Página principal

2013ko abenduak 10


Descargar 31.95 Kb.
Fecha de conversión18.07.2016
Tamaño31.95 Kb.
2013ko abenduak 10· 10 de diciembre de 2013

LEHENDAKARIA · Presidente


Jon Kepa Garro Mendiolagarai

BATZARKIDEAK · Asistentes


Iker Oceja (EAJ/PNV) (Sustituye a Goiztidi Díaz)

Ander Gorrotxategi (EAJ/PNV)

Andoni Iruarrizaga Amantegi (EAJ/PNV)

Idoia Agorria PSE-EE (PSOE)

Pilar Ríos Ramos PSE-EE (PSOE)

Iker Urkiza (ARALAR) (Sustituye a Daniel Maeztu Pérez)

Jon Andoni del Amo Castro (Bildu) (Sustituye a Urdaspal Bolinaga )
BERTARATU EZ DIRENAK · Justifica ausencia

Eider Uribe Padilla (Bildu)

Deunorone Bizkarra Larrea (Bildu)

Juan José Gastañazatorre Urizar (PP)


KUDEATZAILE Gerente

José Manuel Rodríguez Carballo


PRESIDENTEAK BERAK GONBIDATUA

INVITADO A INSTANCIAS DEL PRESIDENTE

Arantza Arrazola, responsable de San Agustín Kultur GuneaIDAZKARIA · Secretario de la Comisión

Ramón Sorarrain TolosaORDEZKARI MODUAN DIHARDUENA · Actuando por delegación de éste:

Inés Irigoras Ordorika

Tokia · Lugar:

Izaera · Naturaleza:

Hasiera ordua · Hora de inicio:

Amaiera ordua · Hora Final:

Sala de Juntas del Museo

Ohikoa · Ordinaria

17:00

18:00

Batzordeko presidenteak, lehen deialdian, hasiera eman ondoren batzarrari, gai-zerrenda osatzen duten ondorengo puntuak aztertzen dira:
Abierta la sesión, por el Presidente de la Comisión en primera convocatoria, se pasa a tratar los temas que componen el Orden del Día y que son los siguientes:BAT.- AURREKO AKTA-ZIRRIBORROEN IRAKURKETA ETA, BIDEZKOA BALITZ, ONARPENA

2013ko urtarrilaren 8 eta azaroaren 11ko aktak irakurri ondoren, aho batez, ontzat ematen da


BI.- PRESIDENTEAREN ZENBAIT EBAZPENI BURUZKO KONTU EMATEA

Presidenteak ondorengo ebazpenen berri ematen du: • 13/08/25 dataz ROMEO antzezlana TEATRO MERIDIONAL enpresari kontratatzeko onarpen ebazpena

 • 13/10/31 dataz, urria 10/13 fakturen zerrendaren onarpen ebazpena

 • 13/10/31 datarekin 2013ko urriako nominari dagozkion ordainketak onarpen ebazpena

 • Hurrengo zarrendan azaltzen diren ordainketak onartzea:

  • I5s ikastaroko matrikula

  • Prestakuntza ikastaroa egitera Zamudiora bidaia

  • Ibuprofeno

  • Film bat Cdra pasatu

  • Erakusketa mugitu alde batetik bestera

  • Bibliotekako kuxin bat jostuHIRU.- INSTALAZIOEN IREKITZE ORDUTEGIAREN AURKEZPENA: BIBLIOTEKA, MUSEOA ETA KURUTZESANTU MUSEOA

José Manuel Rodríguez jaunak dio, Bibliotekako irekitze egutegia, azterketa garaian, bat datorrela Euskal Herriko Unibertsitateak plazaratu duen egutegiarekin, eta gainontzeko instalazioen egutegia 2013.koaren antzekoa dela.

Iker Urkiza jaunak zehazten du aurten asteburu bat gehiago zabaldu behar izan dela, Bibliotekako egutegian sartzen ez zena, baina bai Unibertsitate Publikoaren barruan.

José Manuel Rodríguez jaunak erantzuten du aurten ere ez dela jaso hori, asteburu horretan Bibliotekaren erabilpena ikasleen aldetik oso eskasa izan zen eta.

Bertaratu guztiek ontzat ematen dute instalazio ezberdinen irekitze egutegien proposamena.


LAU.- MUSEOKO ETA BIBLIOTEKAKO LAN BATZUETAKO AURREKONTUEN AURKEZPENA

José Manuel Rodríguez jaunak azaltzen du nola aparejadoreak, Aintzane Bolinaga andreak, aurkeztu dituen hautabide bi Bibliotekako Harreran langileek pairatzen duten hotza murrizteko: 1. Kalebarriari ematen duen ateari aurreko eransketa bat egin

 2. Kalebarriari ematen duen atea itxi, neguko hilabeteetan

bigarren aukera merkeena izanik.

Pilar Ríos andreak bere ardura erakusten du, Kalebarriako sarbide atea ixteagatik, Bibliotekako erabiltzaileen joan etorriak kaleari ematen dion bizitasuna galtzea litzakeelako.

Iker Urkiza jaunak Harreran arrainontzi bat eraikitzea.

José Manuel Rodríguez jaunak uste du arrainontzi bat Harreran egitea, langileak metro karratu gutxi batzuetan lan egiteari kondenatuak izatea izango zela.

Pilar Ríos andreak galdetzen du aukera guztien finantziazioaz.

José Manuel Rodríguez jaunak erantzuten du lana egingo zela liburuak erosteko partidatik zati bat erabiliz.

Bilera berri baten deialdia egitea erabakitzen dute, Aintzane Bolinaga andrea inbitatuz, aukera ezberdinak azal ditzan.

José Manuel Rodríguez jaunak jakinarazten du Museoko lehen solairuaren artxiboa erakusketa areto txiki baten bihurtuko dela; han egingo dena:
BOST.- 2014.KO AURREKONTUETAKO ZIRRIBORROAREN AURKEZPENA.

José Manuel Rodríguez jaunak 2014ko aurrekontuaren zirriborroa aurkezten du. Jakinarazten du 2014ko aurrekontua, 2013ko aurrekontuaren jarraipena dela, eta ekitaldiak eta erosketak %20an murriztu direla.

Iker Urkiza jaunak eskatzen du 2013 eta 2014ko aurrekontuak konparatzen diren zerrendan, hirugarren zutabe bat ager dadila handitzearen edo murrizketaren portzentajeaz.

José Manuel Rodríguez jaunak agintzen du bihar emanean zerrenda berria bidaliko duela.


SEI.- GAI INTERESGARRIEN KONTU EMATEA ETA BESTE ZENBAI GAI

Arantza Arrazola andreak zera jakinarazten du eskualdeko beste antzokiekin antzeztuko den ikuskizuna, ‘El intérprete’ dela. Ikuskizuna, garestia da, eta gainontzeko antzokietan sarrera 15 eurotan izango da. San Agustineko sarreren salmenta arautzen dituzten ordenatzen arabera, ezin da 12 eurotik gora kobratu. Beraz, baimena eskatzen du kasu honetan prezioa 15 eurotara igotzeko.

Aho batez, baimena ematen diote.

José Manuel Rodríguez jaunak jakinarazten du • hurrengo bilerarako inbitatua izango dela Etxezarretako parkea berritze proiektu bat aurkeztu duen pertsona, proiektua azal dadin

 • proiektu bat dagoela datorren urtean sarera igotzeko udal artxiboan dauden argazki zaharrak

 • dohaintzako liburuak katalogatzen jarraituko dela Bibliotekan


ZAZPI.- GALDE ESKAKIZUNAK

Ez dago eskaera gehiagorik ezta itaunik ere


Eta aztertzeko gai gehiago ez dagoela ikusirik, presidenteak amaiera ematen dio batzarrari eta, nik, Udaleko Idazkaria naizen honek, akta jaso eta egiaztatu egiten dut.
UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Una vez leídas fueron aprobada por unanimidad las Actas de las sesiones celebradas el día 8 de octubre y 11 de noviembre de 2013


DOS.- CUENTA DE VARIAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE

El Presidente da cuenta de las siguiente resoluciones: • Resolución de la contratación de la

Obra ROMEO a la compañía TEATRO MERIDIONAL, con fecha 25/08/13

 • Resolución de aprobación de la relación de facturas 10/13 de octubre con fecha 31/10/13

 • Resolución de aprobación del pago de la nómina de mes de octubre del año 2013 con fecha 31/10/13

 • Aprobar y hacer efectivos los pagos que figuran a continuación:

  • Curso de cinco eses digitales

  • Viaje a Zamudio a curso de formación

  • Ibuprofeno

  • Paso de película a CD

  • Traslado de exposición

  • Coser cojín de la Biblioteca


TRES.- PRESENTACIÓN DEL HORARIO DE APERTURA DE LAS INSTALACIONES: BIBLIOTECA, MUSEO Y MUSEO KURUTZESANTU

Don José Manuel Rodríguez informa que el calendario de apertura de la Biblioteca en época de exámenes se ajusta al calendario publicitado por la Universidad del País Vasco y que el calendario del resto de las instalaciones es similar al del año 2013.

Don Iker Urkiza puntualiza que este año ya hubo que abrir un fin de semana más que no se contemplaba en el calendario de la Biblioteca y que sí entraba dentro de las fechas de exámenes de la Universidad Pública.

Don José Manuel Rodríguez contesta que este año tampoco se ha contemplado porque la utilización de la Biblioteca por los/as estudiantes durante ese fin de semana fue mínima.

Todos/as los/as presentes dan el visto bueno a la propuesta de los calendarios de apertura de las diferentes instalaciones.
CUATRO.- PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS DE DIFERENTES OBRAS EN EL MUSEO Y LA BIBLIOTECA

Don José Manuel Rodríguez explica para reducir el frío que tiene el personal en la recepción de la Biblioteca la aparejadora, Doña Aintzane Bolinaga ha presentado dos alternativas: 1. hacer un añadido anterior a la puerta que da a Kalebarria

 2. cerrar la puerta que da a Kalebarria durante los meses de invierno

siendo la segunda opción la más barata.

Doña Pilar Ríos muestra su preocupación por cerrar la puerta de acceso por Kalebarria ya que ello podría suponer el perder la vida que da a esta calle el paso continúo de usuarios/as que entran y salen de la Biblioteca.

Don Iker Urkiza propone la construcción de una pecera en la recepción.

Don José Manuel piensa que la construcción de la pecera supondría condenar al personal a tener que trabajar encerrados en unos pocos metros cuadrados.

Doña Pilar Ríos pregunta sobra la financiación de cualquiera de las opciones.

Don José Manuel Rodríguez responde que la obra se realizaría sacrificando alguna parte del presupuesto para la compra de libros.

Se acuerda convocar una nueva Junta invitando a Doña Aintzane Bolinaga para que explique las diferentes opciones.

Don José Manuel Rodríguez informa que el archivo de la primera planta del Museo será acondicionado para convertirlo en una pequeña sala de exposiciones, donde se llevará a cabo: • programación especial de exposiciones

 • ampliación de la exposición temporal

 • exposiciones con material del archivo del propio Museo


CINCO.- PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PRESUPUESTO 2014

Don José Manuel Rodríguez presenta el borrador del presupuesto para 2014. Indica que el presupuesto 2014 es una continuación del presupuesto del 2013 y que se ha reducido en actividades y compras un 20%.

Don Iker Urkiza solicita que en el listado del presupuesto comparativo del 2013 y 2014 aparezca una tercera columna con el porcentaje de aumento o disminución.

Don José Manuel Rodríguez se compromete a enviar el nuevo listado al día siguiente


SEIS.- DACION DE CUENTAS DE TEMAS DE INTERES Y OTROS ASUNTOS

Doña Arantza Arrazola informa de que el espectáculo que se va a representar en San Agustín traído conjuntamente con los otros teatros de la zona es “El intérprete” es un espectáculo caro y cuyas entradas van a tener un coste de 15 euros en el resto de los teatros. Según las ordenanzas que regulan los precios de la venta de entradas en San Agustín éstas no puede ser superior a los 12 euros. Por ello solicita permiso para en esta ocasión elevar el precio a 15 euros.

El permiso es concedido por unanimidad.

Don José Manuel Rodríguez informa • que para la próxima Junta será invitada la persona que ha presentado un proyecto para la renovación del parque Etxezarreta para que explique su proyecto

 • que para el año que viene existe el proyecto de subir a la red las fotografías antiguas que se encuentran en el archivo municipal

 • que en la Biblioteca se continuará con la catalogación de los libros donados


SIETE.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay ni ruegos ni preguntas


No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por finalizada la sesión, levantándose la presente Acta. De todo lo cual yo, como Secretaria de la Comisión, doy fe.
San Agustinalde, 16. Aptdo. 120 postakutxa. 48200 DURANGO. Tel.: 94 603 0020. Faxa: 94 603 0029. E-mail: museo@durango-udala.netLa base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje