpresenak, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan aurkeztuak eta Udal Erregistroan jasoak baldintza ekonomiko-administratiboen pleguan ezarritako epean eta forman.


El Técnico de Contratación y Compras da cuenta de la recepción de nueve ofertas para esta contratación, de las empresas CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L., CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A., CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., OBRAS ESPECIALES DE GIPUZKOA, S.L. (OBEGISA), URBYCOLAN, S.L., CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L., LURGOIEN, S.A.U. y SASOI ERAIKUNTZAK, S.L., presentadas en el Servicio de Atención Ciudadana, recibidas en el Registro Municipal en el plazo y la forma establecidos en el pliego de condiciones económico-administrativas.

Ekitaldia publiko deklaratu da eta, CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L., CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., OBRAS ESPECIALES DE GIPUZKOA, S.L. (OBEGISA), URBYCOLAN, S.L., CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L. eta LURGOIEN, S.A.U. enpresen ordezkari bana bertaratu delarik, Mahaiburuak dokumentazioa eta eskaintza ekonomikoa jasotzen dituen gutun-azala ireki du.

Declarado acto público con la asistencia de un representante de cada una de las empresas CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L., CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L., OBRAS ESPECIALES DE GIPUZKOA, S.L. (OBEGISA), URBYCOLAN, S.L., CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L. y LURGOIEN, S.A.U., el Presidente de la Mesa procede a la apertura del sobre comprensivo de la documentación y oferta económica.

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu da eta ontzat eman da.


Analizada la documentación presentada, se califica favorablemente.

Jarraian, eskaintzan jaso dituzten proposamen ekonomikoak irakurri ditu Mahaiburuak, baldintza ekonomiko-administratiboen pleguan jasotako proposamen ereduaren arabera (I. Eranskina) eginak, ondorengo xehetasunekin:


Seguidamente, el Presidente da lectura de las propuestas económicas ofertadas, redactadas conforme al Modelo de Proposición recogido en el pliego de condiciones económico-administrativas (Anexo I), según el siguiente detalle:
LIZITATZAILEA

LICITADOR

EPEA

PLAZO

(asteak / semanas)

GUZTIRA

TOTAL

(Euro)

PREZIOA

PRECIO

(Euro)

BEZa

IVA

(%)

BEZa

IVA

(Euro)

1.º

CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L.

29

851.755,77 €

703.930,39 €

21

147.825,38 €

2.º

CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.

32

815.269,73 €

673.776,64 €

21

141.493,09 €

3.º

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

31

854.382,74 €

706.101,43 €

21

148.281,30 €

4.º

CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

29

973.496,43 €

804.542,50 €

21

168.953,93 €

5.º

OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A.

29

811.273,82 €

670.474,23 €

21

140.799,59 €

6.º

URBYCOLAN, S.L.

33

831.317,86 €

687.039,55 €

21

144.278,31 €

7.º

CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.

31

771.609,90 €

637.694,13 €

21

133.915,77 €

8.º

LURGOIEN, S.A.U.

30

846.915,07 €

699.929,81 €

21

146.985,26 €

9.º

SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.

30

846.378,71 €

699.486,54 €

21

146.892,17 €Akats bat antzeman da CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. enpresak eskainitako prezioaren zenbatekoaren banakatzean eta baldintza pleguaren 11. klausulak dioena kontuan hartuz: "***** Prezioen eskaintzaren banakatzean antzeman daitezkeen akats aritmetikoak konpontzeko, oinarrizko prezioaren eta BEZ kopuru aplikagarriaren zifrak hartuko dira baliozkotzat eta ofizioz egingo dira guztizko prezioa lortzeko dagozkion kalkuluak.", Kontratazio Mahaiak zuzendu egin du, eta eskaintza ekonomikoa ondoren adierazten den moduan geratzen da:


Se observa un error en el desglose del importe del precio ofertado por la empresa CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. y la Mesa en coformidad a la cláusula 11ª del pliego de condiciones económico-administrativas que dice "***** Los errores aritméticos que se detecten en el desglose de la oferta de precios se resolverán tomando como válidas las cifras referidas al precio base y al tipo de IVA aplicable, efectuándose de oficio los cálculos correspondientes para obtener el precio total." procede a su corrección, quedando la oferta económica conforme a continuación se indica:LIZITATZAILEA

LICITADOR

EPEA

PLAZO

(asteak / semanas)

GUZTIRA

TOTAL

(Euro)

PREZIOA

PRECIO

(Euro)

BEZa

IVA

(%)

BEZa

IVA

(Euro)

1.º

CONSTRUCCIONES OTEGUI-GAZTAÑAGA, S.L.

29

851.755,77 €

703.930,39 €

21

147.825,38 €

2.º

CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.

32

815.269,73 €

673.776,64 €

21

141.493,09 €

3.º

CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

31

854.382,73 €

706.101,43 €

21

148.281,30 €

4.º

CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.

29

973.496,43 €

804.542,50 €

21

168.953,93 €

5.º

OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA, S.A.

29

811.273,82 €

670.474,23 €

21

140.799,59 €

6.º

URBYCOLAN, S.L.

33

831.317,86 €

687.039,55 €

21

144.278,31 €

7.º

CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.

31

771.609,90 €

637.694,13 €

21

133.915,77 €

8.º

LURGOIEN, S.A.U.

30

846.915,07 €

699.929,81 €

21

146.985,26 €

9.º

SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.

30

846.378,71 €

699.486,54 €

21

146.892,17 €
  1   2   3   4


La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje