Página principal

40 certamen provincial de bandes de música de valència base s primera


Descargar 67.62 Kb.
Fecha de conversión23.09.2016
Tamaño67.62 Kb.

40 CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDES DE MÚSICA DE VALÈNCIA
B A S E S
Primera. Podran participar, en el present Certamen, les bandes de música dependents de les societats musicals federades de la província de València que complisquen els requisits que s’estableixen en les bases següents:
Segona. A l’efecte de la seua participació, s’estableixen cinc seccions:
Especial: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat de músics que no supere les 110 places.
Primera: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat de músics que no supere les 90 places.
Segona: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat de músics que no supere les 70 places.
Tercera: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat de músics que no supere les 50 places.
Quarta: Comprendrà aquelles bandes que es presenten al Certamen amb una quantitat de músics que no supere les 40 places.
Tercera. Es podran inscriure les bandes de música amb una plantilla il·limitada de músics federats pertanyents a les bandes de música.
Del còmput de places de cada banda, se n’exclourà el director i el banderer.
Quarta. En les bandes participants no podran figurar més de CINC reforços aliens a la banda, i estos no podran participar en cap altra banda inscrita en la mateixa secció.
Quinta. Per al control de les plantilles de les bandes participants s’aplicarà la normativa aprovada en l’Assemblea General de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Sexta. Tots els components de les bandes que vaga’n a participar hauran d’anar proveïts del DNI per a la seua identificació davant del control. Eixa identificació es farà per delegats de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Sèptima. Les inscripcions s’hauran de formular per mitjà de sol·licitud dirigida a l’Excm. Sr. President de la Diputació de València pel representant legal de cada banda, segons el model d’instància que s’insereix al final d’estes Bases, que s’haurà de presentar en el Registre General d’esta Diputació (carrer de Serrans número 2, de València).
Octava. El termini d’inscripció serà a partir del següent al de la publicació de les presents Bases en el Butlletí Oficial de la Província fins l’1 de desembre de 2015 inclòs.
Novena. Es limita la quantitat de bandes participants, segons les distintes categories, a:
Especial: 3 bandes

Primera: 3 bandes

Segona: 5 bandes

Tercera: 5 bandes

Quarta: 3 bandes
Desena. A fi de determinar les bandes participants i el seu orde d’actuació, s’efectuarà un sorteig al Palau de la Batlia, seu de la Diputació, davant del president de la corporació o diputat en que delega, d’un representant de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i d’un representant de cada una de les societats inscrites.

Una vegada efectuat el sorteig i determinat l’orde d’actuació de les bandes, estes no es podran retirar del Certamen, excepte en cas de força major, sota pena de quedar inhabilitades per a concórrer a este certamen durant CINC anys consecutius.


Les bandes que resulten excloses en eixe sorteig, en funció del número d’ordre aconseguit, tindran reserva de plaça per a la convocatòria de l’any següent, si així ho desitgen.
La quantitat de places que es reserven no serà superior a 1 banda per a cada una de les seccions.
Onzena. Les bandes concursants efectuaran les seues audicions per l’orde que hagen obtingut en el sorteig celebrat prèviament a la Diputació.

Les audicions es faran els dies 28 i 29 de maig de 2016, en l’horari i el lloc a determinar, que fixarà els dies, el lloc i l’hora en què es realitzaran les fases de selecció, a la vista de la quantitat de bandes inscrites.


Dotzena. En el cas que, per motiu de força major, no es poguera celebrar alguna de les audicions en les dates que s’hagueren assenyalat, la Diputació, prèvia consulta amb la Comissió de Control de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, està facultada per a suspendre l’acte i assenyalar una nova data per a la seua celebració, sense que per estes suspensions justificades les bandes tinguen dret a cap reclamació ni indemnització.
Tretzena. L’organització podrà posar, a disposició de les bandes de música determinats instruments, el llistat i les característiques dels quals es facilitarà, amb l’antelació suficient, a les bandes inscrites.
Si les obres a interpretar per les bandes de música participants inclouen algun dels instruments subministrats, les bandes participants estaran obligades a utilitzar els instruments facilitats per l’organització, sense que puguen tindre accés a l’escenari ni utilitzar-ne altres de propis. Les bandes de música podran utilitzar altres instruments necessaris per a les seues interpretacions, sempre que:


  • supose augmentar la quantitat dels facilitats, o

  • siguen de tipus diferent dels facilitats per l’organització.

La prova consistirà en la interpretació, per cada banda, de dues obres, una d’obligada i una altra de lliure elecció.


Prèviament al concurs oficial, cada banda interpretarà un pasdoble (no puntuable), la duració del qual es limita a un màxim de quatre minuts.
Les obres obligades seran les següents:
Secció Especial: Tirant lo Blanc de Enrique Hernándis Martínez

Secció Primera: Sicania de Rafael Talens Pello Secció Segona: El carro del sol de José Serrano Simeón(Adaptada para Banda de Francisco Moral Ferri

Secció Tercera: Ciudad Sorpresa de Ferrer Ferran

Secció Quarta: Una nit d´albaes de Salvador Giner Vidal
Les obres de lliure elecció tindran la duració següent:
Secció Especial: entre 22 i 25 minuts +/- 2 min.

Secció Primera: entre 16 i 22 minuts.+/- 2 min.

Secció Segona: entre 12 i 15 minuts+/- 2 min.

Secció Tercera i Quarta: entre 8 i 12 minuts +/- 2 min.


Les Bandes que sobrepassen el temps d'interpretació fixat tant per a l'obra lliure com per a l'obligada podran ser penalitzades.
Les partitures de les obres obligades seran facilitades per l’organització amb antelació suficient.
Totes elles podran ser retirades, per les societats musicals participants, en el Servici de Cultura de la Diputació Provincial de València.
Catozerna. El Jurat Qualificador estarà integrat per:
President: L’Il·lm. Sr. president de la corporació o diputat en qui delegue.
Vocals: Cinc músics de reconeguda solvència, dels quals un serà designat per la Subdirecció General de Música de CulturArts Generalitat.
Secretari: El secretari de la corporació o funcionari en qui delegue.
Quinzena. Al final de l’audició, el Jurat procedirà a puntuar les bandes participants; hi podrà assistir un representant de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, sense veu ni vot. La Federació entregarà al Jurat l’acta corresponent al control de músics abans de la puntuació. En cas d’haver detectat anomalies, estes constaran en eixa acta.
La puntuació emesa per cada membre del jurat serà de 5 a 10 punts per a cada un dels aspectes següents: afinació, sonoritat, interpretació i tècnica, tant en l’obra obligada com en la de lliure elecció. Les societats musicals que expressament ho sol·liciten podran conéixer la puntuació total de cada un dels aspectes puntuats.
Els membres del jurat disposaran de fitxes individualitzades per a cada participant en les quals es consignaran eixes puntuacions i la classificació que, d’acord amb les puntuacions, atorguen a cada banda.
En acabar cada secció, el secretari arreplegarà les mencionades fitxes a cada membre del jurat i les guardarà en sobre tancat.
Setzena. La decisió del Jurat es farà pública immediatament després d’haver finalitzat les audicions de cada secció. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
Dissetena. Les bandes participants remetran, al Servici de Cultura de la Diputació, cinc exemplars originals o còpies d’autor (còpies autoritzades per mitjà de la firma de l’autor), de la partitura de l’obra de lliure elecció, en un termini de trenta dies d’antelació a la data en què haja de tindre lloc l’actuació.
Dihuitena. Els premis s’adjudicaran al mèrit relatiu. Només en el cas que en alguna secció concorreguera una banda només, es tindrà en compte, a l’adjudicar els premis, el mèrit absolut de l’execució.
Dinovena. Les bandes que hagen obtingut el primer premi i la menció d’honor en la seua respectiva secció participaran en el Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana que organitza la Subdirecció General de Música de CulturArts Generalitat, en la data i el lloc que es determine per esta, amb la sola excepció de les bandes inscrites en la categoria especial, que només ho faran en el cas que en eixe certamen s’incloga la categoria especial.
Vintena. En cada secció es concediran els premis següents:
Primer premi: A totes les bandes que obtinguen de 320 a 400 punts.

Segon premi: A totes les bandes que obtinguen de 260 a 319 punts.

Tercer premi: A totes les bandes que obtinguen de 200 a 259 punts.
Així mateix, s’atorgarà una menció d’honor a les bandes que aconseguisquen la major puntuació en cada una de les seccions del Certamen.
Vint-i-Unena. S’atorgaran, a totes les bandes concursants, les quantitats següents en concepte de participació:
Secció especial: 5.000 €

Primera secció: 4.500 €

Segona secció: 4.000 €

Tercera secció: 3.500 €

Quarta secció: 2.500 €
Vint-i-Dosena. S’atorgarà, en concepte de premi, a cada una de les bandes que aconseguisquen la menció d’honor, la quantitat de 2.500 euros per a les categories d’especial, primera i segona, i de 2.100 euros per a les categories de tercera i quarta.
La Diputació finançarà les despeses derivades de la celebració del present Certamen, que ascendixen a la quantitat de 200.000 euros, a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents:
321.33408.22706: 100.000,00 euros

321.33408.48100.77: 12.500,00 euros321.33408.48200.77 87.500,00 euros
Totes elles del pressupost de 2016, supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el dit Pressupost.
Vint-i-Tresena. Els concursants, pel mer fet de presentar-se al Certamen, accepten íntegrament les bases per les quals es regix este i cedixen tant els seus drets d’imatge com d’interpretació a la Diputació de València per a la seua gravació i retransmissió, tant en directe com en diferit, per televisió, ràdio o internet.


40 CERTAMEN PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA DE VALENCIA
B A S E S
Primera. Podrán participar en el presente Certamen las Bandas de Música dependientes de las sociedades musicales federadas de la provincia de Valencia, que cumplan los requisitos que se establezcan en las Bases siguientes:
Segunda. A efectos de su participación, se establecen cinco secciones:
Especial: Comprenderá aquellas bandas que se presenten al Certamen con un número de músicos que no supere las 110 plazas.
Primera: Comprenderá aquellas bandas que se presenten al Certamen con un número de músicos que no supere las 90 plazas.
Segunda: Comprenderá aquellas bandas que se presenten al Certamen con un número de músicos que no supere las 70 plazas.
Tercera: Comprenderá aquellas bandas que se presenten al Certamen con un número de músicos que no supere las 50 plazas.
Cuarta: Comprenderá aquellas bandas que se presenten al Certamen con un número de músicos que no supere las 40 plazas.
Tercera. Podrán inscribirse las bandas de música con una plantilla ilimitada de músicos federados pertenecientes a las bandas de música.
Del cómputo del número de plazas de cada banda, se excluirá el director y el abanderado.
Cuarta. En las bandas participantes no podrán figurar más de CINCO refuerzos ajenos a la misma, no pudiendo estos participar con ninguna otra banda inscrita en la misma sección.
Quinta. Para el control de las plantillas de las bandas participantes se aplicará la normativa aprobada en la Asamblea General de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.
Sexta. Todos los componentes de las bandas que vayan a participar deberán ir provistos del DNI para su identificación ante el control. Dicha identificación se realizará por delegados de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana.

Séptima. Las inscripciones deberán formularse mediante solicitud dirigida al Excmo. Sr. Presidente de la Diputación de Valencia, por el representante legal de cada Banda, según modelo de instancia que se inserta al final de estas Bases, las cuales deberán ser presentadas en el Registro General de esta Diputación (Calle Serranos número 2 de Valencia).

Octava. El plazo de inscripción será desde el siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el día 1 de diciembre de 2015 incluido.
Novena. Se limita el número de bandas participantes, según las distintas categorías, a:
Especial: 3 bandas

Primera: 3 bandas


Segunda: 5 bandas

Tercera: 5 bandas

Cuarta: 3 bandasDécima. Al objeto de determinar las bandas participantes y su orden de actuación, se efectuará un sorteo en el Palacio de Batlia, sede de la Diputación, ante el Presidente de la Corporación o Diputado en quien delegue, un representante de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y un representante de cada una de las Sociedades inscritas.

Una vez realizado el sorteo y determinado el orden de actuación de las bandas, estas no podrán retirarse del Certamen, salvo en caso de fuerza mayor, so pena de quedar inhabilitadas para concurrir al mismo durante CINCO años consecutivos.

Las bandas que resulten excluidas en dicho sorteo, en función del número de orden alcanzado, tendrán reserva de plaza para la convocatoria del año siguiente, si así lo desean.
El número de plazas que se reservan no será superior a 1 banda para cada una de las secciones.

Decimoprimera. Las bandas concursantes realizarán sus audiciones por el orden que hayan obtenido en el sorteo previamente celebrado en la Diputación.
Las audiciones se realizarán los días 28 y 29 de mayo de 2016, en horario y lugar a determinar la cual fijará los días, lugar y hora en que se realizarán las fases de selección, a la vista del número de bandas inscritas.
Decimosegunda. En el caso de que por motivo de fuerza mayor no pudiera celebrarse alguna de las audiciones en las fechas que se hayan señalado, la Diputación, previa consulta con la Comisión de Control de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, está facultada para suspender el acto, señalando nueva fecha para su celebración, sin que por estas suspensiones justificadas tengan las bandas derecho a reclamación ni indemnización ninguna.
Decimotercera. La organización podrá poner a disposición de las bandas de música determinados instrumentos, cuyo listado y características se facilitarán a las bandas inscritas con suficiente antelación.
Si las obras a interpretar por las bandas de música participantes incluyen alguno de los instrumentos suministrados, las bandas participantes estarán obligadas a utilizar los facilitados por la organización, sin que puedan tener acceso al escenario ni utilizar otros propios. Las bandas de música podrán utilizar otros instrumentos necesarios para sus interpretaciones, siempre que:  • Suponga aumentar el número de los facilitados, o

  • Sean de tipo distinto a los facilitados por la organización.

La prueba consistirá en la interpretación por cada banda, de dos obras, una obligada y otra de libre elección.


Previamente al concurso oficial cada banda interpretará un pasodoble (no puntuable), cuya duración se limita a un máximo de cuatro minutos.

Las obras obligadas son:


Sección Especial: Tirant lo Blanc de Enrique Hernándis Martínez

Sección Primera: Sicania de Rafael Talens Pello

Sección Segunda: El carro del sol de José Serrano Simeón(Adaptada para Banda de Francisco Moral Ferri)Sección Tercera: Ciudad Sorpresa de Ferrer Ferran

Sección Cuarta: Una nit d´albaes de Salvador Giner Vidal

Las obras de libre elección tendrán la siguiente duración:


Sección Especial: entre 22 y 25 minutos +/- 2min.

Sección Primera: entre 16 y 22 minutos. +/- 2 min.

Sección Segunda: entre 12 y 15 minutos +/-2 min.

Sección Tercera y Cuarta: entre 8 y 12 minutos +/- 2 min.


Las Bandas que sobrepasen el tiempo de interpretación fijado tanto para la obra libre como para la obligada podrán ser penalizadas.
Las partituras de las obras obligadas serán facilitadas por la organización con suficiente antelación.

Todas ellas podrán ser retiradas por las Sociedades Musicales participantes en el Servicio de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Valencia.


Decimocuarta. El Jurado Calificador estará integrado por:
Presidente: El Ilustrísimo Sr. presidente de la corporación o diputado en quien delegue.
Vocales: Cinco músicos de reconocida solvencia, de los cuales uno será designado por la Subdirección General de Música de CulturArts Generalitat.
Secretario: El secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Decimoquinta. Al final de la audición el Jurado procederá a puntuar a las bandas participantes, pudiendo asistir un representante de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, sin voz ni voto. La Federación entregará al jurado el acta correspondiente al control de músicos antes de la puntuación. En caso de haber detectado anomalías, estas constarán en dicha Acta.
La puntuación emitida por cada miembro del Jurado será de 5 a 10 puntos para cada uno de los aspectos siguientes: afinación, sonoridad, interpretación y técnica, tanto en la obra obligada como en la de libre elección. Las Sociedades Musicales que expresamente lo soliciten podrán conocer la puntuación total de cada uno de los aspectos puntuados.
Los miembros del Jurado dispondrán de fichas individualizadas para cada participante en las que se consignarán dichas puntuaciones y la clasificación que con arreglo a las puntuaciones otorguen a cada banda.
Al finalizar cada sección, el Secretario recogerá las mencionadas fichas a cada miembro del Jurado y las guardará en sobre cerrado.
Decimosexta. El fallo del Jurado se hará público inmediatamente después de haber finalizado las audiciones de cada sección. Las decisiones del jurado serán inapelables.
Decimoséptima. Las bandas participantes remitirán al Servicio de Cultura de la Diputación cinco ejemplares originales o copias de autor (copias autorizadas mediante la firma del autor), de la partitura de la obra de libre elección, en un plazo de treinta días de antelación a la fecha en que debe tener lugar la actuación.
Decimoctava. Los premios se adjudicarán al mérito relativo. Solo en el caso de que en alguna Sección concurriera una banda nada más, se tendrá en cuenta al adjudicar los premios, el mérito absoluto de la ejecución.
Decimonovena. Las bandas que hayan obtenido el Primer Premio y la Mención de Honor en su respectiva Sección participarán en el Certamen de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana, que organiza la Subdirección General de Música de CulturArts Generalitat, en la fecha y lugar que se determine por la misma con la sola excepción de las bandas inscritas en la categoría especial, que sólo lo harán en el caso de que en dicho certamen se incluya la categoría especial.
Vigésima. En cada Sección se concederán los siguientes premios:
Primer premio: A todas las bandas que obtengan de 320 a 400 puntos.

Segundo premio: A todas las bandas que obtengan de 260 a 319 puntos.

Tercer premio: A todas las bandas que obtengan de 200 a 259 puntos.
Asimismo se otorgará una Mención de Honor a las bandas que consigan la mayor puntuación en cada una de las Secciones del Certamen.

Vigésimo Primera. Se otorgarán a todas las bandas concursantes las siguientes cantidades en concepto de participación:
Sección Especial: 5.000 €

1ª Sección: 4.500 €

2ª Sección: 4.000 €

3ª Sección: 3.500 €

4ª Sección: 2.500 €
Vigésimo Segunda. Se otorgará en concepto de premio a cada una de las bandas que consigan la Mención de Honor, la cantidad de 2.500 € para las categorías de Especial, primera y segunda, y de 2.100 € para las categorías de tercera y cuarta.

La Diputación financiará los gastos derivados de la celebración del presente Certamen que ascienden a la cantidad de 200.000 €, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

321.33408.22706: 100.000,00 euros

321.33408.48100.77: 12.500,00 euros

321.33408.48200.77: 87.500,00 euros
Todas ellas del presupuesto de 2016, supeditado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en dicho Presupuesto.
Vigésimo Tercera. Los concursantes, por el mero hecho de su presentación al Certamen, aceptan íntegramente las bases por las que se rige el mismo y ceden tanto sus derechos de imagen como de interpretación a la Diputación de Valencia para su grabación y retransmisión, tanto en directo como en diferido, por televisión, radio o internet.

Plazo de presentación de instancias: hasta el 1 de diciembre de 2015 incluido
Nombre de la Sociedad Musical _______________________________________________________________

CIF _____________________________________________________________________________________

Domicilio ________________________________________________________________________________

Código Postal _________________ Localidad ___________________________________________________

Nombre de la persona de contacto _____________________________________________________________

Teléfono de la persona de contacto _________________ E-mail _____________________________________
Sección ____________________ Número de miembros de la plantilla ________________________________

Obra de libre elección _______________________________________________________________________

Autor ___________________________________________________________Duración _________________

Pasodoble _______________________________________Autor ____________________________________

Nombre del Director de la Banda ______________________________________________________________


El que suscribe, presidente de la Sociedad Musical arriba indicada, enterado de las Bases del 40 Certamen Provincial de Bandas de Música que ha de celebrarse en Valencia en el año 2016, y estando conforme con las mismas, se compromete a que dicha Banda concurra al citado acto el día señalado, a fin de tomar parte en el mismo.

____________________________________, a _________ de __________________ de 2015

D./Dña. _________________________________________________

DNI: ____________________________________
Diputación Provincial de Valencia

(Servicio de Cultura)

Termini de presentació d’instàncies: fins a l’1 de desembre inclòs
Nom de la Societat Musical _________________________________________________________________

CIF ____________________________________________________________________________________

Domicili ________________________________________________________________________________

Codi postal _________________ Localitat _____________________________________________________

Nom de la persona de contacte ______________________________________________________________

Telèfon de la persona de contacte ______________________ Email ________________________________
Secció ____________________ Quantitat de membres de la plantilla _______________________________

Obra de lliure elecció ______________________________________________________________________

Autor/Autora _______________________________________________________ Duració ______________

Pasdoble _______________________________________ Autor/Autora _____________________________

Nom del director/directora de la banda ________________________________________________________


Qui subscriu, president/-a de la societat musical amunt indicada, assabentat/ada de les Bases del 40 Certamen Provincial de Bandes de Música, que s’ha de celebrar a València l’any 2016, i estant conforme amb elles, es compromet que eixa banda concórrega al citat acte el dia assenyalat, a fi de prendre-hi part.

____________________________________, ____ de ___________________ de 2015

Sr./Sra. ____________________________________________DNI __________________________


Diputació Provincial de València

(Servei de Cultura)
La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje